eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 517 714

1.5.8.) Numer faksu: 261 519 536

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace projekt. oraz roboty budowlane remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w kompl. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fd8f397-f3b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont ramp "zaprojektuj i wybuduj" (10 budynków)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings
Wykonawca składa ofertę z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings
Pozostałe dokumenty oraz forma komunikacji (poza ofertą) można realizować za pośrednictwem powyższej platformy lub e-maila:
41blsz.przetargi@ron.mil.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu
(UE/PL) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zostały one także opisane w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem wskazanej Instrukcji. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. W celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl, jak i na adres e-mail przesłanych przez
Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet
Explorer, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., Oznaczenie
czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego” Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań tych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl – nie dotyczy ofert
Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia i ofert. Formaty danych muszą być
zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych. Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale IX SWZ. Adres:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO2016/679,zamawiający informuje, że:
a)administratorem Pani/a danych osobowych jest 41.Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521
Dęblin, NIP: 506-011-18-75,REGON:061456920, kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl; b) kontakt do Inspektora ochrony danych
osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821, email: 41blsz.iod@ron.mil.pl;c) Pa-ni/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace projekt. oraz roboty budowlane
remontowe zewn. ramp rozładunkowych ze schodami, przy bud. magazyn. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 119 w komp. Stawy w formule zaprojektuj i wybuduj ” 36/22/P, prowadzonym w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; d) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; e) odbiorcami Pani/a danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia2016/679, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia2016/679, zamawiający może
żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia za-kończenia postępowania o udzielenie
zamówienia; g) obowiązek podania przez Panią/a danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje
wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia
przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze
formularza ofertowego – załącznika nr1 do SWZ. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10
rozporządzenia2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie. Szczegóły w rozdziale IV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp –Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w art. 19ust. 2 i 3 ustawy Pzp: a) skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą; ani nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust.1rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa wart.18ust.1rozporządzenia
2016/679 ,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18ust.2 rozporządzenia 2016/679. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust.1 i2 Pzp, ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9ust.1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust.3 i art.18ust.3–6, stosuje się odpowiednio. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa wart.15 ust.1–3rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia. Szczegóły w rozdziale IV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 36/22/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Prace projektowe oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy
budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107, 108 w kompleksie wojskowym Stawy, realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
Zadanie nr 1 obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zewnętrznej rampy rozładunkowej wraz z schodami, przy budynku
magazynowym nr 104,
i adaptacja projektu na budynki magazynowe nr 105, 106, 107, 108 (na każdy budynek oddzielnie) oraz roboty budowlane
remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107,
108 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
2. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 8 do SWZ;
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
4) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
- załącznik Nr 5 do SWZ.
Zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszego zamówienia obejmuje również roboty nie ujęte w
dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie
z normami i obowiązującymi przepisami. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich
prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do
kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Dęblin, ul. Stawska, (brama główna - biuro przepustek).
Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem
telefonu: tel. 261 105 317.
Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie
realizacji zamówienia - prace fizyczne - na terenie budowy w zakresie remontu ramp rozładunkowych wraz ze schodami,
przy budynkach magazynowych w kompleksie wojskowym Stawy, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
czynności związane z robotami rozbiórkowymi; czynności związane z robotami remontowymi
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy przy robotach budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych
ramp rozładunkowych wraz z schodami, przy budynkach magazynowych nr 104, 105, 106, 107, 108 (zadanie nr 1) w
kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby te – pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot
zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami oraz projektowania robót – pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy oraz projektanta).
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim
przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu
ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia (zgodnie z deklaracją
Wykonawcy w formularzu ofertowym). Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie
czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do
realizacji umowy, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane
oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:
- Projektanta - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia
Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co
najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
Wykonawca na cele socjalne i technologiczne będzie korzystał
z własnej wody dostarczonej w pojemnikach na plac budowy. Energia elektryczna: Wykonawca będzie korzystał z własnego
źródła energii.
zadanie nr 1 i zadanie nr 2
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami przy budynkach
magazynowych
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontowych w 2022
roku, w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót
budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w
Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr
104, 105, 106, 107, 108, w kompleksie wojskowym Stawy powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy
zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do
Kierownika Składu Stawy, 3 RBLog Kraków, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
1) X1 - „cena brutto oferty ” – waga 60 %
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez
wykonawcę w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Cena brutto oferty – obejmuje całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy – obejmujące zarówno wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.
