eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w SiemieniuOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bee93940-af2c-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040830/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00101963/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (budowa ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, drenażu, utwardzenia oraz montaż małej architektury). Boisko będzie wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne (oświetlenie LED, nawierzchnię poliuretanową). W obrębie kompleksu znajdą się: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki. Zadanie będzie realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 248 położonej w miejscowości Siemień, w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowa boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej, w skład którego wchodzą:
• boisko do piłki ręcznej
• dwa boiska do koszykówki
• dwa boiska do siatkówki
• kort tenisowy
2) budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych
3) budowa ogrodzenia
4) wykonanie oświetlenia terenu wg części elektrycznej projektu technicznego
5) montaż monitoringu wg części elektrycznej projektu technicznego
6) instalacja nagłośnienia terenu boiska
7) wykonanie odwodnienia wg części sanitarnej projektu technicznego
8) zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników,
9) dostawa i montaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze na śmieci, ławki multimedialne, ławki sportowe, stoliki szachowe, stojaki na rowery

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1922000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2596629,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1922000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INVESTMIL Grzegorz Chilimoniuk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 539-139-49-15

7.3.3) Ulica: ul. 1 Maja 35

7.3.4) Miejscowość: Parczew

7.3.5) Kod pocztowy: 21-200

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie nawierzchni poliuretanowej będzie realizowana przez firmę Torakol Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1922000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.