eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ogrodzieniec › Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym "KRĘPA" w OgrodzieńcuOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „KRĘPA” w Ogrodzieńcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ogrodzieniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Ogrodzieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-440

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 67-09-700, (32) 67-09-713

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ogrodzieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodzieniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ogrodzieniec.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „KRĘPA” w Ogrodzieńcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d7ddbcb-c7b1-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040311/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Ogrodzieniec-serce jurajskiej rekreacji - budowa placu wodnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141767/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1791463,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wodnego placu zabaw w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Krępa” w Ogrodzieńcu wraz z elementami infrastruktury technicznej.
2. Zakres prac obejmuje m.in.:
1) wodny plac zabaw:
a) roboty rozbiórkowe i ziemne zgodne z dokumentacją techniczną;
b) roboty żelbetowe zgodne z dokumentacją techniczną;
c) wykonanie nawierzchni wodnego placu zabaw zgodnie z dokumentacją techniczną;
d) wymiary placu zabaw i niecki nie większe niż wykazane w dokumentacji projektowej;
e) dostawa i montaż wodnego placu zabaw w wersji z wannami hamownymi;
f) minimalne parametry techniczne i wyposażenie:
• ślizgi zjeżdżalni : materiał laminat poliestrowo szklany;
• atrakcje wodne: zjeżdżalnia kręta otwarta – 1 szt.; zjeżdżalnia kręta rurowa – 1 szt.; zjeżdżalnia wielotorowa – 1 szt.; zabawki – 6 szt.; tryskacze wodne imitujące palmy jako nawiązanie do istniejącego zagospodarowania terenu – 5 szt.
g) urządzenia placu zabaw mają być przewidziane dla osób powyżej 10 roku życia;
h) wykonanie instalacji wod-kan. i elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wodnego placu zabaw.
2) budynek sanitarno–techniczny:
a) wykonanie płyty fundamentowej zgodnie z projektem zamiennym;
b) dostawa i montaż budynku sanitarno-technicznego zgodnie z projektem zamiennym;
c) wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych (wod-kan., elektrycznej, wentylacyjnej);
d) wyposażenie budynku we wszystkie niezbędne urządzenia zgodnie z technologią uzdatniania wody wraz z niezbędną ilością myjek do oczu. Zastosowane urządzenia winny mieć parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej;
e) wykonanie zewnętrznych instalacji niezbędnych do podłączenia i prawidłowego funkcjonowania budynku.
3) zbiornik przelewowy i szambo:
a) dostawa i montaż zbiornika przelewowego i szamba o pojemności niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu i urządzeń;
b) montaż w/w urządzeń w miejscach wskazanych w projekcie zamiennym.
4) prace związane z zagospodarowaniem terenu:
a) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, geokraty, humusowanie skarp, plantowanie terenów zielonych, obsianie trawą, zgodnie z dokumentacją techniczną;
b) dostawa i montaż urządzeń małej architektury zgodnie z dokumentacją techniczną;
c) instalacja oświetlenia terenu o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej;
d) wykonanie ogrodzenia zgodnie z projektem technicznym.
5) zewnętrzne przyłącza wodociągowe i elektryczne:
Wykonanie przyłączy: wodociągowego i elektrycznego zgodnych z zakresem robót zawartym w projekcie zamiennym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Załącznik nr 7 do SWZ). Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres 60 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego robót.
4. W przypadku zastosowania w załączonej do SWZ dokumentacji nazw dostawców, producentów, materiałów, urządzeń lub ich elementów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający traktuje takie użycia, zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy pzp, jako określenie minimalnych wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu. Równocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych odpowiedników rynkowych, równoważnych ze wskazanymi z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze pod względem parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych od podanych i zagwarantują uzyskanie takich samych (lub lepszych) parametrów technicznych, oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.
5. W przypadku, gdy w załączonej do SWZ dokumentacji znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy pzp, rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2205390,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2205390,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2205390,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAF GROUP Rafał Górski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6491416775

7.3.3) Ulica: Kamienna 29A

7.3.4) Miejscowość: Zawiercie

7.3.5) Kod pocztowy: 42-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2205390,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.