eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa Żabin i PopowoOgłoszenie z dnia 2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa Żabin i Popowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7412366

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych za pomocą kruszywa łamanego na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz- leśnictwa Żabin i Popowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fde06bc-f206-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępow. komunik. Zamaw. z Wykon. odbywa się przy użyciu środ. kom.elektr., za pośr. Platformy SmartPZP (dalej – „Platforma”). Wszel. ośw.., wnioski, zaw.. oraz inf., przekaz. są w zakł.„Korespondencja”.

Za datę wpływu ośw., ofert, wn., zaśw. oraz inf. przyjmuje się datę ich przekaz.do Platformy. Akt. data i godz., zsynchroniz. z Gł. Urz. Miar, wyświetl. są w prawym górnym rogu Platf.W celu skorzyst. z Platf. koniecz. jest rejestr. Wykon. pod adr.: https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz/rejestracja po kliknięciu na przycisk „Załóż konto”. Wykon. rejestr. się akcept.warun. korzyst. z Platformy, określ. w Regulam. podczas rejestr. oraz uznaje go za wiążący. Korzyst. z Platf. jest bezpł. Podgląd i pobier. dok. postęp. nie wymaga logow.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minim. wym. techn. dot. korzystania z Platformy:
a) przesyłane dokumenty powinny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,
b) wymagania sprzętowe dla Wykon.:
 przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
 lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
 system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
 zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
 w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalow. dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
 oprogramowanie SzafirHost w syst. operac.,
 stały dostęp do sieci Internet o gwaran. przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s,
 komputer klasy PC lub MAC, o nast. konfig.: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operac. Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje,
 zainstalow. program Acrobat Reader lub inny umożliw. obsługę formatów .pdf.
Pozostałe wym. techn. i organizac. wysył. i odbierania dokum. elektr., elektr. kopii dokt. i ośw. oraz inf. i przekazyw. przy ich użyciu opis. zostały w Regulam. korzyst. z Platfor. – załącznik nr 9 do SWZ.
10.8. Maksym. rozmiar plików przesył. za pośredn. dedykowanych form. do: złoż., zmiany, wycof. oferty oraz do komun. wynosi 100 MB. Za pośrednic. Systemu można przesł. wiele pojed. plików lub plik skompres. do archiwum (ZIP) zaw. wiele poj. plików. Ofertę oraz ośw., składane na podst. art. 125 ust. 1 PZP (sporz. wg wzor. stan. odp. zał. nr 2A, 2B, 2C, 2D do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektr. (tj. w postaci elektr. opatrz. kwalifikowanym podpisem elektron.) lub w postaci elektron. opatrz. podpisem zaufanym lub podpis. osobistym.Złożenie oferty:
a) złoż., zmiana i wycof. ofert lub oferty następuje wył. w formie elektr. (tj. w postaci elektr. opatrzonej kwalifikow. podpisem elektr.) lub w postaci elektr. opatrz.j podpis. zaufanym lub podpis. osob., za pośredn. Platformy.
b) ofertę, oświadcz. o zmianie oraz oświadcz. o wycof. oferty składane jest pod rygorem nieważności w formie elektr.j (tj. w postaci elektr. opatrz.kwalifikowanym podpisem elektr.) lub w postaci elektr. opatrzonej podpis. zaufanym lub podpis. osob.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz, ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 7412366. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolinę Kaczmarek, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 751125,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych obejmujących konserwację, utrzymanie oraz awaryjne naprawy odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych gruntowych na terenie leśnictw Żabin i Popowo – teren Nadleśnictwa Międzyrzecz – lokalizacja w zał. nr 1A i 1B do SWZ o łącznej pow. 54000 m². Przedm. zam. swoim zakresem obejmuje :
• Wykorytowanie podłoża na grubości ok. 7 cm,
• Doziarnianie kruszywem łamanym naturalnym o frakcji 0-31,5 mm grubość 7 cm po zagęszczeniu,
• Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (GRC) GR. 20 CM i Rm= 2,5 MPa zagęszczeniem i pielęgnacją wykonane na miejscu,
• Równanie, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni,
• Badania laboratoryjne (receptura, wytrzymałość po 7 i 28 dniach),
• Równanie, profilowanie i zagęszczanie dróg leśnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
- załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( dalej:STWiORB),
- w załączniku nr 1A – mapa odcinków dróg do utrzymania w leśnictwie Żabin,
- w załączniku nr 1B – mapa odcinków dróg do utrzymania w leśnictwie Popowo,
- w załączniku 1C – uproszczony kosztorys.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3.11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1) pkt 7) PZP.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. konserwacji, remontów oraz awaryjną naprawę dróg leśnych na terenie leśnictw Żabin i Popowo uszkodzonych w wyniku eksploatacji oraz zmiennych warunków atmosf. opisanych w pkt. 3.1. SWZ, zgodnych z przedm. zam. podst. do 50% wartości przedmiotu zamów. podst.Zakres rzeczowy robót, o których mowa w pkt. 3.11.SWZ nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości zamów. podst..