b) X2 - „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby
budowlane w pełnych miesiącach " - waga 40 %:
W kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i
wyroby budowlane w pełnych miesiącach” oceniany będzie zadeklarowany przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - w Tabeli Nr 1 – okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do
wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach, liczony od momentu podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót
(wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach”
Gof – okres gwarancji jakości oferty ocenianej (badanej)
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości:
nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji jakości punktowany przez Zamawiającego to 84 miesiące liczone od momentu podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać
w kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i
wyroby budowlane w pełnych miesiącach” – wynosi 40 punktów.
Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów
i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający
wykorzysta poniższy wzór:
X n = X1+X2
Gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę.
Za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę (sumę) punktów Xn obliczoną
na podstawie powyższego wzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2
Prace projektowe oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy
budynkach magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 w kompleksie wojskowym Stawy, realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”.
Zadanie nr 2 obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont zewnętrznej rampy rozładunkowej wraz z schodami, przy budynku
magazynowym nr 109, oraz adaptacja projektu na budynki magazynowe nr 110, 117, 118, 119 (na każdy budynek
oddzielnie) oraz roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach
magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 w kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa
Szkolnego w Dęblinie”.
2. Zakres i warunki wykonania zamówienia, określają szczegółowo:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 7 do SWZ;
2) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 8 do SWZ;
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
4) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
- załącznik Nr 5 do SWZ.
Zakres robót podlegających wykonaniu w ramach niniejszego zamówienia obejmuje również roboty nie ujęte w
dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego
wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również ich wykonania zgodnie
z normami i obowiązującymi przepisami. W warunkach wynagrodzenia ryczałtowego ryzyko nieuwzględnienia wszystkich
prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej.
Obecność na wizji lokalnej nie jest wymagana dla złożenia oferty.
Zainteresowani wizją lokalną Wykonawcy powinni zgłosić się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do
kompleksu wojskowego Stawy, 08-530 Dęblin, ul. Stawska, (brama główna - biuro przepustek).
Z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów w sprawie wizji lokalnej można skontaktować się pod numerem
telefonu: tel. 261 105 317.
Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie
realizacji zamówienia - prace fizyczne - na terenie budowy w zakresie remontu ramp rozładunkowych wraz ze schodami,
przy budynkach magazynowych w kompleksie wojskowym Stawy, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
czynności związane z robotami rozbiórkowymi; czynności związane z robotami remontowymi
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, których
wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy:
wszelkie czynności - prace fizyczne - na terenie budowy przy robotach budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych
ramp rozładunkowych wraz z schodami, przy budynkach magazynowych nr 109, 110, 117, 118, 119 (zadanie nr 2) w
kompleksie wojskowym Stawy, administrowanym przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.
Zamawiający nie wymaga, aby osoby te – pełniące nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot
zamówienia po stronie Wykonawcy, były zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy czynności kierowania robotami oraz projektowania robót – pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie – wykonywanych przez wymaganego: kierownika budowy oraz projektanta).
Wynagrodzenie z tytułu niniejszego zamówienia będzie miało formę ryczałtu.
Wykonawca zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takim
przypadku zamawiający zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie - w formularzu
ofertowym (załączniku Nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane,
zainstalowane urządzenia oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane/urządzenia (zgodnie z deklaracją
Wykonawcy w formularzu ofertowym). Gwarancja liczona jest od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zamówieniem,
potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie
czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie
czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, a przed przystąpieniem do
realizacji umowy, zobowiązuje się pod rygorem rozwiązania umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia Wykonawcy kary umownej, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane
oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego:
- Projektanta - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
- Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
15. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz dostarczenia
Zamawiającemu nie później niż
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:
1) opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
a) odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
b) czyste straty finansowe, a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co
najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).
