eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › " Spotkajmy się w bibliotece " przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy KozieniceOgłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
" Spotkajmy się w bibliotece " przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670225384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Kochanowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpgkozienice@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biblioteka-kozienice.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Kozienice

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223333

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 5

1.11.4.) Miejscowość: Kozienice

1.11.5.) Kod pocztowy: 26-900

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kozienice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.kozienice.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Spotkajmy się w bibliotece " przebudowa zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2252debd-f07c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.pzpkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi.pzpkozienice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl., (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ(pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ zmiana terminu składania i otwarcia ofert )
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 2)
10. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF
9) Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
10) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający i Pełnomocnik.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl. i marcin.grabarczyk@bibliotekimazowsza.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.7011.63/1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego 22 w Kozienicach, na działce nr 3208. Zakres robót obejmuje korektę funkcji i układu części pomieszczeń, w tym roboty budowlane, instalacyjne
i wykończeniowe, przygotowawcze-demontażowo-rozbiórkowe, pomocnicze, towarzyszące, dostawę i montaż wyposażenia obiektu w nowe urządzenia, uruchomienie i przetestowanie zamontowanych urządzeń
i oprogramowania, wykonanie dojazdu i dojść do budynku, remont ogrodzenia, budowę altany śmietnikowej, montaż trezora do zwrotu książek, budowę oświetlenia terenu, odtworzenie zieleni po wykonaniu prac budowlanych, oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
3. Roboty będą prowadzone na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją WKZ w Radomiu z dnia 10.04.1986r. pod nr rejestru 340/A/86. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy ściśle wg zaleceń Konserwatora Zabytków i przekazanej dokumentacji projektowej oraz z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa regulujących zasady prowadzenia robót budowlanych na tego typu obiektach, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Zakres robót określony w ust. 1 nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa zał. nr 9 do SWZ Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i prac, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany m. in.:
- nawierzchni, w tym chodników, alejek-ścieżek, placów,
- robót ogólnobudowlanych naprawczych i odtworzeniowych w budynku, w tym więźby dachowej,
- robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w tym pielęgnacją i uporządkowaniem terenów zielonych,
- w zakresie budowy, przebudowy , wymiany infrastruktury z instalacjami wraz ze wszystkimi ich elementami,
- w zakresie budowy, przebudowy, wymiany elementów zagospodarowania terenu i małej architektury,
- w zakresie wykończenia i wyposażenia obiektu,

Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówienia podstawowego do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego. Realizacja robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych realizowana będzie w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe określone
w dokumentach postępowania, w tym SST, dokumentacjach projektowych i wzorze umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zamawiajżcy dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ - rozdział XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane, drogowe i instalacyjne oraz zamontowane urządzenia, elementy małej architektury i programy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:

a. że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
dwie roboty budowlane (zadania) polegające na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej każdego min. 250 m2, z których każdy stanowił zamówienie o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto,
lub,
jedną robotę budowlaną (zadanie) polegającą na budowie lub/i rozbudowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej o pow. użytkowej min. 250 m2 o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi łącznie następujące wymagania:
a) Kierownikiem budowy:
- posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
- posiadającym co najmniej 4 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.
Uwaga:
1) W przypadku wartości określonych w innych walutach niż PLN, do ich przeliczenia na PLN należy przyjąć średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w BZP.
2) Warunek określony w ust. 2 pkt. 4 ppkt. a Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
3) Osoba, o których mowa powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1117) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
4) Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
5) Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający uzna budynek który definicje określa RMI z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.) ,przy czym przez budynek użyteczności publicznej zamawiający uzna budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, także budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 do SWZ.

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenia składają odrębnie:
a) Wykonawca
b) Jeżeli dotyczy - Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
c) Jeżeli dotyczy - Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ;

2) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ),

3) (jeżeli dotyczy) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).

4) (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie na pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zakres zmian określono w zał nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi.pzpkozienice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, iż do negocjacji ofert zaprosi 3 wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i które zawierają najniższe ceny spośród cen wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

w imieniu i na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego z siedzibą w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 22 działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w trybie przewidzianym w art. 37 ust. 2 i 3 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice
a) Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem przetargi.pzpkozienice.pl, gdzie będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ (pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert ).
b) Pozostała korespondencja inna niż wymieniona w pkt. a) prowadzona jest drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl.
c) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP oraz zamieszczone pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl, który jest adresem strony prowadzonego postępowania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, drogowe i instalacyjne, wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia i elementy małej architektury i programy minimum 36 miesięcy gwarancji (z wyłączeniem zieleni). Wymaga się, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 11. Planowane finansowanie inwestycji:
1) ze środków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025,
2) ze środków własnych Budżetu Gminy Kozienice.
12. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zatrudnić osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), oraz doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót i prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. :

- kierownika robót sanitarnych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- kierownika robót niskoprądowych (teletechnicznych) – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- kierownika robót w zakresie instalacji telekomunikacyjnych - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
- osobę uprawnioną do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru , która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710),
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 30.09.2023r.,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.