eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wo這min › Roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie.Og這szenie z dnia 2022-06-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Wo這min

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wo這min

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.wolomin.org

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5b188b56-f216-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00218966

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00019651/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.24 Roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zgodnie z zapisami pkt II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami pkt II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie, zgodnie z zakresem rob鏒 okre郵onych w „Projekcie rob鏒 geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w鏚 termalnych Wo這min GT-1 w Wo這minie”, zatwierdzonym decyzj Marsza趾a Wojew鏚ztwa Mazowieckiego Nr 170/20/PE.I, znak PE-I.7430.44.2020.MB z dnia 31.08.2020 r., w ramach zadania pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie zasob闚 w鏚 termalnych otworem Wo這min GT-1 w Wo這minie”.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczeg鏊no軼i:
1) Prace przygotowawcze, w tym: budowa drogi dojazdowej i placu wiertni, wykonanie zbiornika na wod termaln, monta urz康zenia wiertniczego i zaplecza.
2) Wiercenie otworu Wo這min GT-1 do g喚boko軼i 1600m (±10%).
3) Badania geofizyki wiertniczej.
4) Realizacja za這穎nego zakresu rdzeniowania oraz opr鏏owania otworu.
5) Badania hydrogeologiczne – pompowanie oczyszczaj帷e i pomiarowe.
6) W przypadku negatywnych wynik闚 opr鏏owania – likwidacja otworu.
7) Dokumentacja powykonawcza (projekty i protok馧y wykonanych prac, atesty u篡tych materia堯w, itd.).
8) Demonta urz康zenia i placu, rekultywacja terenu, utylizacja odpad闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze ig鏎nicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

71351220-1 - Geologiczne us逝gi doradcze

71351900-2 - Us逝gi geologiczne, oceanograficzne ihydrologiczne

71351910-5 - Us逝gi geologiczne

71355200-3 - Wykonywanie bada

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 9 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Zamawiaj帷y przewiduje udzielania zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 wymienionych w za陰czniku nr 1B do SWZ-kosztorys ofertowy. Zam闚ienie udzielone b璠zie na warunkach okre郵onych w Projektowanych postanowieniach umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Do鈍iadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje 鈔odkami finansowymi lub posiada zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i brutto nie mniejszej ni 5.000.000 z.

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie wiedzy i do鈍iadczenia – Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca:posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy, to w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej jeden (1) otw鏎 wiertniczy o g喚boko軼i co najmniej 1600 m p.p.t;
Je瞠li wykonawca na potwierdzenie spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu przedstawi
w wykazie wykonanych rob鏒 budowlanych lub dokumentach potwierdzaj帷ych nale篡te wykonanie wskazanych rob鏒 warto軼i wyra穎ne w innej walucie ni z這ty, zamawiaj帷y do oceny spe軟ienia warunku przeliczy podan warto嗆 po 鈔ednim kursie tej waluty w stosunku do z這tego publikowanym przez NBP z dnia sk豉dania ofert.

b) zakresie potencja逝 kadrowego – Zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej:
a) jedn (1) osob posiadaj帷 uprawnienia Kierownika Ruchu Zak豉du Wykonuj帷ego Roboty Geologiczne, i co najmniej dwuletnie do鈍iadczenie na stanowisku Kierownika Ruchu Zak陰du, kt鏎a pe軟i豉 funkcj Kierownika Ruchu Zak豉du podczas wykonywania co najmniej 1 otworu geortermalnego o g喚boko軼i co najmniej 1600m p.p.t.
b)czterema (4) osobami posiadaj帷ymi kwalifikacje dozoru wy窺zego w specjalno軼i wiertniczej (kierownik wiertni, zmiany). Ka盥a z os鏏 posiada co najmniej 2 letnie do鈍iadczenie wsprawowaniu funkcji Kierownika Wiertni oraz pe軟i豉 funkcj Kierownika Wiertni podczas wykonywania lub rekonstrukcji co najmniej 2 otwor闚 wiertniczych o g喚boko軼i co najmniej 1600 m p.p.t. , z czego co najmniej 1 by otworem geotermalnym;
c) czterema (4) osobami posiadaj帷ymi kwalifikacje dozoru ruchu w specjalno軼i wiertniczej (wiertacz). Ka盥a z os鏏 posiada co najmniej 2 letnie do鈍iadczenie wsprawowaniu funkcji wiertacza oraz pe軟i豉 funkcj wiertacza podczas wykonywania lub rekonstrukcji co najmniej 2 otwor闚 wiertniczych og喚boko軼i co najmniej 1600 m p.p.t.
Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia wy瞠j wskazanych funkcji w zakresie uprawnie i do鈍iadczenia, tj. nie dopuszcza aby jedna osoba sprawowa豉 wi璚ej ni jedn funkcj w trakcie realizacji zadania stanowi帷ego przedmiot zam闚ienia.

c) w zakresie zdolno軼i technicznej – Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa odpowiednimi narz璠ziami, wyposa瞠niem zak豉du i urz康zeniami technicznymi, posiadaj帷ym wa積 dokumentacj eksploatacyjn oraz spe軟iaj帷ym wymagania zawarte w og鏊nych postanowieniach zam闚ienia. tj:
a) co najmniej jednym (1) urz康zeniem wiertniczym o ud德igu min. 120 ton o mocy wyci庵u co najmniej 500 HP,
b) co najmniej dwoma (2) pompami p逝czkowymi TRIPLEX o mocy min. 500 HP (ka盥a z pomp),
Wykonawcy, kt鏎zy wsp鏊nie ubiegaj si o zam闚ienie, warunek w zakresie zdolno軼i technicznej mog spe軟i 陰cznie. 畝den z wykonawc闚 nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - za陰cznik nr 3 do SWZ;
2) wykaz os鏏 - za陰cznik nr 4 do SWZ;
3) wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych – Za陰cznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

kosztorys ofertowy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 170 000,00 z (s這wnie: sto siedemdziesi徠 tysi璚y z這tych 00/100 z這tych);

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

zgodnie z pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z paragrafem 15 PPU

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.