Wykonawca na cele socjalne i technologiczne będzie korzystał
z własnej wody dostarczonej w pojemnikach na plac budowy. Energia elektryczna: Wykonawca będzie korzystał z własnego
źródła energii.
zadanie nr 1 i zadanie nr 2
- opracowanie dokumentacji projektowej;
- wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami przy budynkach
magazynowych
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i robót budowlanych remontowych w 2022
roku, w nieprzekraczalnym terminie 130 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy oraz zgłosić na piśmie gotowość robót
budowlanych do odbioru końcowego z określeniem daty zakończenia robót budowlanych (zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Zamawiającego tj. 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie).
Roboty budowlane remontowe zewnętrznych ramp rozładunkowych wraz ze schodami, przy budynkach magazynowych nr
109, 110, 117, 118, 119, w kompleksie wojskowym Stawy powinny być wykonywane w godzinach: od godziny 7:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku, potrzebę realizacji robót w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy należy
zgłaszać co najmniej 3 dni (trzy dni) przed rozpoczęciem prac, pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę robót do
Kierownika Składu Stawy, 3 RBLog Kraków, 08-530 Dęblin, podając imiennie osoby oraz rodzaj sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
1) X1 - „cena brutto oferty ” – waga 60 %
Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ryczałtowej brutto za wykonanie zamówienia, podanej przez
wykonawcę w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów)
gdzie:
X1 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej (badanej)
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Cena brutto oferty – obejmuje całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy – obejmujące zarówno wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy.
b) X2 - „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby
budowlane w pełnych miesiącach " - waga 40 %:
W kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i
wyroby budowlane w pełnych miesiącach” oceniany będzie zadeklarowany przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - w Tabeli Nr 1 – okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do
wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach, liczony od momentu podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
X2 = (Gof : Gmax) x 100 x 40% (ilość punktów)
gdzie:
X2 - ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót
(wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach”
Gof – okres gwarancji jakości oferty ocenianej (badanej)
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości spośród ocenianych ofert
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości:
nie może być krótszy niż 60 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji jakości punktowany przez Zamawiającego to 84 miesiące liczone od momentu podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń przez strony.
Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać
w kryterium „okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i
wyroby budowlane w pełnych miesiącach” – wynosi 40 punktów.
Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów
i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej na dane zadanie zamawiający
wykorzysta poniższy wzór:
X n = X1+X2
Gdzie
Xn = suma punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę.
Za najkorzystniejszą ofertę na dane zadanie zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę (sumę) punktów Xn obliczoną
na podstawie powyższego wzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte do wykonania robót (wbudowane) materiały i wyroby budowlane w pełnych miesiącach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla zadania nr 1 i nr 2
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1.3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej: Zadanie nr 1 i nr 2
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 1 600 000,00 zł brutto - obejmującą swym zakresem budowę, przebudowę
lub kompleksowy remont obiektu budowlanego; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Jedna robota budowlana oznacza robotę wykonaną na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania
wartości robót zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez
Zamawiającego. Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem 1 roboty - wykonanej na podstawie 1 umowy –
obejmującej zakres i wartość wskazaną powyżej.
Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć co najmniej podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego
dokumentu.
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona
winnej walucie niż w złotych polskich zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień
zakończenia robót.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w
postępowaniu określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie), z tym, że:
Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego - przynajmniej jeden z nich musi udokumentować – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o żądanej
przez zamawiającego wartości - zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości robót (umów) kilku wykonawców – by
uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość.
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone.
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże się osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
- co najmniej jedna osoba - minimalne kwalifikacje zawodowe - projektant posiadający uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający nie wymaga, aby osoba realizująca opracowanie dokumentacji technicznej po stronie Wykonawcy, była
zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności
projektowych).
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
Zamawiający nie wymaga, aby osoba pełniąca nadzór nad personelem bezpośrednio realizującym przedmiot zamówienia po
stronie Wykonawcy, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę (wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie
dotyczy czynności kierowania robotami – pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), lub mogą to być odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli ich zakres jest nie mniejszy niż zakres odpowiadający
aktualnie obowiązującym przepisom. Osoby te winny posiadać ponadto aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego. Potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego musi być ważne
przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli potwierdzenie przynależności traci ważność w okresie obowiązywania
umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nowe potwierdzenie, ważne na czas trwania umowy lub wskaże inną osobę posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia (aktualnie przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego)
– pod rygorem wstrzymania robót budowlanych do czasu uzupełnienia powyższych braków. Koszty wynikające ze
wstrzymania robót budowlanych obciążają Wykonawcę.
