eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Przygotowanie i przeprowadzenie badań Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi metoda wideorejestarcji, analiza oraz pisemne opracowanie zebranych danych"Ogłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przygotowanie i przeprowadzenie badań Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi metoda wideorejestarcji, analiza oraz pisemne opracowanie zebranych danych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: 426384888

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220922

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00197789/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00005214/20/P

Po zmianie:
2022/BZP 00005214/21/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
(numeracja zgodna z SWZ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a)kierownikiem projektu posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu transportu oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem złożonym co najmniej z 5 osób, który nadzorował w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert minimum jedno zamówienie o złożoności i tematyce porównywalnej (usługa polegająca na wykonaniu pomiarów ruchu parkingowego lub badań ruchu drogowego) z przedmiotem zamówienia na obszarze miasta na prawach powiatu o liczbie ludności powyżej 100 tys. oraz b)specjalistą posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu transportu lub ekonomii lub statystyki, który w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert uczestniczył w pracach co najmniej dwóch zespołów wykonujących zamówienie o złożoności i tematyce porównywalnej (usługa polegająca na wykonaniu pomiarów ruchu parkingowego lub badań ruchu drogowego) z przedmiotem zamówienia na obszarze miasta na prawach powiatu o liczbie ludności powyżej 100 tys.
Uwaga: .1.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie. 2.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika projekt oraz specjalisty w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu. 10.2.Oceniając zdolność techniczną Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
(numeracja zgodna z SWZ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:10.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a)kierownikiem projektu posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu transportu lub inżynierii komunikacyjnej oraz doświadczenie w kierowaniu zespołem złożonym co najmniej z 5 osób, który nadzorował w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert minimum jedno zamówienie o złożoności i tematyce porównywalnej (usługa polegająca na wykonaniu pomiarów ruchu parkingowego lub badań ruchu drogowego) z przedmiotem zamówienia na obszarze miasta na prawach powiatu o liczbie ludności powyżej 100 tys. oraz b)specjalistą posiadającym wykształcenie wyższe z zakresu transportu lub ekonomii lub statystyki, który w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert uczestniczył w pracach co najmniej dwóch zespołów wykonujących zamówienie o złożoności i tematyce porównywalnej (usługa polegająca na wykonaniu pomiarów ruchu parkingowego lub badań ruchu drogowego) z przedmiotem zamówienia na obszarze miasta na prawach powiatu o liczbie ludności powyżej 100 tys.
Uwaga: .1.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie. 2.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika projekt oraz specjalisty w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu. 10.2.Oceniając zdolność techniczną Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-27 09:00

Po zmianie:
2022-06-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-27 10:00

Po zmianie:
2022-06-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-07-26

Po zmianie:
2022-07-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.