eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Przebudowa drogi powiatowej nr 2032P Pruśce - Sierniki - Przysieka w m. PruśceOgłoszenie z dnia 2023-05-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2032P Pruśce - Sierniki – Przysieka w m. Pruśce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OBORNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2A

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzp.powiatobornicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatobornicki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatobornicki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2032P Pruśce - Sierniki – Przysieka w m. Pruśce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bba861b4-cd9c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154684

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2032P Pruśce - Sierniki – Przysieka w m. Pruśce.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym (zwanego dalej „przedmiarem robót”), które to stanowią integralną część Specyfikacji – Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu, nie została złożona żadna oferta.
Tym samym, Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.