eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płośnica › Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości NiechłoninOgłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płośnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 52

1.5.2.) Miejscowość: Płośnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-206

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 236981755

1.5.8.) Numer faksu: 236981760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@plosnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.plosnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-674a859e-cf25-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-674a859e-cf25-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220216

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061705/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi nr 186034N w miejscowości Niechłonin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00158656

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZiZP.271.4.2023.ZC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 672154,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 186034N w miejscowości Niechłonin gm. Płośnica. W zakresie szczegółowym zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 412,75 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr: 896, 270, 798 ob. Niechłonin (nr działek zgodnie z istniejącym stanem ewidencji gruntów).
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, o konstrukcji jezdni odpowiednio do założonej kategorii ruchu, zjazdy i chodniki z kostki betonowej, pasy zieleni oraz urządzenia i obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem drogi i obsługą na niej ruchu drogowego takie jak: oznakowanie i odwodnienie ulic.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SWZ: Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy, Załącznik nr 12 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 13 – Projekt stałej organizacji ruchu, Załącznik nr 14 – Przedmiar robót, Załącznik nr 15 - Kosztorys ofertowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45232453-2 - Roboty budowlane w zakresie upustów

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 698034,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 981492,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 698034,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejonowy Związek Spółek Wodnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5710004978

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 21

7.3.4) Miejscowość: Działdowo

7.3.5) Kod pocztowy: 13-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 698034,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.