eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica › "Przebudowa dróg gminnych w m. Borzyszkowy, Kiedrowice, Borowy Młyn, Lipnica"Ogłoszenie z dnia 2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych w m. Borzyszkowy, Kiedrowice, Borowy Młyn, Lipnica”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Słomińskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipnica@lipnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lipnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych w m. Borzyszkowy, Kiedrowice, Borowy Młyn, Lipnica”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85ca85ac-f2e4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033840/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg gminnych w m. Borzyszkowy, Kiedrowice, Borowy Młyn, Lipnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.lipnica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal,
http://bip.lipnica.pl/m,393,trybpodstawowyna
podstawie-art-275-pkt1.html, poczta elektroniczna: lipnica@lipnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy)sporządza się w postaci elektronicznej, Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1)
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz (za wyjątkiem składania ofert) 3) poczty elektronicznej.
Ze względu na ograniczona ilość znaków informacje o środkach
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone
w rozdziale 11 swz natomiast opis sposobu przygotowania ofert został określony w rozdziale 14 swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w związku z RODO zostały określone w rozdziale 20 swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w związku z RODO zostały określone w rozdziale 20 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg gminnych w m. Borzyszkowy, Kiedrowice, Borowy Młyn, Lipnica”
Inwestycja obejmuje przebudowę odcinków dróg na łącznej długości ok. 2,7 km w m. Lipnica, Borzyszkowy, Borowy Młyn oraz Kiedrowice. Obecne drogi posiadają nawierzchnie tłuczniową. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu nawierzchni jednojezdniowych dwupasmowych szer. 5,0m, lokalnie jednojezdniowe jednopasmowa dwukierunkowa zwężona do nie mniej niż 3,5m wraz ze zjazdami. Nawierzchnie będą wykonane częściowo z kostki betonowej oraz z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ponadto przewiduje się wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego ze źródłami światła LED

1.1. Część 1 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borzyszkowy i Borowy Młyn”
1.2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borzyszkowy”
1.2.1. Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę odcinka drogi ok. 400 mb;
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, obramowanie zaniżonym krawężnikiem najazdowym;
- odwodnienie drogi powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi do istniejących studni chłonnych oraz na tereny przyległe w granicy pasa drogowego;
- wykonanie oświetlenia drogowego.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowy Młyn”
1.1.2. Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę odcinka drogi ok. 338 mb;
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, obramowanie krawężnikiem najazdowym;
- wykonanie zjazdów;
- odwodnienie drogi powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi do istniejących studni chłonnych poprzez dostosowane lokalizacyjnie i wysokościowo wpusty;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dla każdej części tj.
Dodatek Nr 1 do SWZ- Projekt Budowlany
Dodatek Nr 2 do SWZ- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodatek Nr 3 do SWZ- Przedmiary robót.


- Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy.

Wszystkie zastosowane elementy maja być fabryczne nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach
do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 18 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrowice”
1.2.1. Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę odcinka o długości ok. 638 mb;
-wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych;
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego
- odwodnienie drogi powierzchniowe spadkami poprzecznymi na tereny przyległe w granicy pasa drogowego;
- wykonanie oświetlenia drogowego.
- usunięcie kolizji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dla każdej części tj.
Dodatek Nr 1 do SWZ- Projekt Budowlany
Dodatek Nr 2 do SWZ- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodatek Nr 3 do SWZ- Przedmiary robót.


- Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy.

Wszystkie zastosowane elementy maja być fabryczne nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach
do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 18 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipnica”
Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudowę odcinka drogi ok. 1241 mb
- wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej
- przebudowa zjazdów,
- wykonanie chodników,
- wykonanie zwrotki w formie ronda,
- odwodnienie powierzchniowe oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej,
- wykonanie oświetlenia drogowego,
- usunięcie kolizji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa dla każdej części tj.
Dodatek Nr 1 do SWZ- Projekt Budowlany
Dodatek Nr 2 do SWZ- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Dodatek Nr 3 do SWZ- Przedmiary robót.


- Roboty składające się na przedmiot zamówienia objęte dokumentacją projektową i SWZ należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, z należytą starannością, zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zapewniając przy tym dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy.

Wszystkie zastosowane elementy maja być fabryczne nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.

Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach
do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany
w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w rozdziale 18 swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu jednej roboty budowlanej tj. obejmującą przebudowę i/lub budowę drogi- wykazać w/w doświadczenie na załączniku nr 4 do swz
[wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;]

1.4.2. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
w tym w szczególności co najmniej przedstawi:
- jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy/ robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wykazać w/w osobę na załączniku nr 5 do swz- wykaz osób,

- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/ robót - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wykazać w/w osobę na załączniku nr 5
do swz- wykaz osób;
- jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy/ robót - uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykazać w/w osobę na załączniku nr 5 do swz- wykaz osób;

[wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;]

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do swz (zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 pkt 1.4.1),
- wykaz osób stanowiący załącznik nr 5 do swz (zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 pkt 1.4.2)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do swz (składają również każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca jeżeli
udostępnia zasoby- jeżeli dotyczy),
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do swz
(składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz
podwykonawca jeżeli udostępnia zasoby - jeżeli dotyczy),- pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
-zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy określając wymagania z art. 118 ust 4 pzp),
- oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do swz – (jeżeli dotyczy) ,
- wadium (w przypadku wadium wnoszonym w formie gwarancji lub poręczenia oryginał gwarancji lub poręczenia należy
złożyć w formie elektronicznej)1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z rejestru z którego Zamawiający może samodzielnie sprawdzić sposób reprezentacji i pobrać z bezpłatnych baz danych np. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru ,pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Dla części nr 1 w wysokości: (słownie: 8.000,00 zł ,słownie: osiem tysięcy zł)
Dla części nr 2 w wysokości: (słownie: 6.000,00 zł ,słownie: sześć tysięcy zł)
Dla części nr 3 w wysokości: (słownie: 16.500,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy pięćset zł)

Informacje dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale 21 swz.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do swz (składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz podwykonawca jeżeli
udostępnia zasoby- jeżeli dotyczy),
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego załącznik nr 3 do swz
(składają również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie oraz podmiot udostępniający zasoby oraz
podwykonawca jeżeli udostępnia zasoby - jeżeli dotyczy) - pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,
- zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy określając wymagania z art. 118 ust 4 pzp),
- oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 6 do swz – jeżeli dotyczy .
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest nie później niż dniu wyznaczonym na podpisanie umowy, do dostarczenia do wglądu Zamawiającemu oryginały i do pozostawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile Zamawiający tego zażąda.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do swz. 2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454- 455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przez miniPortal zgodnie z rozdziałem 11 i 14 swz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kosztorys ofertowy dostarczyć dla każdej części przed podpisaniem umowy w terminie 2 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert. Dla części 3 dostarczyć harmonogram rzeczowo - finansowy (harmonogram zgodny ze wzorem dołączonym do załącznika nr 7 do swz) w terminie 2 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert. Zaakceptowany kosztorys ofertowy oraz dodatkowo w przypadku części 3 harmonogram rzeczowo - finansowy stanowią podstawę do podpisania umowy.
Pozostałe informacje nie zawarte w niniejszym ogłoszeniu ze względu na ograniczoną ilość znaków zostały zawarte w swz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.