eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera - budynku B3 Politechniki Łódzkiej"Ogłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera – budynku B3 Politechniki Łódzkiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7270021895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 116

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 42 631 21 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rap@adm.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera – budynku B3 Politechniki Łódzkiej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdc31b01-f078-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028942/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie izolacji fundamentów schodów tarasowych budynku Rektoratu PŁ (B3)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia
dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym wyjaśnień, wezwania,
uzupełnienia, etc.) jest data ich złożenia/wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności podejmowanych w postępowaniu lub innych pism Wykonawców, jeżeli wnioski te lub pisma zostaną złożone w inny
sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. poprzez adres e-mail).
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej:
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
4. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego.
5. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury
założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
6. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
7. Dopuszczalny format podpisu elektronicznego:
1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0. Zalecane przeglądarki internetowe to Mozilla FireFox lub Google Chrome;
4)Włączona obsługa JavaScript. Wymagane wersje oprogramowania to Java 32 bit oraz Java 64 bit w
wersji 8U202;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx,
xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów określony został w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Szczegóły zawiera Rozdział XI SWZ.
11. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci
elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w Rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RAP.383.27.2022.ATR.RB.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych tj. napraw spękań ścian zewnętrznych poprzez zszywanie za pomocą wklejania metalowych prętów oraz oczyszczenia biologicznego elementów elewacji (gzymsy, parapety, okładziny kamienne, schody, płyty tarasowe, tralki i inne) wraz z impregnacją środkiem hydrofobowym na elewacjach: północnej, wschodniej, południowej i zachodniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ramach zadania pn. „Remont elewacji (naprawa spękań, czyszczenie biologiczne) willi Józefa Richtera – budynku B3 Politechniki Łódzkiej”.
Budynek B3 Politechniki Łódzkiej, dawna willa Józefa Richtera wpisana jest do rejestru zabytków pod nr A/54.
2. Opis Przedmiotu Zamówienia określa:
a) Załącznik A do SWZ – Dokumentacja projektowa;
Na dokumentację projektową składa się Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami tj.
- Załącznik nr 01-09 – Zakresy prac;
- Załącznik nr 10 – Ekspertyza techniczna dot. ścian i fundamentów budynku;
- Załącznik nr 11 – Ekspertyza spękania;
- Załącznik nr 12 – Projekt budowlany;
- Załącznik nr 13 – Pozwolenie na prace przy zabytku;
- Załącznik nr 14 – STWiOR.
b) Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór Umowy.
Uwaga: Załączony Projekt budowlany oraz STWiOR zostały opracowane w celu wykonania szerszego zakresu prac. Zakres prac przedmiotowego zamówienia obejmuje czynności wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na przebudowie (modernizacji) lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda
z robót i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane należycie oraz, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
a)Pod pojęciem „przebudowa”, zgodnie
z przepisem art. 3 pkt 7a) Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
b) Pod pojęciem „remont” zgodnie z przepisem art. 3 pkt 8) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
c) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót
o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
d) Każda z wyżej wymienionych robót budowlanych musi zostać zrealizowana w ramach odrębnej umowy. Niedopuszczalne jest sumowanie kilku umów w celu osiągniecia wartości podanej powyżej.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
f) W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania ww. warunku w taki sam sposób, jak w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia:
1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika robót, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej remontu lub modernizacji lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.
UWAGA:
a) Uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) lub muszą to być ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
b) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte
w innych państwach, na zasadach określonych
w art.12 a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2021 poz. 78).
Udostępnienie zasobów:
1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6.Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 28 SWZ (przesłanka art. 108 ust. 1 pkt 5 wyłącznie w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji), zgodnie z § 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, dalej „Rozporządzenie”, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 122 Ustawy Pzp, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.Wykonawca nie może zgodnie z art. 123 Ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
2.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 41 SWZ.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.Zgodnie z § 9 ust. 3 „Rozporządzenia” Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami:
1)wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2)wykaz dostaw lub usług dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wezwie do złożenia ww. podmiotowego środka dowodowego w sytuacji opisanej w pkt 38 SWZ tj. Zgodnie z art.
