eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP w międzynarodowej imprezie targowej w ramach projektu pn. "Promocja gospodarcza powiatu pilskiego"Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP w międzynarodowej imprezie targowej w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pilski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570799480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: aleja Niepodległości 33/35

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiat.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/747269

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP w międzynarodowej imprezie targowej w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28607bb4-cfc2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049051/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP w międzynarodowej imprezie targowej w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” o numerze RPWP.01.04.02-30-0001/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160498

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.272.22.2023.III

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 310666,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP
w międzynarodowej imprezie targowej w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego”.
2. Kompleksowa organizacja udziału JST i MŚP w międzynarodowej imprezie targowej, Internationale Möbelmesse (IMM) –
targi odbywające się w Kolonii w Niemczech w terminie od 4 do 7 czerwca 2023 r. (dla 10 uczestników).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ.
4. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza powiatu pilskiego” o numerze RPWP.01.04.02-
30-0001/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.4
Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w
związku z realizacją zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 - Usługi hotelarskie

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 294000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 294000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GMSynergy sp. z o.o., sp. jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7282791854

7.3.3) Ulica: ul. Tuszyńska 67

7.3.4) Miejscowość: Rzgów

7.3.5) Kod pocztowy: 95-030

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 294000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.