3.14. Zamówienia, o których mowa w pkt. 3.11.SWZ będą udzielane w przypadku udzielenia, w okresie do 3 lat od dnia udziel. zam.a podst. dotychczasowemu Wykon. robót budowlanych.
3.15. Miejscem realizacji zam. , o których mowa w pkt. 3.11.SWZ będzie teren l-ctw Żabin i Popowo.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ. W ramach kryterium „Okres gwarancji” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Punkty przyznawane za to kryterium będą ustalane zgodnie z poniższym opisem:
Okres gwarancji 24 miesięcy – 0 pkt
Okres gwarancji 36 miesięcy – 20 pkt
Okres gwarancji 48 miesięcy – 40 pkt
Do oceny punktowej w ramach kryterium „Okres gwarancji” brany będzie okres udzielonej gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia, wskazany na formularzu Oferty (sporządzony wg załącznika nr 2 do SWZ), gdzie Wykonawca może wskazać jeden z trzech okresów gwarancji: 24 miesięcy, 36 miesiące lub 48 miesięcy. Zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty okres gwarancji powinien być wyrażony w pełnych miesiącach.
Zamawiający wskazuje, że:
- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,
- maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od dnia podpisana protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca za każde dodatkowe 12 miesięcy wydłużenia 24 miesięcznego okresu gwarancji uzyska 20 pkt. Wykonawca maksymalnie może wydłużyć okres gwarancji do 48 miesięcy co będzie odpowiadało uzyskaniem 40 pkt. Okres gwarancji jakości dłuższy niż 48 miesiące dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 48 miesięcy. Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z formularza Oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli Wykonawca poda minimalny okres gwarancji jakości tj. 24 miesięcy lub nie poda okresu gwarancji to uzyska 0 pkt w kryterium „Okres gwarancji”. Oferta z krótszym okresem gwarancji niż 24 miesięcy jako nieodpowiadająca warunkom zamówienia zostanie odrzucona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego terminu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania określonej sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 100 0000, 00 zł. (słownie: sto tysięcy zł).
4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Warunek ten w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 robót budowlanych (przez 1 robotę rozumie się wykonywanie robót na podstawie 1 umowy), których przedmiotem była robota polegająca na stabilizacji gruntu cementem , o wartości całości tych robót nie mniejszej niż 150 0000 zł brutto.

W przypadku, gdy w/w roboty będą stanowiły część jednej całkowitej roboty budowlanej (jednej umowy), to wykonawca będzie musiał wskazać jaką wartość w całej robocie budowlanej stanowiła robota obejmującego wykonanie robót z zakresu stabilizacji gruntu cementem(w rozumieniu jak w pkt a))

b) Warunek ten, w zakresie dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zmówienia następującym sprzętem:
- samojezdnym stabilizatorem gruntu,
- samojezdnym rozsypywaczem cementu,
- równiarką drogową,
- wałem wibracyjnym o masie co najmniej 15 ton.
Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca z odbytej wizji lokalnej wypełnia oświadczenie – Zał. nr 10 do SWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. - 6.3. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ. Oświadczenie te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektron.) lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zam., działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykon., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę albo oświadcz. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokum. i lub inf.potwierdzającymi przygotow. oferty niezależnie od innego Wykon. należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadcz.Wykon. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidenc. i Inf. o Działalności Gosp., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządz. nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświad. Wyk. o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wyklucz. z postęp.. wskaz. przez Zam., o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzecz. zakazu ubiegania się o zamów. publ. tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykon. porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
(f) art. 109 ust. 8 i 10 PZP,
(wzór oświadcz. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postęp.a stanowi zał. nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) ośw. o spełnianiu warun. udziału w postęp., sporz. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ. Oświadczenie te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektron.j (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektron.opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zam. działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykon., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznacz. terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia nast. podmiot. środków dowodow.:
a) wykazu robót budow. wykon. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykon. oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót budowl. stanowi zał. nr 7 do SWZ).