274 ust. 4 Ustawy Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające
dostęp do tych środków.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125 ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 41 SWZ.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7 tabeli – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokument, o którym mowa w pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 2 stosuje się.
Wykluczenie Wykonawcy:
Zamawiający stosuje podstawę wykluczenia wynikającą z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 3/5:
Powyższa zmiana może być dokonana przez Strony w każdym czasie, gdyż nie stanowi zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 Ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
5.Zmianę warunków płatności:
1)w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 2/5:
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Powyższe zmiany jeśli prowadzą do zmiany parametrów opisanych w Dokumentacji projektowej nie mogą naruszać założonych celów projektu i musza zapewnić funkcjonalność przewidzianą w Dokumentacji projektowej.
3.Zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia,
w przypadku:
1)m.in. działania siły wyższej,
2)warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie t.j wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac, normami lub innymi przepisami (np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych czy pracę na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu, oberwanie chmury, gradobicie, obfite opady śniegu itd.), przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzona i podpisana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę,
3)zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
4)wystąpienia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
5)wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji,
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
6)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano
w opisie Przedmiotu Zamówienia,
7)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
8)wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych,
9)opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
10)w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.
4.Zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia
1)nowa osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia musi spełniać wymagania dla ww. osoby określone w SWZ i niniejszej umowie.
2)nowa osoba do kontaktu z Zamawiającym

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Wykonawca za ich pomocą udowadnia równoważność do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp oraz wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp, a opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z punktem 14 SWZ.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 4/5:
2)zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3)zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktur częściowych /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur częściowych /ilości odbiorów częściowych/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego;
6.Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek:
1)inna niż wymienione „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia) uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie
ze specyfikacją i dokumentacją;
2)zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.
3)wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
4)poprawienia omyłek pisarskich,
5)zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6)zmiany związanej z wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących epidemii COVID-19 (w każdym przypadku).
7.W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu możliwa będzie zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.
1)W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:
a)należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty;
b)należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej;
c)należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.
2)Wyliczeń ceny „zamiennej” lub roboty dodatkowej należy dokonać w oparciu
o następujące założenia:
a)ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie polecenia zmian Umowy,
b)podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
8.Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys.
9.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie
wynika z dokumentów rejestrowych),
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli oferta
składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - pełnomocnictwo powinno być sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu);
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, w postaci elektronicznej i
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym (przy użyciu e-dowodu) jeżeli dotyczy,
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przy użyciu e-dowodu) (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 5/5:
10. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7 i 8 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
11. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwa będzie zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie:
1)dla robót zamiennych zgodnie z ustępem 7-10 niniejszego paragrafu.
2)dla robót dodatkowych zgodnie z ust. 7 pkt 2)
3)dla robót zaniechanych zgodnie z ust. 7 pkt 1) a).
12. Zmiana umowy, pod rygorem nieważności, nastąpi w formie pisemnego aneksu,
z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Podstawą do sporządzenia aneksu do Umowy będzie pisemny wniosek Strony zawierający uzasadnienie zmiany.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 915,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset piętnaście PLN, 00/100).
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia,
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko
jednego konsorcjum);
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera),
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
7. Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1/5:
Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej umowy:
1.Zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) i/lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.:
1)konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych (m.in. nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej) w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Zamówienia.
2)rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu Zamówienia przewidzianych w Dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia.
3)zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wykonywany.
2.zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianę materiałów, urządzeń i technologii wykonania i wynikającą z powyższego zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności:
1)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamówienia;
2)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
3)konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji lub PFU, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
4)odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
5)odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
6)konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń, a w konsekwencji jakości robót.
7)konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania,
8)konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w terminie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostało zrealizowane w terminie, jeżeli Protokół odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia zostanie podpisany do upływu ww. terminu.
Czas trwania czynności Odbioru Końcowego wliczany jest do terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.