eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Budowa wodnego placu zabaw - Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok.Ogłoszenie z dnia 2023-05-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wodnego placu zabaw – Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaśle

1.3.) Oddział zamawiającego: MOSiR Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000659035

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: romek@mosir-jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosi-jaslo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

zamów https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,123275,368657a5b8b53f60a2f08cd24e8192ec.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wodnego placu zabaw – Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cddc82b4-cee0-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00215112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157847

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GEN.152.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy urządzeń polegające na budowie wodnego placu zabaw w sąsiedztwie kompleksu basenu odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Jaśle.
1.1 Realizacja w/w zadania obejmuje:
• wykonanie dokumentacji budowy placu zabaw umożliwiającej dokonanie zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę;
• przygotowanie terenu pod budowę;
• wykonanie podbudowy;
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej;
• dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw;
• uzupełnienie istniejącej nawierzchni trawiastej.
• montaż elementów małej architektury oraz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Została złożona jedna oferta do postępowania, która podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.