eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap IIOgłoszenie z dnia 2022-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71429c04-f20d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040196/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa , nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
13.2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
13.3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sporowej - etap II” – znak sprawy: WI.2712.13.2022.
13.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
13.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.7. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
13.8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
13.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
13.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
(...) zgodnie z pkt 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt. 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami pkt. 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.2712.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach inwestycji pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej - etap II”, współfinansowanej z I naboru : Program Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych które obejmują w szczególności :
1. 1) wykonanie robót budowlanych, w których zakres wchodzi w szczególności:
a) rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzykondygnacyjny niepodpiwniczony segment od strony południowej,
b) nadbudowa segmentu nr 1 o kondygnację 2 piętra,
c) nadbudowa klatki schodowej w segmencie nr 1,
d) montaż urządzenia w szybie windy (szyb objęty oddzielnym zamówieniem) oraz budowa zewnętrznego dźwigu towarowego obsługującego kuchnię,
e) przebudowa istniejących węzłów sanitarnych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, zespołu żywieniowego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą użytkowania, adaptacja sali lekcyjnej na świetlice szkolną,
f) wyposażenie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do projektu wykonawczego,
g) termomodernizacja budynku, przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni,
h) instalacje wewnętrzne (instalacje kotłowni oraz pomieszczenia w tej części budynku na parterze poza zakres zamówienia),
i) instalacje zewnętrzne,
j) zagospodarowanie terenu: wymiana nawierzchni , przebudowa schodów do budynku oraz schodów terenowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zieleń,
k) budowa boiska, bieżni 3 torowej oraz bieżni do skoków w dal, ogrodzenia oraz oświetlenie;
2) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę.

2. Zamawiający inwestycję pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej, podzielił na dwa etapy:
1) Etap I - zakres prac etapu I dotyczy budowy kotłowni gazowej z pomieszczeniem gospodarczym wraz z instalacjami (poza zakresem tego zamówienia),
2) Etap II – zakres przedmiotu niniejszego zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia w ramach inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grojcu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją infrastruktury sportowej- etap II”, został podzielony na kolejne dwa etapy:
1) Etap II/1, w skład którego wchodzi:
a) rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o trzykondygnacyjny niepodpiwniczony segment od strony południowej,
b) nadbudowa segmentu nr 1 o kondygnację 2 piętra,
c) nadbudowa klatki schodowej w segmencie nr 1,
d) montażu urządzenia w szybie windy (szyb objęty oddzielnym zamówieniem) oraz budowa zewnętrznego dźwigu towarowego obsługującego kuchnię.
e) przebudowa istniejących węzłów sanitarnych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, zespołu żywieniowego i zaplecza socjalnego wraz ze zmianą użytkowania, adaptacja sali lekcyjnej na świetlice szkolną.
2) Etap II/2, w skład którego wchodzi:
a) wyposażenie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do projektu wykonawczego,
b) termomodernizacja budynku, przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni,
c) instalacje wewnętrzne (instalacje kotłowni oraz pomieszczenia w tej części budynku na parterze poza zakres zamówienia),
d) instalacje zewnętrzne,
e) zagospodarowanie terenu: wymiana nawierzchni , przebudowa schodów do budynku oraz schodów terenowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zieleń,
f) budowa boiska, bieżni 3 torowej oraz bieżni do skoków w dal, ogrodzenia oraz oświetlenie.
Zakres etapów został przedstawiony w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza oferty, który należy wypełnić i złożyć łącznie z ofertą. Zestawienie rzeczowo-finansowe nie polega uzupełnieniu.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest załącznikiem do SWZ i stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót(dołączone pomocniczo), SWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty.

