eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Praszka › Szkolenie i audyt z cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w PraszceOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Szkolenie i audyt z cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Praszka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398592

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 13

1.5.2.) Miejscowość: Praszka

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-320

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@praszka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/praszka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkolenie i audyt z cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2849347c-d50d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013830/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00160333/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPRR.V.042.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 16260,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu i szkolenia z cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce.
2. Audyt cyberbezpieczeństwa (zwany także jako „diagnoza”) ma zostać wykonany zgodnie z wymaganiami konkursu grantowego Cyfrowa Gmina dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina. Diagnoza musi również obejmować wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Wypełniony formularz musi być w wersji papierowej oraz elektronicznej opatrzonej podpisem cyfrowym (certyfikatem kwalifikowanym) lub podpisem poprzez profil zaufany osoby wykonującej audyt.
3. Audyt musi zostać przeprowadzony przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
4. Wykonawca zorganizuje jednodniowe szkolenie w siedzibie zamawiającego lub w innym pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego oddalonym nie dalej niż 500 m od siedziby zamawiającego. W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią dopuszcza się możliwość szkolenia zdalnego, wówczas wykonawca zapewni oprogramowanie do jego przeprowadzenia.
5. Szkolenie będzie przeznaczone dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Praszce (48 osób). Szkolenie odbędzie się w 2 turach po ok. 24 pracowników na każdą z tur. Wykonawca przygotuje również dla zamawiającego materiały ze szkolenia, które będzie mógł wykorzystać do przeszkolenia nieobecnych lub nowych pracowników. Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem faktu, że uczestnicy szkolenia mogą nie posiadać wiedzy informatycznej i technicznej.
6. Szkolenie ma na celu uświadomić pracownikom niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Agenda szkolenia ma obejmować m.in. następujące zagadnienia:
1) Czym jest cyberbezpieczeństwo?
2) Metody nieautoryzowanego pozyskania danych + przykłady
3) Zagrożenia w sieci (w tym phishing, ransomware, malware, socjotechnika, atak telefoniczny, spoofing, atak odwrócony - zmuszenie ofiary do szukania pomocy u atakującego, przekręt nigeryjski, wyłudzenia BLIK, oszustwo na dyrektora/prezesa) + przykłady
4) Bezpiecznie przetwarzanie danych: szyfrowanie, przechowywanie, udostępnianie, komunikacja
5) Bezpieczne hasła, managery haseł, autoryzacja dwuetapowa, klucze sprzętowe
6) Metody obrony oraz przeciwdziałania (w tym: przed wyłudzeniem danych osobowych za pomocą metod socjotechnicznych, programowaniem mogącym zablokować dostęp do urządzeń firmowych, szkodliwymi programami mogącymi pozyskać dane firmowe lub osobiste
7) Bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych
8) Bezpieczne korzystanie ze smartfonów
9) Wskazanie miejsc organizacji, oraz informacji, które należy chronić, by zniwelować ryzyko narażenia firmy na straty finansowe.
10) Wskazanie zasad cyberhigieny

4.5.3.) Główny kod CPV: 72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79632000-3 - Szkolenie pracowników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 15

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5535 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24427,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5535 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Entrast Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272887675

7.3.3) Ulica: Dzielna 60

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-029

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5535 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.