eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane związane z remontem elewacji oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 - w podziale na dwie częściOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z remontem elewacji oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy
ul. Jaśkowa Dolina 31 - w podziale na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Defilad 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-901

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z remontem elewacji oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy
ul. Jaśkowa Dolina 31 - w podziale na dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4038ff95-f390-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038603/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych w zabytkowym budynku Oddziału PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31 w zakresie remontu elewacji i wykonania drenażu opaskowego oraz kanalizacji deszczowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym - przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, zp@pan.pl;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Polskiej Akademii Nauk iod@pan.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. . „Roboty budowlane związane z remontem elewacji oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Oddziału PAN w Gdańsku przy
ul. Jaśkowa Dolina 31” - w podziale na dwie części – znak sprawy ZZP.261.17.2022, prowadzonym w trybie podstawowym, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o oparciu o art. 18 i art. 19 oraz art. 74 i art. 75 ustawy Pzp lub ustawę z dnia 13 października 2016 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów wewnętrznych administratora danych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.261.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w podziale na dwie części:
1.1. Część pierwsza: Remont ścian zewnętrznych i stolarki otworowej - malowanie elewacji, remont tarasów i schodów zewnętrznych oraz renowacja okien i drzwi zewnętrznych - w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku;
2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych określają
2.1. Dla części pierwszej:
1) Projekt budowlany „Remont ścian zewnętrznych i stolarki otworowej w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku” – z marca 2021 r. stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ;
2) Program prac konserwatorskich dla budynku Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku” z 2021 r. stanowiący Załącznik nr 6a do SWZ;
3) Decyzja z dnia 29.07.2021 r. – pozwolenie na roboty budowlane stanowiąca Załącznik nr 6b do SWZ;
4) Decyzja nr ZN.5142.426.2021.AN z dnia 17.05.2021 r. PWKZ w Gdańsku na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestry zabytków – stanowiące Załącznik nr 6c do SWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remont ścian zewnętrznych wraz z renowacja stolarki otworowej” – branża budowlana z grudnia 2021 r. stanowiąca Załącznik nr 6d do SWZ;
3. Budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692.
4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, dlatego każda konieczność wejścia do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku musi być uzgodniona z Zamawiającym, co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym wejściem. O dostawach materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.
5. Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.
6. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie
z dokumentacją projektową załączoną do SWZ.
7. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową Wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.
8. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SWZ służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2021r. poz. 2351 ze zm.), warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości rozwiązania równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej, w tym posiadanie stosowne dopuszczenia i atesty. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.
9. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących zaproponowanego rozwiązania równoważnego. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. Brak załączenia do oferty opisu oferowanych rozwiązań równoważnych skutkować będzie odrzuceniem złożonej w niniejszym postępowaniu oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga:
1) dla części pierwszej - co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji,
na wykonane roboty obejmującą naprawę ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
11. Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych w budynku Oddziału PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31 objęte zamówieniem do każdej części zamówienia oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2207), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób (wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 11, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5a do SWZ.
13. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia dla części pierwszej i drugiej zamówienia jest budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232460-4 - Roboty sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w podziale na dwie części:
1.2. Część druga: Przebudowa tarasu i wykonanie odwodnienia terenu w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31- w budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaśkowa Dolina 31 w Gdańsku.
2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych określają
2.2. Dla części drugiej:
1) Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa tarasu i odwodnienie terenu” w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31- z dnia 27 kwietnia 2021r. wraz z :
a) Projektem zagospodarowania terenu,
b) Programem prac konserwatorskich,
c) Projektem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
d) Projektem zieleni,
e) Ekspertyzą stanu zachowania i stanu technicznego,
stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ;
2) Decyzja nr WUiA-V.6740.6-1.2022.DO.6117 z dnia 08.02.2022r. – pozwolenie na roboty budowlane - stanowiąca Załącznik nr 7a do SWZ;
3) Decyzja z dnia 16.12.2021 r. – pozwolenie wodnoprawne – stanowiąca Załącznik nr 7b do SWZ;
4) Decyzja nr ZN.5142.711.2021.AN z dnia 11.06.2021 r. PWKZ w Gdańsku na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych stanowiąca Załącznik nr 7c do SWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych „Przebudowa tarasu i odwodnienie terenu w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 31” z grudnia 2021 r. stanowiąca Załącznik nr 7d do SWZ.
3. Budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 692.
4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, dlatego każda konieczność wejścia do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku musi być uzgodniona z Zamawiającym, co najmniej jeden dzień wcześniej przed planowanym wejściem. O dostawach materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą.
5. Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.
6. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie
z dokumentacją projektową załączoną do SWZ.
7. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową Wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.
8. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SWZ służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2021r. poz. 2351 ze zm.), warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości rozwiązania równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej, w tym posiadanie stosowne dopuszczenia i atesty. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.
9. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących zaproponowanego rozwiązania równoważnego. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia. Brak załączenia do oferty opisu oferowanych rozwiązań równoważnych skutkować będzie odrzuceniem złożonej w niniejszym postępowaniu oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający wymaga:
2) dla części drugiej - co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji
na wykonane roboty obejmującą naprawę ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym.