Zamawiający uzna uprawnienia wydane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej, Konfederację
Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Projektantem lub kierownikiem budowy , o którym mowa powyżej, może być obywatel państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, który nabył kwalifikacje zawodowe - równoznaczne uprawnieniom budowlanym do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania lub kierowania robotami w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej – na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej oraz posiada odpowiednią decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w tej
ustawie. Zamawiający dopuszcza również osoby, które nie posiadają określonej wyżej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych, ale posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych, określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa: obywatel państwa członkowskiego posiadający
kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego
zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii w zawodzie odpowiednio architekta lub
inżyniera budownictwa).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w
postępowaniu określone w rozdziale VI pkt 2.4. b) SWZ powinien spełniać co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie).
Zgodnie z art. 117. ust. 3 ustawy Pzp – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru – załącznika nr 4 do SWZ.
3 Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”:
3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa
w pkt 3.2., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.1.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (zał.nr 3 do SWZ);
8.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp;
8.1.3 oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub
karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę
grzywny;
h) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
i) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
j) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
k) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
l) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
m) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
zał. nr 6 do SWZ
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna),
dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej
Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. 2 części A Rozdz. VIII SWZ (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu), dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.1.2 i 8.1.3 (zał. nr 6a do SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający
zażąda przedstawienia:
7.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru – Zał. nr 9 do SWZ (dla zadania nr
1 i nr 2)
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa w pkt 7.1.1., liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Z wykazu musi wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej:
Zadanie nr 1 i nr 2
- jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 1 600 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) - obejmującą
swym zakresem budowę, przebudowę lub kompleksowy remont obiektu budowlanego; wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek udziału w postępowaniu
określony w rozdziale VI pkt 2.4. a) SWZ, powinien spełniać co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie),
z tym, że:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, które realizował wspólnie z innymi wykonawcami (np. w ramach
konsorcjum) wskazuje w wykazie robót tylko te zamówienia, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca nie
wskazuje wszystkich zamówień, które były realizowane przez konsorcjum. .
7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Zał. Nr 10 do SWZ (dla zadania nr 1 i nr 2)
W wykazie Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniającymi
wymagania określone w niniejszej SWZ, tj.:
- co najmniej jedna osoba - minimalne kwalifikacje zawodowe - projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- co najmniej jedna osoba - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu
określone w rozdziale VI pkt 2.4. b) SWZ powinien spełniać co najmniej jeden
z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie (łącznie).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym – zał. Nr 7 do SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - zał. Nr 8 do SWZ oraz w projekcie umowy – zał. nr 5 do
SWZ) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym we wskazanych dokumentach
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i inne elementy i
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne w zakresie norm, zobowiązany jest
wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i
wykazać ich równoważność
w stosunku materiałów i innych elementów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie zaproponowane przez
Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia.;
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Dotyczy to tylko Wykonawcy, który zaproponuje materiały
i inne elementy równoważne do opisanych przez Zamawiającego
w zakresie norm.
3) Na podstawie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.
3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z
normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien
wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,
poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty w szczególności: informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych,
szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami
katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji
Zamawiającego.
Brak w ofercie oświadczenia o oferowaniu materiałów, urządzeń
o rozwiązaniach równoważnych oraz dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie
domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (w zakresie norm).
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje materiały, urządzenia o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży
przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2), 3) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, nie potwierdzają, zgodności produktu
z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – we wskazanych tam normach) - Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5) Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający
zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty budowlane spełniają
określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy Pzp - zamawiający
zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm (wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym
– zał. Nr 7 do SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - zał. Nr 8 do SWZ oraz w projekcie umowy – zał. nr 5 do
SWZ) dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym we wskazanych dokumentach
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie wskazanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i inne elementy i
rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego przedkładając do oferty:
W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne w zakresie norm, zobowiązany jest
wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i
wykazać ich równoważność
w stosunku materiałów i innych elementów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie zaproponowane przez
Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w opisie przedmiotu zamówienia.;
b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Dotyczy to tylko Wykonawcy, który zaproponuje materiały
i inne elementy równoważne do opisanych przez Zamawiającego
w zakresie norm.
