eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2022-06-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 499 06 00

1.5.8.) Numer faksu: 33 499 06 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-247564fc-eff2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00217302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1e438ec2-99d6-4627-b1b1-421bdc7a6c6d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem /zgmbielsko/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-GM/77/2022/ADM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Komorowickiej 224 w Bielsku-Białej, w dwóch etapach (etap I w roku 2022, etap II w roku 2023), zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, obejmujących:
1) remont całości budynku wraz z przebudową i częściową zmianą sposobu użytkowania,
2) nadbudowę klatki schodowej,
3) częściową rozbiórkę i przebudowę budynku gospodarczego,
4) zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie zjazdu,
5) wykonanie częściowego ogrodzenia nieruchomości,
w oparciu o:
1) Dokumentację Projektowo-Techniczną, obejmującą:
a) projekt budowlano-wykonawczy remontu i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania nieużytkowej części strychu na funkcję mieszkalną oraz zmiany konstrukcji części dachu wraz z nadbudową klatki schodowej i ganku,
b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
c) Specyfikację techniczną remontu, przebudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego w zakresie instalacji elektrycznej,
d) Szczegółową specyfikację techniczną w zakresie instalacji sanitarnych,
e) Informację BIOZ,
2) przedmiary robót (przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie mogą być traktowane przez wykonawcę w procesie kalkulacji ceny oferty, jako dokument określający wyczerpująco zakres rzeczowy zamówienia). Za podstawę kalkulacji ceny Wykonawcy powinni przyjąć w pierwszej kolejności Dokumentację Projektowo-Techniczną i opis przedmiotu zamówienia. Na etapie wykonywania zamówienia przedmiary robót będą służyły do sporządzania obmiarów powykonawczych na potrzeby przedmiotowego rozliczenia robót),
3) pozwolenie na budowę – decyzję Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 163/2020 z dnia 18.12.2020r,
4) pozwolenie wodno-prawne – decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 3.12.2020r znak: GL.ZUZ.2.4210.367m.2020.TL/RKW-2020-9969,
5) uchwałę nr 17 z dnia 25.02.2020r. Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej,
stanowiącymi łącznie załącznik nr 2a do Specyfikacji.
2. W uzgodnieniu w trybie nadzoru autorskiego z autorem Dokumentacji Projektowo-Technicznej, Zamawiający zmienił następująco wykonanie niektórych zakresów robót, w stosunku do projektu budowlanego:
1) zmiana układu funkcjonalno-użytkowego piwnic oraz standardu wykończenia powierzchni ścian i podłóg / rezygnacja z tynków, wykończenia podłóg płytką gresową /, zmianę technologii wygrodzenia komórek lokatorskich, ograniczenie przestrzeni pomieszczeń komórek lokatorskich w obrębie pom. -1.04, -1.05, -1.06, -1 .07, rezygnacja z doświetlenia piwnic świetlikiem okiennym,
2) zmiana standardu wykończenia powierzchni zmywalnych pomieszczenia na gromadzenie odpadów,
3) zmiana materiału - farby elewacyjnej z termoizolacyjnej na materiał dedykowany dla obiektów zabytkowych np. farbę „oddychającą” polikrzemianową lub silikonową,
4) zaniechanie wykonania izolacji wewnętrznej piwnic,
5) zmiana elementów wyposażenia mieszkania na elementy o niższym standardzie w tym kuchenki elektryczne, parapety wewnętrzne.

3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących zaprojektowanych robót:
1) ogrodzenia od frontu budynku,
2) systemu ogrzewania rynien,
3) platforma przyschodowej na klatce schodowej.

4. Roboty do wykonania w ramach etapu I (rok 2022) i etapu II (rok 2023) określa Wykonawca w harmonogramie finansowo-rzeczowym, o którym mowa w § 3 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji, z zastrzeżeniem maksymalnej wartości przerobu w roku 2022 do kwoty 197 000,00 zł brutto

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena oferty brutto -
do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty;

2) okres rękojmi i gwarancji -
wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 60 miesięcy oraz nie dłuższy niż 84 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 60 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia. W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 84 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 84 miesięcy

3) kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia -
kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 400,00 zł. Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia. W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 400,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 400,00 zł

4) kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji -
kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 150,00 zł. Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia. W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 150,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 150,00 zł

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kara umowna za zwłokę w usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 7

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1,
3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 po. 835)


2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy),
2) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy).

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków wielolokalowych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,

2) dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
b) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami związanymi z wykonaniem zjazdu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
c) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
d) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, cieplnymi i wentylacyjnymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
e) 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych lub inne równoważne,
f) 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne,
g) 4 pracownikami (osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, określonych w Rozdziale III § 6 ust. 5 Specyfikacji

5. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej, rozumie się uprawnienia wydane na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – prawo budowlane. Pod pojęciem równoważnych rozumie się uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz wydane na podstawie (stanowione przez) odpowiednio przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 220 z późn. zm.).

6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedłoży:
1) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,
2) sporządzony wg załącznika nr 7 do Specyfikacji wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków wielolokalowych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,
2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Specyfikacji, wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca powinien dysponować co najmniej:
a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
b) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami związanymi z wykonaniem zjazdu, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
c) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi elektrycznymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
d) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, cieplnymi i wentylacyjnymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
e) co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne,
f) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne,
g) co najmniej 4 pracownikami (osobami zatrudnionymi w ramach stosunku pracy) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych, określonych w Rozdziale III § 6 ust. 5 Specyfikacji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:
1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji,
(w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem dodatkowego formularza stanowiącego załącznik nr 1a do Specyfikacji),
2) formularza ryczałtowej kalkulacji ceny, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII, z dołączonymi zestawieniami, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3,
3) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji,
4) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5) dowodu wniesienia wadium.

2. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

3. W myśl postanowień art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w pkt 15 oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innego podmiotu, dla wykazania braku spełniania przez nie tych warunków, dołącza do oferty oświadczenie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji oraz zobowiązanie tego podmiotu, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji lub inny dokument potwierdzający dysponowanie przez Wykonawcę oddanymi mu zasobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium wynosi 20 000,00 zł (sł: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ - GM/77/2022/ADM – remont ul. Komorowicka 224” przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu jest wpłacone w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłacona przez Wykonawcę kwota, zostanie zaksięgowana przez bank na rachunku Zamawiającego. Złożenie dyspozycji wpłaty wadium w dniu składania ofert, nie gwarantuje dotrzymania terminu wniesienia wadium.
5. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o których mowa w § 8 ust. 1,
3) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowo-Technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. - prawo budowlane,
4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o których mowa w § 8 ust. 1,
5) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w ust. 3 oraz § 2 ust. 3,
6) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy,
7) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
8) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków,
9) zmiany osób wskazanych w § 4,
10) wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 10 podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców,

2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.

3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

5. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót,),
2) zmiany danych teleadresowych.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.