Jeżeli Wykon. powołuje się na doświadczenie w realizacji robót bud. wykon. wspólnie z innymi Wykon.i wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budow., w których wykonaniu Wykon. ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę roboty budow. na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodow. w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządz. przez podmiot, na rzecz którego roboty budow. zostały wykon., a jeżeli Wykon. z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokum. – inne odpowiednie dokum.. Dowody powyższe nie są wymagane jeżeli Wykon. należycie zrealizował na rzecz Zamaw. roboty budow. wymienione w pkt. 4 ppkt. a)SWZ,
c) wykazu sprzętu, którym Wykon. dysponuje lub będzie dysponował w celu
realizacji zamów. – zał. nr 4 do SWZ,
d) informacji banku lub spółdziel. kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wys. posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wyk., w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wyk. nie może złożyć wymag. przez Zamaw. podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt. 9.2. ppkt. d) SWZ, Wykon.składa inne podmiot. środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamaw. warunku udziału w postęp. dot. sytuacji finansowej.
Zamaw. przewiduje obowiązek odbycia przez Wykon. wizji lokalnej w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego. Wykon. z odbytej wizji lokalnej wypełnia oświadcz. – Zał. nr 10 do SWZ, które Wykon. składa wraz z ofertą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca z odbytej wizji lokalnej wypełnia oświadczenie – Zał. nr 10 do SWZ, które Wykonawca składa wraz z ofertą. Brak oświadczenia, które powinno być złożone wraz z ofertą przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000,00 zł .
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao SA I O w Międzyrzeczu nr rachunku:06 1240 3578 1111 0010 6676 5724 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Konserwację i utrzymanie odcinków uszkodzonej nawierzchni dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
11.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przyp. oferty Wykon. wspólnie ubieg. się o udzielenie zamów.(konsorcjum):
1) w form. oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zamów.;
2) oferta musi być podp. w taki sposób, by wiązała prawnie wszyst. Wykon. wspól. ubieg. się o udziel. zam.. Osoba podpis.ofertę musi posiadać umoc. prawne do reprezent.. Umoc. musi wynikać z treści pełnomoc. załącz. do oferty – treść pełnomoc. powinna dokładnie określać zakres umocow.;
3) Ośw., o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. ośw. o speł. warun. udziału w postęp. (wg wzoru stanow. zał. nr 2A do SWZ) oraz ośw. o braku podstaw do wyklucz. (wg wzoru stanow. zał. nr 2B do SWZ) składa każdy z Wykon.. Ośw. te potwierdzają brak podstaw wyklucz. oraz spełnienie warun. udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warun.udziału w postęp.. Ośw. Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zamów., o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektr. (tj. w postaci elektr. opatrzonej kwalifik. podpisem elektr.. ) lub w postaci elektr. opatrz. podpis. zaufanym lub podpis. osob..
4) dok. o których mowa w pkt 9.3.SWZ obowiąz. będzie złoż. każdy z Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam.
5) wszyscy Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. będą ponosić odpow. solidarną za wykon. umowy i wnies. zabezp. należ. wykon. umowy;
6) Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. wyznaczą spośród siebie Wykon. kierującego (lidera), upoważ. do zaciągania zobow., otrzym. poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zam. może w ramach odpowiedz. solidarnej żądać wykon. umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykon. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. łącznie lub każdego z osobna.
1) Zam. inf. o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodn. z którym w odniesieniu do warun. dot. wyksz., kwalif. zawod. lub dośw. Wyk. wspólnie ubieg. się o udziel. zam. mogą polegać na zdol. tych z Wykon., którzy wykon.roboty bud., do realizacji których te zdoln. są wymag..W zw. z powyż. na podst. post. zaw. w art. 117 ust. 4 PZP Wykon. jest zob. zał. do oferty podm. środek dow. w postaci ośw., z którego wynika, które rob. bud. wykon. poszcz. Wyk.. Wzór stosow. ośw. został zawar. w form. Oferty (zał. nr 2 do SWZ) i Zam. zaleca złożyć to ośw. na tym formul.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zam. na pod. art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokon. nast. zmian Umowy:
(1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszcz. robót oraz Terminu Wykon., stosownie do przypadku:
(a) o czas opóźnienia Zam. w wykonyw. jego obow. wynik. z Umowy, w tym w szczeg. w zakresie obow. wydania Terenu Budowy oraz obow.dokonania odbioru, gdyby odbiór taki w pierwotnie założonym terminie był utrudniony lub niemożliwy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykon. Przedm. Umowy lub jakiejkolwiek jego części;
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
(c) w przypadku zmiany powszechnie obow. przepisów prawa, regul. zasady wyk. Przedm. Umowy o czas niezb. do dostosow. wykon. Przedm. Umowy lub jego części do zmien. stanu prawnego,
(d) o czas opóźnienia w wykon. przez podm.zewn. czynności koniecznych do wyk. Przedm. Umowy z zastrzeż., że przyczyną opóźnienia nie są dział. lub zaniech. Wykon.
