eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Przedsionek kultury- modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przedsionek kultury- modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070615661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 12

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338125692

1.5.8.) Numer faksu: 338122388

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mdk@mdk.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdk.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedsionek kultury- modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7328270-f2d3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223426

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00162911/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przedsionek kultury - modernizacja przestrzeni komunikacyjnej Domu Kultury Włókniarzy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mdk.bielsko.pl/bip1/6

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ ustawowe.html
i https://mdk.bielsko.pl/bip1/6

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej na adres mstraczek@mdk.bielsko.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Przedsionek kultury – modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej” znak sprawy MDK/3281/2022 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania będą publikowane na stronie internetowej BIP Zamawiającego https://mdk.bielsko.pl/bip1 oraz na platformie przetargowej pod adresem: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXI, do upływu terminu na ich wniesienie. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, ani nie będą profilowane;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Przysługuje Państwu:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z tym że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, z tym, że skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może:
− skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą,
− naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywanie do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
11. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MDK/3281/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności wykonanie:
1. Robót przygotowawczych i zabezpieczających;
2. Robót rozbiórkowych i demontażowych;
3. Wywozu i składowania odpadów (gruzu itp.) oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót;
4. Wykonanie nowej posadzki mikrocementowej wraz z cokołem.
5. Prace malarskie: usunięcie starej farby ze ścian, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie.
6. Zdemontowania i zamontowania nowej stolarki drzwiowej;
7. Wykonanie instalacji elektrycznej;
8. Zakup i montaż wyposażenia;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 - Roboty szklarskie

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39300000-5 - Różny sprzęt

39100000-3 - Meble

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Części XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:
1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości robót co najmniej 150 tys. zł brutto, o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia: tj. modernizacji przestrzeni komunikacyjnej, wymianie stolarki drzwiowej i robotach budowlanych zawartych w przedmiarze - Załącznik nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz:
2) Załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarach robót i dokumentacji projektowej);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oferta przetargowa składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić na formularzu Oferta, stanowiącym Zał. nr 1 do SWZ, zawierająca m. in.:
- Informację o zastosowaniu materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych – Wykonawca w przypadku zastosowania materiałów równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych, podczas realizacji zamówienia, jest zobowiązany wypełnić tabelę na końcu Formularza oferta – Wykaz materiałów równoważnych, oraz rozwiązań równoważnych, podając informacje na temat nazw (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny
i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych rozwiązań równoważnych, oraz załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania
i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach (m.in. przedmiarze robót);
- Oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Części IV, pkt 4 SWZ;
- Inne istotne informacje.
2.Kosztorys ofertowy (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej), zawierający co najmniej: opis pozycji, ilość robót wraz z jednostką, cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, wartość pozycji oraz cenę ogółem, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności rg, kp, zysk). Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych (netto) mają zawierać robociznę, materiał z kosztami zakupu, sprzęt, koszty pośrednie i zysk. Obowiązującą stawkę podatku VAT należy doliczyć do wartości kosztorysowej (sumy) robót, chyba że Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.
3. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiące Zał. nr 1a do SWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty.
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo), lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
5.Pełnomocnictwo (w oryginale), do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
6.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w Części V pkt 4 SWZ, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy.
7.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby dołącza do oferty oświadczenie ww. podmiotów o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzonego według zał. nr 8 do SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzonego wg. Zał. nr 9 do SWZ w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany w umowie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mdkbielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia:
1. o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6) ustawy Pzp;
2. o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.