eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawy druków i etykiet medycznych oraz administracyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2023-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy druków i etykiet medycznych oraz administracyjnych
dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472147559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 251

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 92-213

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.radziszewska@csk.umed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csk.umed.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy druków i etykiet medycznych oraz administracyjnych
dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1fcfeff-c266-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213899

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061780/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa druków i etykiet medycznych oraz administracyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150548

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/25/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 312661,51 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Druki medyczne i administracyjne

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30199760-5 - Etykiety

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 93005,25 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Książki medyczne, teczki, koperty

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30199760-5 - Etykiety

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 130073,91 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Etykiety samoprzylepne

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30199760-5 - Etykiety

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 68080,35 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Etykiety samoprzylepne dla ZMN

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30199760-5 - Etykiety

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 3250,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 - Kody kreskowe dla Centralnego Szpitala Klinicznego - MLP, MLD-CKD.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22000000-0 - Druki i produkty podobne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22900000-9 - Różne druki

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30199760-5 - Etykiety

30199761-2 - Etykiety z kodem kreskowym

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

4.5.5.) Wartość części: 18252,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71189,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82216,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71189,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 727-012-89-66

7.3.3) Ulica: ul. Zborowskie 8

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71189,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2024-04-25

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50208,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99904,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75712,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 727-012-89-66

7.3.3) Ulica: ul. Zborowskie 8

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75712,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2024-04-25

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46875,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60478,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46875,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 727-012-89-66

7.3.3) Ulica: Zborowskie 8

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46875,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2024-04-25

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3444,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3444,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3444,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: "PAP-MET" Ewa Świderska Paweł Świderski s. c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 727-012-89-66

7.3.3) Ulica: Zborowskie 8

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3444,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2024-04-25

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18132,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27342,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18132,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DAKI Arkadiusz Idzik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DAKI Agata Idzik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 645-249-80-88

7.3.3) Ulica: Gliwicka 30

7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18132,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-25 do 2024-04-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.