eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › RDW w Parczewie: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno"Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
RDW w Parczewie: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48833542314

1.5.8.) Numer faksu: +48833541694

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.parczew.dzp@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdw-lublin.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administrowanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RDW w Parczewie: Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej "na zimno"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-180157e4-c949-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090039/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 RDW w Parczew Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148606

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R5.ST.372.4.2023.ps

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 28600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” w ilości 50 Mg:
a) do Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, 21-200 Parczew – w ilości 15 Mg (w tym: I transza – 5 Mg, II transza – 10 Mg),
b) do Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim, ul. Lubartowska 62, 21-110 Ostrów Lubelski – w ilości 35 Mg (w tym: I transza -15 Mg, II transza - 20 Mg).
Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia:
- CPV: 44113700-2 – Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych
Stawka podatku VAT – 23%.
2. Wykonawca zapewnia rozładunek mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wymagania wobec mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno:
a) przeznaczona do wbudowania w górną warstwę nawierzchni,
b) wykonana z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 - 8 mm, według normy PN-EN 933-1:2012,
c) winna zawierać asfalt upłynniony według normy PN-C 96173:1974,
d) zawartość lepiszcza w mieszance winna wynosić 4,7 – 5,2 % według normy PN-EN 12697-1:2006,
e) przyczepność lepiszcza minimum 90% według normy PN-B-06714-22:1984,
f) możliwość stosowania w temperaturze -200C do +400C,
g) możliwość przechowywania mieszanki (okres przydatności do użycia) przez minimum
12 miesięcy od dnia dostarczenia,
h) winna posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM lub zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczony produkt odpowiada normie PN-67/s dla każdej dostarczanej partii mieszanki mineralno-bitumicznej,
i) winna być pakowana w porcje o wadze do 30 kg, w worki polietylenowe i dostarczana na paletach bezzwrotnych,
j) Zamawiający nie ponosi opłat za dostarczone wraz z mieszanką mineralno – asfaltową palety i nie wyraża zgody na płacenie za nie kaucji.

4. W przypadku dostarczenia mieszanki mineralno-bitumicznej „na zimno” nieodpowiedniej jakości, Wykonawca dokona jej wymiany na własny koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. Dostawy odbywać się będą po przekazaniu faksem/e-mailem zamówienia przez Zamawiającego umownej transzy dostaw. Najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zamówienia Wykonawca dostarczy mieszankę mineralno-asfaltową do Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie, ul. 11-go Listopada 98, 21-200 Parczew lub/i do Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim, ul. Lubartowska 62, 21-110 Ostrów Lubelski.

6. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, środki transportowe oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113700-2 - Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34686,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34686,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDOMEX BIS Górniak i Wspólnicy Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8661738988

7.3.4) Miejscowość: Kamieniec 8

7.3.5) Kod pocztowy: 28-230

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34686,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.