eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnychOgłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułaskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/31-59-100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arleta.kaliciak@powiatmyszkowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmyszkowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0dc1c12-f30c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00216402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00086661/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Scalenie gruntów rolnych we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://powiatmyszkowski.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I ust. 1 SWZ.
2. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz
z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiat Myszkowski z siedzibą w Myszkowie, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577 197 51 85, REGON 152180808, w jego imieniu Starosta Myszkowski;
b) Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych w / Powiecie Myszkowskim / z którym można się skontaktować pod adresem: iod@powiatmyszkowski.pl,
tel. 34/315 91 00;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych”, (znak sprawy: IR.272.1.7.2023);
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat
w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

17.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia
do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
17.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.272.1.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5948284,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Budowa nowych dróg oraz przebudowa istniejących dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych” realizowanego w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w formule zaprojektuj i wybuduj.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ oraz
w projektowanych postanowieniach umownych stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.3. Zakres realizacji przedmiotu umowy został podzielony na dwa etapy, szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
1.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu
umowy na wykonane roboty (w tym materiały i urządzenia) na okres min. 36
miesięcy. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233270-2 - Malowanie nawierzchni parkingów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
3.1. Cena brutto – waga 60%;
3.2. Okres gwarancji jakości– waga 40%;
Szczegółowy opis w Rozdziale IX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów|
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.2.4.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa nowych lub przebudowa istniejących dróg, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto, którego wykonanie zostanie potwierdzone załączonymi dokumentami stwierdzającymi jego właściwe wykonanie;
1.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej.
1.2.4.3. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w Rozdziale III, ust. 1, pkt 1.2., ppkt 1.2.4.2. i ppkt 1.2.4.3. SWZ.
W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.1.1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miesiąca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2.1.1.1. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7.1. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.4.1. oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2. niniejszego Rozdziału SWZ;
1.4.2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
1.4.3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV ust. 1ppkt 1.4.2 SWZ,
1.4.4. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5 pkt 5.3. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
1.4.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym – Załącznik Nr 2 do SWZ).

1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.3 SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy Rozdziału IV ust. 1 pkt 1.4. ppkt 1.4.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy Rozdziału IV, ust.1, pkt 1.4.2. i pkt 1.4.3., pkt 1.4 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa
w art.112 ust.2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I, ust.4, pkt 4.2 i 4.3 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 Ustawy Pzp i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:
a. wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów
prawa, w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań
wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub inną epidemią;
b. konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci; c. konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy. 2) zmiana wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp:
I) W przypadku wystąpienia w czasie trwania umowy zmian cen materiałów lub kosztów
związanych z realizacją przedmiotu umowy, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem o
zmianę wysokości Wynagrodzenia umownego (waloryzacja).
II) Zmiana wynagrodzenia możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego
zawarto niniejszą umowę.
III) Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów prezesa GUS
ogłoszonych po zawarciu Umowy i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów
wynika, że suma ogłoszonych wartości zmian ceny produkcji budowlano-montażowej
stanowi wartość większą niż 4,0% lub mniejszą niż /-/ 4%.
IV) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy,
nie odebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku tj. elementy
Harmonogramu nie ujęte w protokołach odbiorowych podpisanych do dnia złożenia
wniosku.
V) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ=W x F%, przy czym:
W – wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 4)
powyżej,
F – średnia arytmetyczna dwóch następujących po sobie wartości zmiany cen produkcji
budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o którym mowa w
pkt 3) powyżej.
VI) Obliczoną w sposób określony w pkt 5 wartość należy dodać proporcjonalnie do wartości
elementów Harmonogramu, w zakresie robót, o których mowa w pkt 4) powyżej.
VII) Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT.
VIII) Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie
strony wprowadza się aneksem do umowy.
IX) Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one
wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał, jeżeli zmiana ceny w tym kwartale była
większa niż 4 % lub mniejszą niż /-/ 4%.
X) Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzonych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie 15%
wartości wynagrodzenia określonego pierwotnie w umowie.
XI) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art.
439 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
Ciąg dalszy w treści ogłoszenia w informacjach dodatkowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://powiatmyszkowski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd. dotyczący zmian umowy:
c. wystąpienia okoliczności związanych bezpośrednio z COVID-19 lub inną epidemią;
d. niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzji warunkującej kontynuację I zakończenie robót budowlanych, w tym wszelkiego rodzaju uzgodnień, potwierdzeń, zezwoleń itp.;
e. konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 9 lub robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 8;
f. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych. 4) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a. zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b. wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym;
5) zmiany osoby pełniącej funkcję Projektanta lub Kierownika budowy, przy zachowaniu równoważności kwalifikacje zawodowych i doświadczenia tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia na etapie składania ofert w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.