eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w SzczecinieOgłoszenie z dnia 2023-05-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320785039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Solskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-323

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4855109

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wfos.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wfos.szczecin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747384

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db03e440-ce0f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00213835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006193/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa gadżetów promocyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155896

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS/ZO/BC/0203/002/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa znakowanych gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz ich rozładunek w siedzibie Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
Wszystkie dostarczone gadżety promocyjne muszą być fabrycznie nowe. Ilekroć , w stosunku do określonego materiału jest mowa o wymiarze, należy przez to rozumieć wymiar z tolerancją +/- 5% od wymiaru podanego dla danego materiału, z zastrzeżeniem, że różnica w ww. granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego gadżetu promocyjnego oraz zaburzać jego estetyki. Zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia zdjęcia poszczególnych gadżetów stanowią wyłącznie zdjęcia poglądowe. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne pod względem jakościowym i estetycznym.
Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178592 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 193633,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181126,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUTTERFLY AGENCJA REKLAMOWA AGNIESZKA BOROWY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8511116127

7.3.3) Ulica: Myśliwska 8/1

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-662

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181126,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.