eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju.Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 142

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184732409

1.5.8.) Numer faksu: 184732700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed3d01e6-cd41-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy – Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed3d01e6-cd41-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044998/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153779

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-10/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 1 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 691,20 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 2 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 16200 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 3 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 205200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 4 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 9720 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 5 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 3672 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 6 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 864 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 7 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 3672 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 8 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 4752 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 9 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 5184 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 10 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 3888 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 11 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 2160 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
b) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwanaście wyszczególnionych poniżej części (pakiety):
opis części zamówienia:
Pakiet nr 12 przegląd techniczny sprzętu medycznego

Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi urządzenia oraz obowiązującymi przepisami i normami. Przeglądy techniczne obejmują m.in:
a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego;
b) kalibrację urządzeń – jeśli jest wymagana;
c) przeprowadzenie konserwacji sprzętu;
d) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353 – jeśli dotyczy;
e) wymiana części i materiałów eksploatacyjnych, zestawów serwisowych – zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta;
f) wymagana wymiana części zużywalnych/ zestawów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta wymienionych w tabeli
g) kontrola sprawności akumulatorów;
h) określenie czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku;
i) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy;
j) wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku;
k) dokonanie stosownego wpisu w paszport techniczny (zawierającego m.in. informację o sprawności lub niesprawności urządzenia, termin następnego przeglądu) oraz oznakowanie aparatu;
l) wystawienie raportu serwisowego potwierdzającego wykonanie prac/usługi zawierającego listę wymienionych części/materiałów eksploatacyjnych,
m) W przypadku konieczności dokonania przeglądu poza siedzibą Zamawiającego zapewnienie nieodpłatnie urządzenia zastępczego na czas trwania przeglądu, o co najmniej o takich parametrach jak przeglądany sprzęt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 4320 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23760 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23760 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23760 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H.P. ENDOMED Piotr Niewiadomy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6792655109

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23760,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-19 do 2025-04-18

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226108,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 226108,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226108,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252239631

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226109,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-19 do 2025-04-18

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3207,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3207,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3207,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diatec Polska Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252923793

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3207,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-19 do 2025-04-18

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

na ww. część zamówienia nie złożono żadnej oferty

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ponadto Zamawiający informuje, że: Unieważnia postępowanie w części w zakresie pakietu nr: 13,14 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( tj. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), ponieważ na ww. części zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.