eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZEOgłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625909400

1.5.8.) Numer faksu: 625909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach wraz z modernizacją oświetlenia wewnętrznego i montażem OZE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3387ac5e-c087-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00214097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029894/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie i stołówki szkolnej w Mianowicach oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego i montaż OZE

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127404/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1151769,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parametry określające wielkość obiektu:
a) Powierzchnia zabudowy - 750,38 m2.
b) Powierzchnia budynku - 1395,22 m2.
c) Kubatura brutto budynku - 5300,00 m3.
d) Ilość kondygnacji budynku - II nadziemna
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach. Budynek zlokalizowany jest w Mianowicach (Gmina Kępno), działka nr ewidencyjny 1035/279;1035/275;1035/277 - obręb Krążkowy, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
Zakres prac termomodernizacyjnych:
- ocieplenie ścian zewnętrznych - ok. 690 m2- należy zwarcic uwagę na występowanie w budynku różnych stref ppoż. W związku z tym w obszarach oddziaływania stref ppoż. należy zdemontować istniejące ocieplenie ze styropianu i ułożenie warstwy ocieplenia z wełny mineralnej elewacyjnej z zachowaniem parametrów przewidzianych w audycie energetycznym dla danej przegrody. Budynek wyposażyć w drabinę systemową umożliwiającą wejście na dach. Długość drabiny odpowiedni dobrać do wysokości budynku. Pierwszy człon drabiny domontowany w celu braku możliwości wejścia na dach osób do tego nieupoważnionych. Drabina metalowa, cynkowana.
- ocieplenie cokołu i ścian fundamentowych - ok. 138 m2
- docieplenie stropodachu - ok. 770 m2 - technologia wykonania porycia dachowego: wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycznych poliolefin (FPO/TPO) gr. 1.8 mm mocowana mechanicznie do podłoża, kolor szary, warstwa separacyjna z welonu szklanego, 120 [g/m2] termoizolacja - styropian EPS 100 - 038, gr. 25 cm, warstwa paroizolacyjna z foli na bazie polietylenu (PE-LD), gr. 0225mm, membranę należy ułożyć na attyki, W attykach należy zamontować system przelewu wód opadowych z rury 200 mm. System wyposażony w 6 rur spustowych należy poprowadzić w styropianie z zachowaniem okien rewizyjnych. Rury podłączyć poprzez ułożenie w gruncie kanalizacji deszczowej o średnicy 300m podłączoną do najbliższe studni kanalizacji deszczowej.
- wymiana stolarki okiennej - 172,47 m2- zamawiający nie planuje odzysku materiałów powstałych z demontażu stolarki okiennej. We wnękach wewnętrznych należy uzupełnić ubytki i przemalować w polorze zbliżonym do danego pomieszczenia.
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - ok. 26,16m2 zamawiający nie planuje odzysku materiałów powstałych z demontażu stolarki drzwiowej We wnękach wewnętrznych należy uzupełnić ubytki i przemalować w polorze zbliżonym do danego pomieszczenia
- wymiana parapetów,
- wymiana rur i rynien spustowych,
- wykonanie obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie elewacji budynku,
- wykonanie nowej opaski odwadniającej,

Oddymianie klatek schodowych:
Klatka schodowa nr 1
- montaż drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI30 - 6szt.
- montaż klapy napowietrzającej - 1szt.
- wykonanie systemu sygnalizacji centrali oddymiającej wraz z oprzyrządowaniem.
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
- wykonanie instalacji ppoż.
Klatka schodowa nr 2
- roboty adaptacyjne związane z przygotowaniem pomieszczenia
- wykonanie instalacji ppoż.
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
- wykonani zasilania do kuchenek elektrycznych

Instalacje elektryczne w obszarze oddziaływania urządzeń klatek schodowych prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony ppoż.
Montowane urządzenia należy zasilić w energię elektryczną z rozdzielni elektryczne.
UWAGA:
1) ROBOTY BUDOWLANE WEWNĄTRZ BUDYNKU, WYKONYWANE W TRAKCIE FUNKCJONOWANIA BUDYNKU . ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ W UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ BUDYNKĄ Sp. TBS KĘPNO.
2) PRACE ZWIĄZANE ZE STOLARKĄ OKIENNĄ NALEŻY PROWADZIĆ NALEŻY PROWADZIĆ W UZGODNIENIU Z ZARZĄDCĄ BUDYNKĄ Sp. TBS KĘPNO.
3) Instalacje sanitarne:
- modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż pompy ciepła wraz z automatyką i zasobnikami c.w.u. . Istniejące zasobniki znajdujące się w budynku o poj. 500dm3 - 2 szt. - zostają na stanie Zamawiającego.
- wykonanie instalacji wodociągowej
- wykonanie instalacji grzewczej,
- wykonanie instalacji kanalizacji
4) Instalacje elektryczne:
- montaż instalacji fotowoltaicznej - 44 panele,
- modernizację instalacji elektrycznej związaną z termomodernizacją i wymianą instalacji sanitarnych,
- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji zasilania,
- wykonanie instalacji odgromowej.
- wykonanie zasilania do urządzeń central wentylacyjnych ze rozdzielni zasilającej. Przewody należy odpowiedni dobrać do mocy projektowanych urządzeń wentylacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ.
Zamówieniem objęte są również:
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej w tym koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy),
- inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze),
- wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
- powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika (zakup dziennika budowy leży po stronie Wykonawcy).
Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ.
1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania:
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.
2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji.
4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia.
5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne "równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób zapewniający dojście do posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie
7 dni. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne "równoważne" odpowiednie normy zapewniające rów

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1970000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2444000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1970000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Korporacja BUDONIS Sp. z o.o. Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250957520

7.3.3) Ulica: Towarowa 9

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1) instalacje elektryczne - brak nazwy podwykonawcy
2) instalacje sanitarne - brak nazwy podwykonawcy

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1970000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.