eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › "Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla Domu Seniora Koninie."Ogłoszenie z dnia 2022-06-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla Domu Seniora Koninie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311093742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 21

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632457541

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mtbs.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.konin.pl/mtbs/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Budowa domów mieszkalnych, zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla Domu Seniora Koninie.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9aa0a6e7-f2d8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00221134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma przetargowa:https://mtbskonin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem XIII SWZ . Informacje na Platformie Przetargowej:
https://mtbskonin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXVI Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5/MTBS/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla Domu Seniora Koninie.”

4.1.1. Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:

• Przyłącze wodociągowe od ul. Berylowej w Koninie, do budynku „Dom Seniora” (zgodnie z projektem: przyłącze wodociągowe od wpięcia w istniejący rurociąg miejski, do studni wodomierzowej -długość ok. 92 mb oraz zewnętrzna instalacja wodociągowa od studni wodomierzowej do budynku od strony zachodniej -długość ok. 80,6 mb).
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej od kolektora od strony ul. Magnetytowej w Koninie, do budynku „Dom Seniora” (zgodnie z projektem: długość ok. 97 mb).


4.1.2. Pozostały zakres objęty przedmiotem zamówienia:
a) Przyłącze wodociągowe winno być wykonane w zakresie od wpięcia w istniejący rurociąg
w ulicy Berylowej, do studni wodomierzowej SW wyposażonej zgodnie z projektem oraz wymogami gestora sieci tj. PWiK Sp. z o.o. w Koninie, a dalej do budynku mieszkalnego „Dom Seniora”. Wejście do budynku „Dom Seniora” z uszczelnionym przewiertem ściany fundamentowej.
W budynku, rurociąg należy zakończyć zaworem odcinającym, będącym za razem głównym zaworem odcinającym dopływ wody do budynku.
Dodatkowo w zakresie zamówienia jest także wykonanie hydrantu oraz odejścia do napełniania zbiornika p.poż.
Instalację do napełniania zbiornika p.poż. należy wykonać w sposób docelowy, tzn.
z uszczelnieniem przewiertu do zbiornika oraz zaworem umożliwiający automatyczne napełnianie (i dopełnianie ubytków) zbiornika.

b) Przyłącze kanalizacji sanitarnej winno być wykonane w zakresie od wpięcia w istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej biegnący równolegle do ulicy Magnetytowej, do budynku mieszkalnego „Dom Seniora” tj. do studni oznaczonej w projekcie jako S1 (studnie S1, S2, S3, S4, S5 i S6 są w zakresie przedmiotu zamówienia).

c) Przyłącza objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z wymogami gestora sieci oraz zaleceniami inspektorów nadzoru. Gestorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.

d) Z uwagi na fakt, że budowa „Domu Seniora” jest w trakcie realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania z Generalnym Wykonawcą tj. „DEMOCO-Poland” terminu
i formy wejścia na plac budowy będący w jego władaniu. Szczególnie istotne będzie ustalenie terminu wejścia z robotami mającymi styk w infrastrukturze budowlanej (pomieszczenie hydroforowni, zbiornik p.poż, studnia S1).

e) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć obowiązkową wizję w terenie oraz uzgodnić z kierownikiem budowy („DEMOCO-Poland”) termin oraz formy wejścia na plac budowy. Protokoły z przeprowadzenia w/w czynności muszą zostać dołączone do oferty.

Szczegółowe parametry techniczne instalacji opisane są w dokumentacji projektowej, która stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Z uwagi na określenie przez Wykonawcę robót wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót przekazany jest posiłkowo, jako materiał ułatwiający sporządzenie oferty.

Wyceny należy dokonać na podstawie projektu i zapisów SWZ.

4.1.3. Do obowiązków Wykonawcy należy dodatkowo:
a) obsługa geotechniczna i geodezyjna oraz ewentualne odwodnienie wykopów,
b) sporządzenia dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,
c) uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym (w razie potrzeby),
d) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej robót instalacyjnych ulegających zakryciu
i dostarczenie jej Zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta DVD),
e) zasilania placu budowy w potrzebne media i sanitariaty,
f) ubezpieczenia placu budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu dla zamknięcia ulicy z ewentualną reorganizacją ruchu kołowego,
g) odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz za zgodność wykonania zamówienia z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,
h) przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne próby, badania i odbiory z wynikiem pozytywnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryterium cena
ofertowa, wydłużenie terminów gwarancji,doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
do zaciągania kredytu w wysokości min. 250 000,00 zł
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto
b. skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych – min. 1 osoba, minimum łącznie 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy od momentu uzyskania uprawnień na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 200mb.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności.
b) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda
złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego)
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

3.000,00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W powyższym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy (należy wypełnić załącznik nr 2 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określają zapisy SWZ oraz załącznik nr 5 do SWZ-projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mtbs-konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.