eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grajewo › "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie"Ogłoszenie z dnia 2023-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GRAJEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strażacka 6A

1.5.2.) Miejscowość: Grajewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um,grajewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a740a4a-f550-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051901/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Działanie 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-grajewo.logintrade.net, http://bip.um.grajewo.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-grajewo.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy Przetargowej Miasta Grajewo: https://um-grajewo.logintrade.net/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Grajewo: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej dostępnej pod adresem https://um-grajewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3.Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Grajewo:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
 Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
 Google Chrome 31,
 Mozilla Firefox 26,
 Opera 18.
b) pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci Internet,
 zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca,
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
 włączona obsługa JavaScript,
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
 zainstalowany Acrobat Reader,
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment , 6 Update 24 lub nowszy.
4.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
5.Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale XXIV SWZ- Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.7013.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj-wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w tym:
a) Wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 - działka nr 871/1),
b) Wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza (naprzeciwko Zespołu Szkól nr 1 - działka nr 871/1),
c) Wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Koszarowa (naprzeciwko przychodni lekarskiej – działka nr 1778/4),
d) Wyniesione przejście dla pieszych przy ul. Koszarowa (planowane do przeniesienia w miejsce zgodne z wytycznymi. – działka nr 1998/13).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Zamówienie obejmuje dla każdej lokalizacji:
1) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
2) wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania, w tym m.in. :
a) rozbiórkę elementów zagospodarowania pasa drogowego: np. rozbiórkę elementów kolidującego uzbrojenia, rozbiórka istniejących progów zwalniających, demontaż istniejącego oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych naprzeciwko Zespołu Szkół nr 1,
b) wykonanie przejścia dla pieszych wyniesionego ponad powierzchnię jezdni z kostki betonowej brukowej w kolorze czerwonym,
c) wykonanie oznakowania pionowego,
d) usunięcie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w zakresie inwestycji,
e) wykonanie oznakowania fakturowego na dojściach do przejść - płytki ostrzegawcze z wypustkami okrągłymi (bąblowe), z każdej strony jezdni na szerokości przejścia.
f) wyposażenie przejść dla pieszych w rampy krawężnikowe.
g) odtworzenie nawierzchni/trawnika po wykopach.
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej na każdą lokalizację (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XVI SWZ. Do porównania i punktacji złożonych ofert będzie przyjmowana cena brutto Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, których oferty nie zostały odrzucone, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z podanymi powyżej zasadami. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w tym w zakresie:
1) Zdolności technicznej i zawodowej – w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy:
a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto
b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do pełnienia funkcji kierownika budowy. Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ponadto:
• kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności drogowej powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót,
2) Zdolności ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od stawiania wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 Pzp /zał. nr 3 do SWZ/

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasadach określonych przepisem art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie zdolności technicznych i zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, składa także oświadczenia tych podmiotów.
3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (w trybie art. 58 ustawy Pzp), oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców oraz potwierdzić łączne spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 2b SWZ,
2) wykazu osób, wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zgodnie z załącznikiem nr 2a SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty składanej przed podmioty występujące wspólnie stosuje się przepisy art. 58 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie wg wzoru Wykonawcy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art.
455 Pzp oraz w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy -załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Przetargowej dostępnej pod adresem https://um-grajewo.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.