eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miedźna › Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu.Ogłoszenie z dnia 2022-06-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEDŹNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 131

1.5.2.) Miejscowość: Miedźna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-227

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ff38228-f3a3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019125/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja Centrum kultury w Woli oraz przyległego terenu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień, zwanej dalej platformą przetargową, dostępną pod adresem internetowym: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zadanie pn.:
„Modernizacja Centrum kultury w Woli oraz przyległego terenu.” IR.271.3.12.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników na Platformie przetargowej. Link: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html - instrukcja pn.: Wymagania techniczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedźna jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: urzad@miedzna.pl;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: iod@miedzna.pl;

3. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym Zamawiający przechowuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy.
ciąg dalszy w następnej sekcji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. W przypadku gdy wykonanie prawa dostępu do informacji (art. 15 ust. 1- 3 RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Korzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku Centrum Kultury zlokalizowanego w Woli przy ul. Pszczyńskiej 82 w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Woli oraz przyległego terenu”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 - Betonowanie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: cena brutto i okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty minimum jedną robotę budowlaną która obejmowała budowę lub przebudowę lub remont lub modernizację budynku lub budynków z dociepleniem przegród zewnętrznych, budową, przebudową lub rozbudową bądź wymianą instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych oraz zagospodarowaniem terenu i miała wartość minimum 3 200 000,00 zł.
Uwagi:
a) Treść warunku (ppkt 4.1 niniejszego rozdziału) w istocie wyraża wymaganie, by dany podmiot wykonał co najmniej jednokrotnie ww. roboty. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem niezakłócone – co najmniej jednokrotne ww. przedsięwzięcia o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4.1 SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wykonawca i podmioty udostępniające zasoby nie mogą sumować (łączyć) potencjału w zakresie robót budowlanych gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju robót budowlanych (przedsięwzięć), o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot.
4.2
Dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy: posiadającą minimum uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia ;
b) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej : posiadającą minimum uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia ;
c) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej: posiadającą minimum uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia ;
d) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej: posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.2.1.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3.1. Wykazu robót budowlanych – załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGI:
a) Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
b) Równowartość w złotych zadań rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4.1 SWZ rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.3.2. Wykazu osób – załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – rozdz. VIII pkt 4.2 SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp oraz na podstawie zapisów w rozdziale VII pkt 6 do 7 SWZ. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SWZ.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.2 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IX.2.2 i IX.2.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. IX pkt. 2.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII SWZ.
10.7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki, finansowanej wkładem własnym Zamawiającego, na poczet wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia umownego.
Szczegółowe postanowienia dotyczące zaliczki opisane zostały w załączniku nr 2 do SWZ-IR.271.3.12.2022

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zreali-zowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przed-miotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;
e) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego;
f) konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) do e) lub § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b) i) c niniejszej umowy.
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1;
b) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych, niewybuchy, niewypały, znaleziska archeologiczne itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) zaistnienia odmiennych do przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych lub źle zinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych;
d) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części;
e) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót);
f) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych) lub wstrzymania robót przez uprawniony urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.);
g) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawców;
h) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
i) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia wykonawcy terminowe wykonanie umowy;
................
Dalsza część zmian została opisana w załączniku nr 2 do SWZ- wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 6 podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
.....
dalsza część w rozdz. VII SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.