eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - SypitkiOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W EŁKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790675720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolonia 1

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfa23b61-f37d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004725/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzd.elk.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-tys-zl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@pzd.elk.pl
identyfikator w ePUAP: PZDELK
adres skrzynki: /PZDELK/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania w treści niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
Złożenie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6) Do oferty należy dołączyć wskazane w SWZ oświadczenia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
9) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać lub zmienić ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania i zmiany oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na mini portalu.
10) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Szczegółowe informacje zawarte są w punkcie 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.), informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Kolonia 1 e-mail : sekretariat@pzd.elk.pl; tel. (87) 621 08 30 fax. (87) 621 08 31.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku jest Pani Marta Lipa iod@pzd.elk.pl
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: PZD.2.3210.10.2022 prowadzonym w trybie podstawowym ;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” ;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy bezpośrednio przez Wykonawcę dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.2.3210.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki.

W ramach zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki” zaplanowano wykonanie:
a) zakresu rzeczowego podstawowego:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej - 5467,50 m2,
- skropienie emulsją asfaltową kationową w ilości 0,3 kg/m2 - 5467,50 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym (w. wyrównawcza AC 16W) w ilości 100 kg/m2 - 546,75 tony
- nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową i grysem łamanym bazaltowym o wym. 2-5mm i 8-11 mm - 5467,50 m2,
- pobocze gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie śr. gr. do 5 cm – 1822,50 m2,
lub
b) zakresu rzeczowego wariantowego:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej - 5467,50 m2,
- skropienie emulsją asfaltową kationową w ilości 0,3 kg/m2 - 5467,50 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno (GE) w ilości 100 kg/m2 - 546,75 tony,
- nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową i grysem łamanym bazaltowym o wym. 2-5mm i 8-11 mm - 5467,50 m2,
- pobocze gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. do 10 cm – 1822,50 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- przedmiary robót dla zakresu rzeczowego podstawowego lub zakresu rzeczowego wariantowego,
- szczegółowe specyfikacje techniczne.

Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 10a i załącznik 10b do SWZ) określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączone przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne i przygotować ofertę cenową dla zakresu robót podstawowego lub wariantowego w oparciu o własną analizę.
W przypadku wskazania w dokumentacji przetargowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych”.

Załączone przedmiary robót (załącznik nr 10a lub załącznik 10b do SWZ) nie stanowią podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

Wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru parametrów realizowanych robót przedstawione są w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” – załącznik nr 12 do SWZ.
W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarach, a które należy wykonać. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji przetargowej.
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
- sporządzenie, zatwierdzenie projektu czasowej organizacji robót oraz oznakowanie robót na czas budowy,
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.),
- po zakończeniu robót zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporządkowanie terenu.
UWAGA:
Zamawiający określił wymagania co do materiałów w SST.
Wykonawca realizując przebudowę drogi zobowiązany będzie prowadzić prace budowlane przy odbywającym się ruchu drogowym połówką jezdni.
Wykonawca robót zapewni niezbędną kadrę kierowniczą do obsługi budowy a w szczególności kierownika budowy dla branży drogowej, wobec którego wymagana jest stała obecność na budowie.
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały rozpoczęte bezpośrednio po przekazaniu placu budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo
1. Kryterium oceny ofert jest:
cena – waga 60 %
gwarancja – waga 40%
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą ilość punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert.
3. Kryterium cena:
Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 60% tj. 60 pkt, pozostali
Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
C =Cmin/Cox 100 pkt x 60%
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena C min - cena brutto oferty najniższej,
C o – cena brutto oferty ocenianej
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
4. Kryterium gwarancja
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji ponad wymagany 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma maksymalną liczbę 100,0 pkt x waga 40% tj. 40 pkt, pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie ze wzorem:
G = Go/Gmax x 100 pkt x 40 %
gdzie:
G max - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
G o - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie
okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 25 „ustawy
pzp”, jako treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia.
MAKSYMALNY okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca wynosi 60 miesięcy.
Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Oferta wykonawcy, który zaoferuje w ofercie okres gwarancji równy 36 miesięcy otrzyma 0 pkt.
Jeżeli zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalanej wraz z wyrównaniem betonem asfaltowym lub mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno (GE) na odcinku drogi o długości min. 1,0 km z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

b) dysponuje lub będzie dysponował:
- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania w specjalności drogowej,
wydane podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równoważne uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) ) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - sporządzone na zał. nr 6 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz którego robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty sporządzony na zał. nr 7 do SWZ,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony na zał. nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według treści wzoru załącznika nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy:
• Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
• ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
4) oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy,
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy – sporządzone według treści wzoru załącznika nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w punkcie 13.1. SWZ (sporządzone na zał. nr 2 do SWZ), oraz na wezwanie zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt. 13.3. SWZ.
Dokumenty wymienione w punkcie 13.3. niniejszej SWZ powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - sporządzone na zał. nr 5 do SWZ.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć choćby jednej z niżej wymienionych okoliczności:

1) zmiana kierownika budowy (wyłącznie z powodu zdarzeń losowych). W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla kierownika budowy,
2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie podwykonawcy niezadeklarowanego w ofercie w trakcie realizacji zamówienia za zgodą zamawiającego, na zasadach określonych w pkt. 16.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmiana terminu wykonania umowy na skutek:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego, itp.), mającego bezpośredni wpływ na terminowość robót,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury oraz inne, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy,
c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy,
d) wystąpienia zagrożenia epidemicznego Covid-19 uniemożliwiającego wykonywanie przedmiotu umowy,
e) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,
3) wynagrodzenia na skutek:
a)zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czy cena netto jest stała,
4) zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu prac i robót.
5) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu umowy.
6) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy.
7) Dokonanie zmian w umowie wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https:miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.