Uwagi dodatkowe:
1. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „programem”, zgodnie ze wstępną promesą nr 01/2021/7288/PolskiLad
2. W związku z równoległą realizacją I etapu robót związanych z budową kotłowni (termin realizacji do 6 października 2022 r.) konieczne jest prowadzenie robót w porozumieniu z Wykonawcą I etapu w sposób umożliwiający sprawną realizację prac obu inwestycji.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały czas trwania umowy do umożliwienia czynnej placówki szkolnej oraz maksymalnego ograniczenie uciążliwości w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej.
4. Wykonawca winien dysponować zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy i nie istnieją żadne przeszkody zarówno prawne jak i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Wykonawcy wykonanie tego zobowiązania
5. Wykonawca winien, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów posiąść znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotową nieruchomością i jej sąsiedztwem, warunkami technicznymi i mogącymi wyniknąć trudnościami, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto zapoznał się z obiektem i znane są mu wszelkie okoliczności wpływające na sposób prowadzenia prac oraz ich organizację oraz uwzględnił te warunki przy określeniu ceny podanej w niniejszej umowie.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Normami oraz obowiązującymi w Polsce przepisami prawa wraz z poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztów w tym celu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii pod względem ekonomicznym.
8. Wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy będzie pełnił funkcje kierownika całości inwestycji i zobowiązany jest do czasu zakończenia realizacji zakresu robót I etapu związanego z budową kotłowni objąć również funkcje kierownika budowy dla tego zakresu robót i koordynować pracę kierownika robót tego zakresu
9. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest to zapewnienia ciągłości pracy Szkoły Podstawowej oraz stosować wytyczne Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
10. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu umowy, który będzie dokumentem poglądowym i pomocniczym przy realizacji inwestycji.
11. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
12. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia wykazu materiałów i usług (pracy sprzętu) mających zasadniczy wpływ na wartość zamówienia, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę waloryzacji wynagrodzenia
13. Wykonawca winien przedstawić dokumenty na materiały użyte w budowie potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami europejskimi a w szczególności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
14. Rozliczenie ryczałtowe. Zamawiający będzie rozliczał Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy w następujących transzach:
1) pierwsza transza do wysokości 65 % wynagrodzenia umownego, płatna w trzech częściach:
a) pierwsza część płatna w 2022 r. do kwoty 455 000,00 zł brutto na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót etapu II/1, na podstawie odbioru robót o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
b) druga część – stanowiąca 15% wynagrodzenia umownego brutto pomniejszona o kwotę wypłaconą w 2022 r. na podstawie protokołu częściowego wykonanych robót etapu II/1, na podstawie odbioru robót o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;
c) trzecia część – do 50% wynagrodzenia po zakończeniu i odebraniu etapu II/1, na podstawie odbioru robót o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, przy w przypadku gdy wartość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie robót etapu II/1 przewyższa kwotę o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dwóch faktur uwzględniając źródła ich finansowania o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4 tj. jedna faktura na kwotę o której mowa w ust. 4 pomniejsza o wartości faktur o których mowa w lit. a i b, druga faktura na pozostałą część, jednocześnie zastrzega się, że wartość faktury obejmującej środki o której mowa w ust. 3 nie może przekroczyć wartości 50 % środków o których mowa w ust. 3;
2) pozostała wartość wynagrodzenia - po zakończeniu całości przedmiotu na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy

15) Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach określonych powyżej w pkt. 15, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego (...) zgodnie z pkt 4.1 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%, Okres Gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem tj. upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj. co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynków o wartości min. 2 000 000, zł brutto
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – Załącznik Nr 7 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. (...) albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. (...) albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem tj. upływem terminu składania ofert na sumę co najmniej 2 000 000,00 zł .
Wykaz robót budowanych – Załącznik Nr 6 do SWZ
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie lub/i remoncie budynków o wartości min. 2 000 000, zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ
wraz z Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym stanowiącym załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – Załącznik Nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik Nr 5 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
62 000.00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 PLN).
15.2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2022-07-07 do godz. 11:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
15.3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2022-08-05.
(...) zgodnie z pkt. 15 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

12.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp ustanowiony Pełnomocnik o którym mowa w pkt. 12.1. wypełnia i składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1.5. SWZ. Oświadczenie to wskazuje, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ.
25.2. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
25.3. W sprawach związanych z wykonaniem umowy innych niż określone w pkt. 25.2. spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
25.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
1) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
2) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji objętej przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, dostępnych materiałów lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
3) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4) koniecznością wykonanie na żądanie Zamawiającego robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie), przy czym tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót, przy czym liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych,
5) wystąpieniem siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
6) koniecznością zrealizowania w ramach inwestycji objętej zamówieniem robót dodatkowych lub robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego,
7) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
8) wystąpienia sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania wykonawcy placu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej,
9) braku możliwości wykonywania (...) zgodnie z pkt 25 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
835). Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału-załącznik Nr 2 do SWZ, w którym oświadcza czy nie podlega takiemu wykluczeniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.