eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąbrzeźno › Modernizacja Wąbrzeskiego Domu KulturyOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Wąbrzeźno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 18

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 56 688 45 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wabrzezno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wabrzezno.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35537deb-c197-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00217415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019912/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5982509,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury”. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienioną uchwałą nr 176/2021 z dnia 28.12.2021 r., uchwałą nr 87/2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 z dnia 13.10.2022 r.) objęte wstępną Promesą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczącą dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/2675/PolskiLad.
2. Zakres rzeczowy zadania stanowi wykonanie zamówienia obejmującego wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym kompleksowe wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową.
3. Opis projektowanych rozwiązań - zawarty został w SWZ.
4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt zaliczany jest do kategorii IX (budynki kultury, nauki i oświaty, m.in. domy kultury).

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy
Projektowane prace modernizacyjne nie zmieniają obecnego przeznaczenia pomieszczeń i nie jest wymagana zmiana ich sposobu użytkowania i uzyskanie pozwolenia na budowę.
Inwestycja obejmuje modernizację Wąbrzeskiego Domu Kultury, zlokalizowanego na działce nr ewid. 610, obręb 0001 Wąbrzeźno Miasto, jedn. ewid. 041701_1 Wąbrzeźno. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji użytkowej budynku.
Budynek pełni wiele funkcji:
 na parterze – zlokalizowana jest restauracja wraz z zapleczem magazynowym, kuchnią oraz pomieszczeniem gospodarczym, hol główny prowadzący na klatkę schodową, do sal wielofunkcyjnych oraz kolejnego holu, z którego można dostać się do szatni, portierni, toalet, pomieszczenia technicznego, biura oraz sali widowiskowej z infrastrukturą towarzyszącą w postaci garderób, sanitariatów oraz pomieszczeń technicznych. Dodatkowo za sceną znajduje się część budynku, w której zlokalizowane są: sala spotkań Klubu Seniora, toalety oraz dwie klatki schodowe prowadzące na pozostałe kondygnacje budynku,
 na piętrze – część ogólnodostępna składająca się z dużego holu, sale ekspozycji, izby muzealne, część biurowo-administracyjna (sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora), toalety, biura, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze oraz realizatorskie. W części wschodniej budynku zlokalizowane są pomieszczenia należące do lokalnej gazety (biuro, sala nagrań) oraz pomieszczenia hotelu dla gości (pokoje gościnne wraz z sanitariatami),
 w piwnicy – kotłownia, sala wielofunkcyjna, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, garaż, zaplecze pracownicze, pralnia, archiwum, biura oraz sale muzyczne.

6. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
Bryła budynku nietypowa w kształcie nieregularnej litery „T”. W zdecydowanej części jest to budynek dwukondygnacyjny (parter + I piętro). Budynek jest częściowo podpiwniczony.
Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia kształtu budynku.
Planowana inwestycja zakłada:
a) kompleksową przebudowę sali kinowej:
 ściany, posadzki, wykończenie wnętrz, wraz z pełnym wyposażeniem,
 instalacje elektryczne,
 instalacje telekomunikacyjne
 instalacje sanitarne,
 akustyka, elektroakustyka, mechanika sceniczna i oświetlenie sceniczne,
 systemy multimedialne,
 budowę platformy schodowej zewnętrznej i dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 wyposażenie obiektu w instalację fotowoltaiczną.

7. CAŁY MATERIAŁ ROZBIÓRKOWY (W TYM ELEMENTY WYPOSAŻENIA) JEST WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO.

8. Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika pro-jektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organi-zacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-mentów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-staw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SWZ:
1) Projekt Architektoniczno – Budowlany – załącznik nr 5,
2) Projekt techniczny – elektroakustyka, Oświetlenie sceniczne, Mechanika sceny – załącznik nr 6,
3) Projekt techniczny – Branża konstrukcyjna – załącznik nr 7,
4) Projekt techniczny – Branża sanitarna – załącznik nr 8,
5) Projekt techniczny – Branża Elektryczna – załącznik nr 9,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10,
7) Przedmiary robót – załącznik nr 11.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 - Tynkowanie

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W 19 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 upłynął termin, w jakim Wykonawcy mogli składać oferty
w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 222 ust. 4 , Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota 5.998.431,35 zł.
Po analizie możliwości finansowych Zamawiającego, mając na uwadze kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję
o unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7995000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12861925,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.