(e) o czas, kiedy realizacja Przedm. Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykon. lub Zam. okoliczności niemoż. do przewidz. i niezależ. od nich,
(f) o czas niezbędny do wykon. czynności wynik. z zaleceń właści. organów jeżeli wyk. Przedm. Umowy zostało wstrzym. przez właściwe organy z przyczyn niezależ. od Wykon., co uniemoż. term. zakończ. realizacji Przedm. Umowy,
g) o czas wynikający z koniecz. ewent. zmiany zakresu Przedm. Umowy wprowadz. na podstawie przepisów PZP umoż. dokon. takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wyk. Przedm. Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okol. będących podst. zmiany oraz ich następstw.
(2) w zakr. zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w pkt. (1) jednakże bez dokonyw. zmiany Term. Wykon.. Przedmiot. zmiana będzie mogła być wprowadz. w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności wskaz. w pkt (1).
(3) w zakresie zmiany sposobu wykon. Przedm. Umowy związanej z koniecznością zrealizow. Przedm.Umowy przy zastosow. innych rozwiązań techn. lub technolog., w szczeg. robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedm. Umowy,
(b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonan. lub wadliwym wykon. Przedm. Umowy,
(c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elemen. Przedm.Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wyk. będzie bardzo utrudnione;
(d) jak również w przyp. wystąpienia okol.i, o których mowa w pkt (1) i (2) powyżej.
- z zastrzeż., że inne rozw. techn.e będą spełniały wymag. funkcjonalne okreś. w Dokum.Projek. w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczas..
(4) W zakr. zmiany Wynagrodz., w przypad., gdy zmiany, o których mowa w pkt (3) będą miały wpływ na koszty wykon. Przedm. Umowy przez Wyk.. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodz. odbywać się będzie w oparciu o:
(a) w odniesieniu obniżenia Wynagrodz. w związku z zaniechaniem wykon. świadczeń wchodz. w skład Przedm. Umowy – w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym;
(b) w odniesieniu do zwiększenia Wynagrodz. w następstwie zmiany, o których mowa w pkt (3) – w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym Kosztorysie Ofertowym lub na podst. szczegółowej kalkulacji kosztorys. Wyk. z zastrzeżeniem, iż zastosow. do zmiany Umowy znajdzie wycena przedstaw. najniższą wart. nowej stawki lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty wynagrodz. zostanie przedst. w aktual. Uproszczonego Kosztorysu Ofertowego. We wzorze umowy - zał. nr 3 do SWZ opisano rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadz..

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy (SmartPZP)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wyk. wizji lokalnej w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11:00. w siedzibie Zam.. Wyk. z odbytej wizji lokalnej wypełnia ośw. – Zał. nr 10 do SWZ, które Wyk. składa wraz z ofertą. Brak ośw., które powinno być złoż. wraz z ofertą przez Wyk. skutkuje odrzuceniem oferty z postęp. na podst. art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy PZP. W postęp. mogą brać udział Wykon., którzy nie podlegają wyklucz. z postęp. na podst. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narod. (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – „Specustawa”).Na podst.:
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zam.wykluczy Wyk. wym. w wykazach określ. w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpis. na listę na podst. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzyg. o zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zam.y wykluczy Wyk.ę, którego benefic. rzeczywist.w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdział. praniu pieniędzy oraz finans. terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymien. w wykazach określ.w rozp. 765/2006 i rozp. 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim benefic. rzeczyw. od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podst. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzyg.j o zastosow. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zam. wykluczy Wyk., którego jednost. dominującą w rozum. art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wym. w wyk. określ. w rozporz. 765/2006 i rozporz. 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednost. dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podst. decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzyg. o zastos. środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.
6.3. W postęp. mogą brać udział Wyk., którzy nie podlegają wyklucz.z postęp. o udziel.zam. w okol., o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 8 i 10 PZP. Na podst.:
1) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zam. wykluczy Wyk., który naruszył obow. dot. płatności podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow., z wyjątkiem przypad., o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wyk. przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozum w sprawie spłaty tych należn.;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zam. wykluczy Wyk., w stosunku do którego otwarto likw., ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gosp. jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynik. z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz. tej procedury;
3) art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP Zam. wykluczy Wyk., który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zam.o w błąd przy przedstaw. inf., że nie podlega wyklucz., spełnia warun. udziału w postęp. , co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejm. przez Zamaw. w postęp. o udzielenie zamów.a, lub który zataił te inf. lub nie jest w stanie przedst. wym. podm. środków dowod.;
4) art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP Zam. wykluczy Wykon., który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił inf. wprowadz. w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmow. przez Zamaw. w postęp. o udziel. zamów..

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.