3) Na podstawie art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z
normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis
przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie,
w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien
wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,
poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty w szczególności: informacjami na temat parametrów technicznowytrzymałościowych,
szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami
katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać
równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji
Zamawiającego.
Brak w ofercie oświadczenia o oferowaniu materiałów, urządzeń
o rozwiązaniach równoważnych oraz dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie
domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (w zakresie norm).
Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że oferuje materiały, urządzenia o rozwiązaniach równoważnych, a nie złoży
przedmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2), 3) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, nie potwierdzają, zgodności produktu
z cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – we wskazanych tam normach) - Zamawiający wezwie
Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
5) Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający
zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Na podstawie art. 105 ust. 3 ustawy Pzp - zamawiający
zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SWZ) - podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. Nr 2a do SWZ) – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców.
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – składają tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z świadczenia musi wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zał. Nr 4 do SWZ)
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 i 2, także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (zał. Nr 2c do
SWZ) oraz
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. Nr 2b do SWZ)
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Zobowiązanie potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Samooczyszczenie – jeśli dotyczy
6. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SWZ przez osoby(ę)
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi
być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
6.1. przedmiotowe środki dowodowe - Rozdział VIIIa SWZ
6.2. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczy
6.3. odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
W terminie 2 dni od podpisania umowy, a przed przystąpieniem do realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje
się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz aktualne potwierdzenie
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: Projektanta i
Kierownika budowy Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy:
opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również:
odpowiedzialność kontraktową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czyste straty finansowe, a w
przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 zł; opłaconej
polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane – na podstawie art. 60 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 SWZ przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące zał. nr 4 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9) W przypadku, o którym mowa w pkt 8), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – zał. Nr 4 do SWZ.
11) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp,a także na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykazują zgodnie z pkt. 8) – oraz wymaganiami określonymi w SWZ - w Rozdziale VI
12) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców (na wezwanie Zamawiającego).
14) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
15) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące braku podstaw do
wykluczenia oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla zadania nr 1 i zadania nr 2:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w
przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej
pełnienie powierzonych jej obowiązków; z tym, że
w przypadku osób, o których mowa w § 5 ust 1 i § 6 ust 8 umowy (Inspektor Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiającego w zakresie prac projektowych, Kierownik budowy, Projektant, osoba
ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienia);
2. strony dopuszczają możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (wartości umowy) w przypadku zajścia
urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, w stopniu wynikającym z tych
zmian;
3. gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o
charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie
wymogów dodatkowych;
4. jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w przedmiarze robót, czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń – przy czym zaproponowane przez Wykonawcę materiały lub urządzenia
posiadają lepsze lub równe cechy, parametry
i funkcjonalności, niż te będące przedmiotem oferty, w zakresie cech, parametrów, wymaganych funkcjonalności, a zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego
- w takim przypadku, warunki i zasady realizacji umowy, w tym wynagrodzenie, pozostają bez zmian;
5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku:
1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, działanie siły
wyższej tj.: powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu niskich temperatur w dzień i w nocy i ich skutków,
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.
6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego
części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych
świadczeń
w tym wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
wartości pierwotnej umowy.
7. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub
dokumenty

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w SWZ w rozdziale XI należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings (na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania) - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 11.07.2022r. do godz. 09:00. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty (załączniki)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
1) nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz
2) podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
12.1. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.2. –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
13. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
14. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 12.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. W niniejszym przypadku stosuje się zapisy pkt. 13.
15. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pkt 12-14 stosuje się odpowiednio.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych; rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej, obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań na podstawie art. 121 ustawy Pzp; obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań na podstawie art. 60 ustawy Pzp; zebrania z Wykonawcami. Wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5% ceny ryczałtowej brutto wynikającej z formularza ofertowego obejmującej zarówno wykonanie dokumentacji
projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Zamawiający przewiduje
możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp.
Zamawiający nie wymaga: złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych; dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty na podstawie art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu, za wyjątkiem przewidzianych w ustawie Pzp
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.