11. Zamawiający stosownie do przepisu art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót budowlanych w budynku Oddziału PAN w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31 objęte zamówieniem do każdej części zamówienia oraz wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2207), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób (wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), dalej zwanej „PrBud” oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
12. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa ust. 11, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w przepisie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w Załączniku nr 5b do SWZ.
13. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia dla części pierwszej i drugiej zamówienia jest budynek Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232460-4 - Roboty sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z Rozdziałem XX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy dla części 1 (pierwszej) zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót elewacyjnych obejmujących m.in. malowanie elewacji i renowację stolarki okiennej lub drzwiowej w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
b) w zakresie doświadczenia Wykonawcy dla części 2 (drugiej) zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie robót polegających na wykonaniu odwodnienia terenu drenażem i kanalizacją deszczową w/przy budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

Uwaga:
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje;
• jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ dotyczy robót budowlanych, powinien zawierać roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub będzie dysponował:
dla części pierwszej
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu PrBud oraz który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robotach elewacyjnych, w tym co najmniej jedna z robót budowlanych prowadzona była w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
• co najmniej jedną osobą z uprawnieniami konserwatora dzieł sztuki, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
d) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem lub będzie dysponował:
dla części drugiej:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu PrBud oraz który pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót przy robocie budowlanej polegającej na wykonaniu odwodnienia terenu drenażem i kanalizacją deszczową w lub przy budynku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
• co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą z uprawnieniami konserwatora dzieł sztuki, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat i miejsce wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w:
- Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. a) SWZ – dotyczy części 1;
- Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. b) SWZ – dotyczy części 2;
wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik Nr 3 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w:
Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. c) SWZ – dotyczy części 1;
Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 lit. d) SWZ – dotyczy części 2;
Wykonawca składa wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2B do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 2) SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części pierwszej 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100);
2) dla części drugiej 5500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych, 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu;
– wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego
38 1130 1017 0020 1462 9420 0006
Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa (PKiN)
Przelew należy opisać w następujący sposób: wadium - sprawa: ZZP.261.17.2022 roboty budowlane Oddział PAN w Gdańsku część nr … .
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.).
3. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądzu, to jest wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, przy czym:
1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań;
2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie;
3) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania, nr części zamówienia);
4) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu na platformę przetargową pod adresem: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zgodnie z Rozdziałem XVIII ust. 1 SWZ;
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składana ofert.
8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 7 pkt 1.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne/konsorcja) składają:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp);
3) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 litera a) i pkt 1 litera b) oraz w Rozdziale IX ust. 2 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę;
4) dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 litera a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5a i 5b do niniejszej SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej: 1) przewiduje się zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zmianę terminów cząstkowych przewidzianych w Umowie: a) w przypadku zwłoki Zamawiającego, np. nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy w terminie określonym w § 5 ust.1 Umowy, b) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, c) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, przy czym fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i powinien zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, d) w razie zmiany Umowy i zawarcia aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania Umowy, e) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej, f) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez kierownika budowy, g) w przypadku zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób trzecich, w szczególności w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania zgód bądź uzgodnień itp., mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, h) w przypadku wstrzymania robót przez organy nadzoru, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) w razie konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz bądź uzgodnień, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy; 2) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy: a) materiały budowlane przewidziane w Umowie do wykonania Przedmiotu Umowy nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny – pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane, b) w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów, c) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu Przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót,
- przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie; 3) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w Umowie; ...cd. zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5a i 5b do niniejszej SWZ w § 16 ust. 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 SWZ, stanowiące Załącznik nr 2B do SWZ i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 (jeżeli dotyczy);
3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 5 SWZ;
4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale XII ust. 10 SWZ;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego KRS, CEIDG);
6) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 2 SWZ;
7) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w przepisie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp;
8) uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ust. 11 Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
9) oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu, z uwzględnieniem postanowień określonych w Rozdziale XIV SWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ;
b) złożenia kopii dokumentów: zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia osób, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób oraz aktualnych zaświadczenia potwierdzających członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.) - wskazane dokumenty powinny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” albo poświadczone odwzorowaniem cyfrowym;
c) złożenia kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
dla części pierwszej i drugiej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i utrzymywać je przez cały okres realizacji robót budowlanych - wskazany dokument powinien być uwierzytelniony „za zgodność z oryginałem” albo poświadczony odwzorowaniem cyfrowym;
d) złożenia kopii dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia i utrzymywać je przez cały okres realizacji robót budowlanych - wskazany dokument powinien być uwierzytelniony „za zgodność z oryginałem” albo poświadczony odwzorowaniem cyfrowym;
e) złożenia wykazu pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w związku z Rozdziałem III ust. 11 SWZ;....cd. pozostałe zobowiązania wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy zostały określone w Rozdziale XXII ust. 2 SWZ. 3.Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) dla części pierwszej do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 2) dla części drugiej do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 4. Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.