eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pruszków › Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w PruszkowieOgłoszenie z dnia 2022-06-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: MSCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 739 13 84

1.5.8.) Numer faksu: 22 758 75 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mscz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tworki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340d0bb9-f1fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mscz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://porta.smartpzp.pl/mscz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem https://portal.smartpzp.pl/mscz. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdz. XXII, XXIII i XXVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mscz.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: „Pzp”, w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Administrator może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom, tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane w trybie art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
7) W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
8. Podanie danych osobowych w zakresie prowadzonego postępowania nie jest obowiązkowe, jest jednak warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z faktu, iż w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AM/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 699754,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych dostaw, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckiem Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”, zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą Zał. nr 2.6 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, który zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część: 1) Zał. nr 2.1 – Protokół przekazania placu budowy; 2) Zał. nr 2.2 – Protokół odzysku materiałów; 3) Zał. nr 2.3 – Protokół odbioru częściowego robót; 4) Zał. nr 2.4 – Protokół odbioru końcowego robót; 5) Zał. nr 2.5 – Karta materiałowa;
6) Zał. nr 2.6 – Dokumentacja projektowa. Celem zadania jest wykonanie boiska wraz z częścią rekreacyjną, które zapewni brakującą przestrzeń aktywności sportowej i rekreacji dla mieszkańców dzielnic Pruszkowa: Tworki i Malichy. Kompleks znajdować się będzie blisko rzeki Utraty, która staje się miejscem aktywności rekreacyjno-sportowej mieszkańców Pruszkowa. Wielu biegaczy korzysta z malowniczej trasy ciągnącej się od Reguł do Parku Potulickich i boisko wraz z placem zabaw ma stać się jedną z atrakcji. Powyższe wpisuje się również w politykę Szpitala, który chce otworzyć się na mieszkańców, udostępniając rozległy teren i zachęcając ich do aktywności ruchowej i sportowej. Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie MSCZ, stanowiącego dawny kompleks Szpitala Tworkowskiego, na fragmencie obszaru przeznaczonego w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Malichy i Terenu Szpitala Tworkowskiego
w Pruszkowie” na Teren Usług Sportu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45215500-2 - Toalety publiczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

44230000-1 - Ciesielskie elementy budowlane

44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

45112600-1 - Wycinanie i napełnianie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) cena – 60%;
2) wydłużenie okresu gwarancji wraz z przeglądami gwarancyjnymi – 30%;
3) skrócenie terminów postępowania reklamacyjnego wobec zgłoszonych wad i usterek – 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji wraz z przeglądami gwarancyjnymi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminów postępowania reklamacyjnego wobec zgłoszonych wad i usterek

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeśli wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże, że posiada: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 800.000,00 zł; 2) zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości minimum 500.000,00 zł.
3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że: 1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda; 2) dysponuje osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy i która: a) posiada uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; b) należy do właściwej branżowej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) (dalej: „Prawo budowlane”); c) należy do właściwej branżowej izby samorządu zawodowego i posiada aktualne zaświadczenie wydane przez tę izbę, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane; d) posiada minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, podczas którego pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub modernizacji obiektu sportowego o wartości inwestycji minimum 800.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej/przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Zał. nr 13 do SWZ.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Zał. nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 500.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; 2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800.000,00 zł.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór Wykazu robót wykonanych stanowi Zał. nr 4 do SWZ; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, w przypadkach wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego Podwykonawców,
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp; 3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; - zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; 4) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; 5) jeżeli łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy; 6) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu lub terminu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, o ile nie prowadzi to do naruszenia przepisów ustawy Pzp i innych postanowień Umowy; 7) gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania; 8) 8) jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wprowadzonych
w umowie pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego; 9) 9) jeśli zajdzie konieczność zmiany Wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego, przy czym kwota Wynagrodzenia netto nie może ulec zmianie; 10) 10) jeśli zajdzie konieczność zmiany sposobu realizacji Robót, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny;
Pozostałe zapisy dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarte są w par. 16 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mscz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.