eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Renowacja stolarki okiennej elewacji północnej budynku B9 Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 8 w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Renowacja stolarki okiennej elewacji północnej budynku B9 Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 8 w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7270021895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. B. Stefanowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-537

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.gizowska@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Renowacja stolarki okiennej elewacji północnej budynku B9 Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 8 w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20bb7992-f390-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223198

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020298/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Renowacja stolarki okiennej elewacji północnej budynku B9 Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 8 w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.p.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne warunki korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z poleceniami Platformy.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.) – zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. Komunikacji elektronicznej” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: pdf, excel, doc, docx. Zip, jpg;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej „RODO”, administratorem danych osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w 90-924 Łódź, przy ul. Żeromskiego 116.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rbi@adm.p.lodz.pl, telefon: (42) 631-20-39.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
8. Przysługuje:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje
a) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W-2/TP/7/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Renowacja stolarki okiennej elewacji północnej budynku B9 Politechniki Łódzkiej przy Al. Politechniki 8 w Łodzi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem prace polegające na odnowieniu okien o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Wykonawca udokumentuje, że roboty budowlane zostały wykonane należycie. Zamawiający w ramach spełnienia warunków dopuszcza roboty budowlane związane z realizacją nowych obiektów, jak i roboty budowlane w obiektach już istniejących.
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi oraz będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowego środka dowodowego jeżeli Zamawiający:
zgodnie z art. 274 ust. 4 Ustawy pzp może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy pzp, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków; posiada ww. podmiotowy środek dowodowy, o ile Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność, na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w ramach spełnienia warunków dopuszcza roboty budowlane związane z realizacją nowych obiektów, jak i roboty budowlane w obiektach już istniejących.
W związku z powyższym Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3 do SWZ).

W związku z powyższym Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie Załącznika nr 6 do SWZ, opiewający na wartość brutto wskazaną w formularzu ofertowym. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego dokument ten jest dokumentem fakultatywnym, ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, tym samym nie może być podstawą do oceny ofert. Brak załączenia do oferty kosztorysu ofertowego nie będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5.
3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć poniższe dokumenty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2a do SWZ (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy pzp, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2b do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie o prawidłowości i aktualności podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2c do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika. W przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
6) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowanie o zamówienie publiczne którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu, siedziby;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
7) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć poniższe dokumenty pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) wykaz robót budowlanych, sporządzony na podstawie Załącznika nr 3 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzony na podstawie Załącznika nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian do umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarty został w załączniku nr 5 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.1. Na mocy art. 455 ust. 1 Ustawy pzp, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy:
1) zmianę zakresu przedmiotu zamówienia lub zmianę wartości przedmiotu zamówienia – wynikającą z m.in.:
a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych (m.in. nieobjętych zamówieniem podstawowym) w stosunku do przewidzianych
w STWiORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Market Planet https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.