eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.Ogłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciupagi 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-016

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc90d303-f261-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00108806/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/as_warszawa_bialoleka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/as_warszawa_bialoleka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania oferty.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce Instrukcje dla wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 23 Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 23 Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2232.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej budowy budynku kwater tymczasowych przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową części ulicy Ciupagi w Warszawie, która będzie podstawą do:
1) złożenia wniosku oraz uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
3) wykonania robót budowlanych.
2. Dokumentacja projektowa będzie realizowana etapami. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów oraz opis przedmiotu zamówienia został określony załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą łączna ilość punktów przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby na stanowisko projektanta w specjalności architektonicznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ukończonej w terminie co najmniej pięć usług, obejmujących swoim zakresem m.in. opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego obejmującego minimum 80 lokali obejmującego powierzchnię użytkową minimum 3000m2 lub budowy budynku użyteczności publicznej obejmującego powierzchnię użytkową minimum 3000m2 oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane należycie, oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Wykazana przez wykonawcę dokumentacja projektowa na dzień złożenia ofert powinna być wykonana, tj. zakończona protokołem odbioru bez uwag inwestora lub uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;
b) dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia publicznego, tj.:
• dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta i koordynowała działania zespołu projektowego oraz, która wykonała (była autorem/współautorem), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym lub budowy budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym obejmującą minimum 80 lokali mieszkalnych lub obejmującą powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych minimum 3000m2. Wykonana przez architekta dokumentacja projektowa na dzień złożenia ofert powinna być wykonane, tj. zakończona protokołem odbioru bez uwag inwestora lub uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
• dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia wielobranżowy zespół projektowy składający się co najmniej po jednej osobie na stanowisko projektanta posiadającej:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości łączenia specjalności o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ukończonej w terminie co najmniej pięć usług, obejmujących swoim zakresem m.in. opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego obejmującego minimum 80 lokali obejmującego powierzchnię użytkową minimum 3000m2 lub budowy budynku użyteczności publicznej obejmującego powierzchnię użytkową minimum 3000m2 oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane należycie, oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Zamawiający nie wyraża zgody na załączenie oświadczeń własnych wykonawcy.
Wykazana przez wykonawcę dokumentacja projektowa na dzień złożenia ofert powinna być wykonana, tj. zakończona protokołem odbioru, uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zaleca się skorzystanie z załącznika nr 7 do SWZ.
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, w tym:
• co najmniej jedna osoba na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta i koordynowała działania zespołu projektowego oraz, która wykonała (była autorem/współautorem) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym lub budowy budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym obejmującą minimum 80 lokali mieszkalnych lub obejmującą powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych minimum 3000m2. Wykonana przez architekta dokumentacja projektowa na dzień złożenia ofert powinny być wykonane, tj. zakończona protokołem odbioru bez uwag inwestora lub uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
• co najmniej po jedna osoba na stanowisko projektanta posiadająca:
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zaleca się skorzystanie z załącznika nr 8 do SWZ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości łączenia specjalności o których mowa powyżej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. W chwili upływu terminu do składania ofert, wadium musi być w dyspozycji zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się przelewem na konto banku NBP O/O W-wa
nr rachunku 42 1010 1010 0401 0713 9120 0000
- z dopiskiem: „Wadium - dokumentacja projektowa, nr sprawy 2232.5.2022, Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce oraz
NAZWĘ FIRMY”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
2) Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy wykonawca składa jedną ofertę samodzielnie, drugą zaś wspólnie z innymi wykonawcami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy wykonawca ubiega się o zamówienie jako uczestnik dwóch konsorcjów.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazują informację, z której wynika, jaki zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców;
5) W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający może żądać, przed zawarcie umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, ze wskazaniem w treści umowy którzy wykonawcy i w jakim zakresie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
6). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców na podstawie art. 125 ust. 4 Ustawy, oświadczenie wskazane w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie biegających się o zamówienie i podpisuje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/as_warszawa_bialoleka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.