eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzec Podlaski › Przebudowa i termomodernizacja budynku Leśniczówki Żelizna.Ogłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i termomodernizacja budynku Leśniczówki Żelizna.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO MIĘDZYRZEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030011026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leśna 8

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzec Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-560

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 083 3714206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-miedzyrzec

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i termomodernizacja budynku Leśniczówki Żelizna.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55924738-f301-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00215355/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i termomodernizacja budynku Leśniczówki Żelizna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55924738-f301-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu bezpłatnej platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy e-Zamówienia.
Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami niż opisany powyżej, tym samym zamawiający nie przewiduje zastosowania w postępowaniu okoliczności o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia” dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz zakładka „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego powyżej sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego powyżej przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): a) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl, b) za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i wniosków służących do zadawania pytań o wyjaśnienie treści SWZ. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”), c) możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie oraz zalogowania się na platformie, d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza), e) we wszelkiej korespondencji zawiązanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ, f) jeżeli przekazywane dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Międzyrzec.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem miedzyrzec@lublin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 83 371 4206 .
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 3) do żądania od zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i termomodernizacji budynku Leśniczówki Żelizna (nr inw. 110/48). Zakres prac obejmuje: izolację termiczną fundamentów, termoizolację ścian zewnętrznych i stropu, wymianę posadzek na gruncie, wykonanie nowego ganku, przebudowę wnętrza budynku (zmiana układu funkcjonalnego), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej elewacji z deski szalunkowej, przebudowę schodów wejściowych oraz tarasu, wykonanie pochylni, wykonanie nowego dachu na częścią kancelaryjną oraz daszku nad wejściem do pomieszczenia gospodarczego, wykonanie nowych kominów, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji oświetlenia ogólnego, przebudowę instalacji c.o. w tym wymianę kotła, przebudowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze stanowiących załącznik do SWZ.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45262120-8 - Wznoszenie rusztowań

45262110-5 - Demontaż rusztowań

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg poniższych kryteriów i wag:
1) kryterium 1: cena z wagą 60 %,
2) kryterium 2: okres gwarancji z wagą 40 %.
Sposób obliczania punktów dla kryterium cena:
- w ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty,
- ocena ofert w kryterium cena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = (Cn / Co) × 60 %
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej.
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Sposób obliczania punktów dla kryterium okres gwarancji:
- do oceny w ramach kryterium okres gwarancji brany będzie pod uwagę okres gwarancji podany przez wykonawcę w formularzu oferty,
- ocena ofert w ramach kryterium okres gwarancji dokonana zostanie wg następującej punktacji: okres gwarancji jakości min. 36 miesięcy - 0 pkt, okres gwarancji jakości 48 miesięcy - 20 pkt, okres gwarancji jakości 60 miesięcy - 40 pkt.
Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy (minimalny termin wymagany przez zamawiającego). Maksymalny okres gwarancji przyjęty do oceny ofert wynosi 60 miesięcy, co oznacza, że w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęty zostanie 60-miesięczny okres gwarancji.
Wykonawca za każde dodatkowe 12 miesięcy wydłużenia 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości uzyska 20 punktów.
Wykonawca maksymalnie może wydłużyć okres gwarancji do 60 miesięcy, co będzie odpowiadało uzyskaniem 40 punktów. Okres gwarancji jakości podany w Ofercie zostanie wpisany do umowy. Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji (tj. 36 miesięcy) uzyska 0 punktów. Jeżeli wykonawca nie poda okresu gwarancji jakości, Zamawiający uzna, że zaoferował minimalny okres gwarancji (tj. 36 miesięcy) i przyzna mu 0 punktów. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O (ocena oferty) = C (cena) + G (gwarancja).
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy:
- warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej dwie równoważne roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) na łączną kwotę 500 000,00 zł brutto, z których co najmniej jedna polegała na m.in. dociepleniu budynku o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, oraz załączy dowody potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
3) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą która:
- posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,
oraz
- osoba ta posiada co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj.
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik do SWZ),
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik do SWZ),
3) dowodów potwierdzających zdolność techniczną i zawodową wykonawcy. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przez podmiot na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert wykonawca zobowiązany jest złożyć zmawiającemu ofertę zawierającą:
a) ofertę złożoną na formularzu oferty (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,
c) oświadczenia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
− wykonawcę - sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ,
− każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) - sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ,
− podmioty udostępniające wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 Pzp sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do SWZ (o ile dotyczy),
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 w zw. z art. 266 Pzp, jeżeli w imieniu
Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w SWZ,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie opisanej w SWZ,
h) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w formularzu oferty ),
i) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy ul. Warszawska 22, 21-560 Międzyrzec Podlaski, nr rachunku: 66 8039 0006 0000 0000 0363 0001 z dopiskiem: „Wadium do oferty na Przebudowę i termomodernizację budynku Leśniczówki Żelizna”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy przekazać zamawiającemu wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp w zw. z art. 266 Pzp.
7. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach gwarancji lub poręczenia zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
8. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym wykonawca zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu oferty (stanowiącym załącznik do SWZ) - zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie w tym formularzu.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp odnosi się również do Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach określonych w umowie i dotyczących:
1) zmian terminów wykonania umowy,
2) zmian sposobu spełnienia świadczenia,
3) zmian spowodowanych: a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, b) zmianą zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia wykonawcy, c) kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, d) zaistnieniem innych okoliczność prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkującymi
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, e) wprowadzeniem lub zmianą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków
płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
Postanowienia dotyczące rodzaju, zakresu i warunków wprowadzenia zmian umowy stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Nie stanowią zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych.
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodującej konieczność zmiany umowy. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Siedziba zamawiającego: ul. Leśna 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.