eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla ZZM w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla ZZM w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.8.) Numer faksu: 12 20 10 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla ZZM w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f972c063-30ba-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00220773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000979/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.60 Budowa Parku Grzegórzeckiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239451/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.122.21.JC1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291221,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.122.21.JC1.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych, realizacja robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych, przy ul. Skrzatów w Krakowie, na terenie Parku Grzegórzeckiego, na działkach nr 173/18, 173/19, 173/20, obręb 17, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie oraz uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.
1.3 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące:
1.3.1 Roboty rozbiórkowe budynku nr 31, tj.:
1.3.1.1 rozbiórka istniejącego pokrycia dachu budynku z papy na deskowaniu,
1.3.1.2 rozbiórka konstrukcji więźby dachowej wraz z deskowaniem pełnym,
1.3.1.3 rozbiórka stropów drewnianych,
1.3.1.4 demontaż stalowych okien,
1.3.1.5 demontaż bram drewnianych,
1.3.1.6 rozbiórka słupów drewnianych,
1.3.1.7 rozbiórka ścian, fundamentów, filarów betonowych,
1.3.1.8 rozbiórka podłoża/posadzek betonowych,
1.3.1.9 wywóz gruzu i elementów z rozbiórki,
1.3.1.10 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych,
1.3.2 Roboty rozbiórkowe budynku nr 35, tj.:
1.3.2.1 rozbiórka istniejącego pokrycia dachu budynku z papy na betonie,
1.3.2.2 rozbiórka płyt dachowych żelbetowych,
1.3.2.3 rozbiórka murów,
1.3.2.4 rozbiórka ścian,
1.3.2.5 rozbiórka stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców),
1.3.2.6 rozbiórka fundamentów,
1.3.2.7 rozbiórka podłoża/posadzek betonowych,
1.3.2.8 wywóz gruzu i elementów z rozbiórki,
1.3.2.9 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych.
1.4 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB).
1.5 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip).
1.6 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.7 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 9. SWZ i w Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, oraz zamieścić na udostępnionej przez Zamawiającego platformie pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
5. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 310 pkt 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie, gdyż środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 355470,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.