eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece KrasówkaOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIE Z SIEDZIBĄ W DZIAŁOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bugaj 23

1.5.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 8414017

1.5.8.) Numer faksu: 437414017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.pajeczno@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdpajeczno.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c58f2e-f206-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014936/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr.powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzdpajeczno.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: pzd.pajeczno@post.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzając wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz „Formularz do komunikacji”.
Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu mini portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w mini portalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc., .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w SWZ.
Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn przetwarza dane zawarte w ofertach, dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sadowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie informuje, że:

1. Administratorem danych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie z siedzibą w Działoszynie przy ul. Bugaj 23, 98-355 Działoszyn.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia ogólnego, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o zamówienie publiczne oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą danych będą członkowie komisji przetargowych i upoważnieni pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Pajęcznie z/s w Działoszynie, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
6. Wykonawca posiada prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się \na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy Rozporządzenia ogólnego.
8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wykonawca zobowiązany jest do ich podania, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9. Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do pastwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej „RODO” do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E od km 4+249 w m. Chorzenice do km 6+862 do granicy powiatu pajęczańskiego i radomszczańskiego, dł. 2,613 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka. Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie Gminy Sulmierzyce.
Obecnie jezdnia posiada szerokość zmienną od 5,1m do 5,5m.
Planowana jest:
- jezdnia szer. 5,50m i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- przebudowa i budowa zjazdów (część zjazdów nie posiada nawierzchni twardej),
- budowa zatok autobusowych jeśli będą warunki, w innym przypadku wymalowanie linii przystankowej na jezdni,
- budowa kanału technologicznego,
- utwardzenie poboczy,
- przegląd zadrzewienia przydrożnego, w ramach którego należy uzyskać decyzję na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, chorych, a przy pozostałym drzewostanie uwzględnić cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne w celu uzyskania odpowiedniej skrajni pionowej i poziomej, ewentualnie zaprojektowanie projektu nasadzenia,
- opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu -wymiana oznakowania pionowego i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego,
- przebudowa systemu odwodnieniowego,
- opracowanie likwidacji wszystkich ewentualnych kolizji – jeżeli wystąpią przy projektowaniu,
- przebudowa mostu w km 5+558, o dotychczasowych parametrach: długość 6,95m, szerokość 8,26m, jednoprzęsłowy, który w okresowej kontroli rocznej otrzymał ocenę 1,50, tj. między przed - awaryjny i niedostateczny.

Wyposażenie mostu stanowi: jezdnia bitumiczna szer. 6,70m, pobocza szer. 0,77m i 0,79m, balustrada stalowa, odwodnienie powierzchniowe, brak schodów skarpowych , skarpy cieku nieumocnione.
Wg Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych most spełnia wymagania dla obiektów o całkowitym tonażu 27t.
Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu oraz niskie parametry materiałowe uzyskane podczas badań nośności po obiekcie istnieją uzasadnione podstawy do obniżenia tonażu do 10t.
W związku z powyższym należy:
- wzmocnić lub zaprojektować nową konstrukcję, aby był możliwy ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 50t.
- uwzględnić poszerzenie obiektu aby możliwe było umieszczenie jezdni szerokości 6,0m oraz z jednej strony ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2,0m, a z drugiej chodnik szerokości 1,5m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
2) Cena – waga kryterium 70% (max. 70 pkt),
3) Doświadczenie projektanta – waga kryterium 30 % (max 30 pkt).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
• Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali (zakończyli) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie, tj. polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi wraz z przebudową mostu w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
• Wykazanie się dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia – min. 1 osoby, która będzie pełnić funkcje projektanta branży drogowej i mostowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej i mostowej (bez ograniczeń) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz posiada doświadczenie tj. w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert opracowała min. 1 dokumentację projektową w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 SWZ.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, określonych przez zamawiającego w niniejszej SWZ:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć dokument potwierdzający jej opłacenie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załącza do oferty:
1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 i 3 do SWZ.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także odrębne oświadczenie dla każdego z tych podmiotów.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców.
c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.
d) Dokumenty wskazane w pkt. a-c muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.
5) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 6 do SWZ;
6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy, zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ.
7) dowód wniesienia wadium.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określił przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 20.2 swz.
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp w zależności od wyboru wykonawcy:
a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pajęcznie
z siedzibą w Działoszynie
ul. Bugaj 23
98-355 Działoszyn
Konto: Bank Spółdzielczy o/Pajęczno 60 8265 0001 2001 0000 2785 0007.
z adnotacją: Dokumentacja projektowa przebudowy dr. pow. 3509E Chorzenice-Bieliki
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia umowy z zamawiającym wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
Warunki wprowadzenia zmian są następujące:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:
a) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
b) Konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowych (wprowadzenie rozwiązań zamiennych) lub konieczności usunięcia błędów,
c) Jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.
W tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur.
d) Działania siły wyższej.
2) Zmiana wynagrodzenia:
a) W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy,
b) W przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego wynikających z korekt dokumentacji projektowej (wprowadzenie rozwiązań zamiennych).
3) Inne zmiany:
a) W przypadku zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.