eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › "Przebudowa ulicy Uchanki w Łowiczu na odcinku od rzeki Uchanka do ulicy Prymasowskiej w Łowiczu"Ogłoszenie z dnia 2023-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa ulicy Uchanki w Łowiczu na odcinku od rzeki Uchanka do ulicy Prymasowskiej w Łowiczu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lowicz.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ulicy Uchanki w Łowiczu na odcinku od rzeki Uchanka do ulicy Prymasowskiej w Łowiczu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88c9dd98-f482-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00219918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114005/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-88c9dd98-f482-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 10.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
11.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia. Instrukcja składania ofert dostępna jest na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Centrum pomocy”.
10.6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem 10 i 11 SWZ:
11.9. Ofertę Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny (format PAdES). Podpis Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1) wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
10.8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10.11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulaminu Platformy e-Zamówienia.
10.13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 7788999lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
10.16.1. Dokumenty elektroniczne takie jak: oferta, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.4.4. SWZ, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. i 9.1.1 SWZ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 22 SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łowicz z siedzibą w Łowiczu, Plac Stary Rynek 1;
2) inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan /Pani Katarzyna Jóźwiak e-mail katarzyna.jozwiak@um.lowicz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129,1598), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 22 SWZ:
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR 271.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obejmującego wykonanie:
1) nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
2) oznakowania poziomego i pionowego
Inwestycja jest prowadzona na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 105630E – ulicy Uchanka na odcinku od Rzeki Uchanka do ulicy Prymasowskiej w Łowiczu.
Droga ma charakter drogi gminnej i służy obsłudze komunikacyjnej terenów przemysłowych oraz zabudowy mieszkaniowej (lokalny ruch mieszkańców) typu miejskiego. Droga posiada zdeformowaną jezdnię o nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego o szerokości ok 5,5-6,0 m. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo przez spadki poprzeczne i podłużne. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa domów jednorodzinnych oraz tereny niezagospodarowane. Inwestycja w znacznym stopniu poprawi problemy komunikacyjne i zwiększy bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Zadanie obejmuje wykonanie po istniejącym śladzie dwukierunkowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m. Profil podłużny projektowanej drogi zostanie wyniesiony powyżej istniejących rzędnych o około 35cm. Zaleca się jednak dokonanie oględzin istniejącego stanu drogi przed złożeniem oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Kryteria i ich znaczenie:

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 % = 60 punktów
2) Okres gwarancji – 40 % = 40 punktów

16.2. Opis sposobu oceny ofert:

1) Cena (cena brutto oferty) – 60 pkt

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:
Cmin
P1 = ---------------- x 60 pkt
C
gdzie:
P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C – cena brutto w ofercie badanej,
60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.

2) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 40 pkt

UWAGA!
• Najkrótszy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
• Najdłuższy możliwy termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
• Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.

Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym możliwym terminem gwarancji
(60 miesięcy) otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:

R – Rmin
P2 = ----------------------- x 40 pkt
Rmax - Rmin
gdzie:
P2 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
R – termin gwarancji podany w ofercie badanej,
Rmax - maksymalny termin gwarancji (60 m-ce),
Rmin - minimalny termin gwarancji (36 m-cy),
40 – maksymalna ilość punktów w kryterium okres gwarancji.

Niepodanie żadnej wartości dla terminu gwarancji albo zaoferowanie terminu gwarancji:
• w niepełnych miesiącach lub
• krótszego niż 36 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania.
• powyżej 60 miesięcy spowoduje przyznanie max ilość punktów 40

16.3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:

P= P1 + P2

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Termin gwarancji.

16.4. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
16.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
16.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
16.7. Jeżeli nie można dokonać wybory oferty w sposób o którym mowa w pkt 16.6., Zamawiający wezwie wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
16.8. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
A. doświadczenie
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej 1 (jedno) zadanie inwestycyjne polegające na budowie i/lub przebudowie drogi/dróg o nawierzchni asfaltowej o długości min 200 m i wartości minimum 400 000 zł brutto;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.
Pojęcie budowy i przebudowy reguluje art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

B. potencjał kadrowy
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
• Kierownik budowy - posiadający uprawnienia w specjalności drogowej klasy L do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zamówienia (kierownik budowy drogi klasy L).
Minimum 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie zamówienia, drogi klasy L.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden z nich musi wykazać spełnienie warunku samodzielnie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia - tj. prawo do pełnienia na terytorium RP samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem 9 SWZ:
9.2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust 1 ustawy, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

9.2.1. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 273 ust 1 pkt 1 ustawy
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 11).
2) Oświadczenie wykonawcy O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 12 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem 9 SWZ:
9.2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust 1 ustawy, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

9.2.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie, art. 273 ust 1 pkt 2:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 5 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy” oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Uwaga :
a) Wykonawca powinien w Wykazie robót wyraźnie określić zakres oraz wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek w postępowaniu.
b) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
c) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia/ umowy realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
d) Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych zamówień publicznych (umów) celem uzyskania wymaganego warunku określonego w pkt 7.1.4 A, dotyczy Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia , wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby.
Konieczności wykazania doświadczenia tj. wykonania minimum 1 roboty przez jeden podmiot.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 6 do SWZ („Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”).
UWAGA: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, będą dysponowali łącznie osobami wskazanymi w pkt 7.4.1 B SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.3.2. W przypadku składania oferty wspólnej:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ. (załącznik nr 7 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
9.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2. SWZ:
− oświadczenia z pkt 9.2.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oddzielnie na osobnym druku
− przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.2. SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
9.3.4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 13 wzoru umowy.
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach:
1) określonych ustawą – Prawo zamówień publicznych,
2) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) mogą dotyczyć:
1) zastosowania innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót technologii, materiałów, urządzeń oraz rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ramach zatwierdzonego projektu budowlanego,
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
3) zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na wykryte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wady lub usterki,
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,
5) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
6) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym wartość tej części nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
7) opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych.
4. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli uzasadniają to zaistniałe niżej wymienione okoliczności:
1) korzyści materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujące obniżeniem kosztu wykonania robót, obniżeniem kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu lub podniesieniem wydajności urządzeń oraz usprawnieniami w trakcie użytkowania obiektu,
2) zmiana obowiązujących przepisów, która nastąpiła w trakcie realizacji zamówienia mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,
4) wady lub usterki dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, bez usunięcia których nie jest możliwa prawidłowa i zgodna ze sztuką budowlaną realizacja przedmiotu umowy,
5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego lub gestorów sieci na terenie tej samej budowy,
6) zaistnienie nieprzewidzianych warunków uniemożliwiających realizację umowy: zgodnie z lit a-o § 13 ust 6 pkt 6 wzoru umowy
7) udokumentowane przez Wykonawcę rynkowe braki materiałów uniemożliwiające realizację robót budowlanych, - lub braki jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
8) działanie siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.