eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelin › Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn.: "Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca"Ogłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn.: „Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ząbkowicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Strzelin

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@strzelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gmstrzelin.finn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminastrzelin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn.: „Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1fafca9-d0fa-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00213677

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027936/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn: „Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152921/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 201461,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec dla celów rekreacji, promocji i turystyki poprzez nowe zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu.
Zakres robót budowlanych:
W ramach inwestycji planuje się budowę chodników i placyków o nawierzchni gruntowej, z pokruszonego kamienia lub gliny, budowę placyku wokół ogniska oraz parkingu z 10 miejscami postojowymi. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę „Labiryntu Kamiennego” z zakupem i nasadzeniem 795 szt. rozgałęzionych sadzonek ligustru pospolitego lub śliwy tarniny, w formie żywopłotu o wysokości minimum 100 cm nie licząc bryły korzeniowej. Prace te mają być poprzedzone karczowaniem zieleni kolidującej z planowaną inwestycją, wyrównaniem i plantowaniem terenu. Dodatkowo inwestycja, w zakresie prac ziemnych, obejmuje wywóz i utylizację istniejących elementów – pozostałości po dawnej kopalni.
Całkowita powierzchnia utwardzonych placów i parkingu wynosi 1163,0 m2, utwardzone tarasy, ścieżki i chodniki to 390,0 m2. Natomiast powierzchnia ścieżek labiryntu wynosi 199,0m2.
Zakres robót obejmuje również zabudowę kamieniołomu poprzez zakup i montaż obiektów małej architektury:
a) Kamienne gabiony pod tablice: 100x100cm, powierzchnia podstawy 0,5 m2 – 5 sztuk. Kosze wykonane z prętów stalowych ocynkowanych
b) Kamienne gabiony 50x50cm, powierzchnia zabudowy 0,5m2 – 15 sztuk. Kosze wykonane z prętów stalowych ocynkowanych.
c) Tablice edukacyjne umieszczone na kamiennych gabionach tworzące ścieżkę edukacyjną – 5 sztuk, dibond 3mm, format A3, druk UV jednostronny, pełny kolor, mocowane na stalowe dystanse. Treść tablicy zostanie podana przez Zamawiającego.
d) 15 sztuk tabliczek o wymiarach 10/15 cm, PCV z nadrukiem. Tabliczki będą przymocowane do gabionów.
e) 4 sztuki tablic informacyjnych (w tym jedna tablica pamiątkowa projektu z odpowiednimi logami programu i informacją o projekcie) o powierzchni 200/150 cm wraz z transportem i montażem. Wydruk tablic UV bezpośrednio na tablicach z płyty kompozytowej Dibond (Tubond). Tablice montowane dwustronnie, dwie na każdej konstrukcji, na dwóch stelażach stalowych z profilu zamkniętego o wymiarze 200/250 cm. Treść tablic zostanie podana przez Zamawiającego.
f) 1 sztuka tablicy - planszy informacyjnej do labiryntu. Dibond 3mm, format A3, druk UV jednostronny, pełny kolor, mocowana do kamienia na stalowe dystanse. Treść tablicy zostanie podana przez Zamawiającego.
g) Latarnie solarne parkowe 2 sztuki.
h) Kamienne kosze na śmieci wolnostojące- 6 sztuk
i) Drewniano – kamienne ławki o podstawie wykonanej z granitu oraz siedzisku z drewna. - 3 sztuki.
j) Wykonanie dwóch punktów widokowych zlokalizowanych na skałach kamieniołomu zabezpieczonych stalowymi barierami o wymiarach 1100/2000 mm – 42 sztuki
k) Kabina sanitarna typu TOY-TOY z umywalką i pisuarem. Wyjmowana kastra, bez potrzeby korzystania z usług firm zewnętrznych przy opróżnianiu zbiornika. W zestawie chemia na 16 pojemników. 2 sztuki
l) Stojaki na rowery wykonane z impregnowanego drewna na 5 rowerów każdy-2 sztuki
m) Palenisko gabionowe.
n) Tablica – regulamin – 1 szt.
Zakres robót nie obejmuje dostawy i montażu wiaty i ławostołów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została złożona żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.