eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › Remont sal lekcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sal lekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Kopernika 13

1.5.2.) Miejscowość: Skawina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-050

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 276 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zste@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zste-skawina.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sal lekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a034e78-ed84-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00204759/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont sal w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a034e78-ed84-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia ( dalej również: platforma), która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się
na konto Wykonawcy.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji zawarto w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych) .
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest podany w rozdziale VI i IX SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) dalej zwanym rozporządzeniem KRI , z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki do formularza do komunikacji. (...)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie
wspieranych wersji oprogramowania.
Szczegółowa informacja dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajduje się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu na ich wniesienie. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
2. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników, o których mowa w art. 74 ust. 1 i 2 Pzp, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w
szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej),
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz rozporządzenia 2016/679.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych, spoczywający na
Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych
7.obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp tj. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
f) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSTE-270/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu sal lekcyjnych nr 28, 29, 53, 60, 61 wraz z wykonaniem robót zabezpieczających wynikających z przeprowadzanych prac remontowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13 - na podstawie dokumentacji oraz przepisów wskazany w pkt. 2.2.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji i odbioru robót określają w szczególności:
1) Rozdział II SWZ
2) Dokumentacja projektowa tj. Załącznik nr 2- OPZ zawierający opis
UWAGA: dokumentacja wskazana w pkt. 2 (OPZ) obejmuje wykonanie szerszego zakresu prac niż objęty niniejszym postępowaniem. Przedmiotowe postępowania nie obejmuje prac wskazanych w salach nr 30, 31 i 32.
3) Załącznik nr 3- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB),
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5) Obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia ( w szczególności przepisy prawa budowlanego)
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami STWiORB a treścią wzoru umowy, jako obowiązujące należy przyjąć zapisy wzoru umowy.
2.3. Wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje realizację robót podobnych, obejmujących kompleksowego remontu sal lekcyjnych nr 30, 31 i 32 wraz z wykonaniem robót zabezpieczających wynikających z przeprowadzanych prac remontowych. Ewentualne zamówienie obejmujące roboty podobne odbędzie się na takich samych warunkach jak wskazane w niniejszym postępowaniu ( w szczególności we wzorze Umowy), przybliżony zakres ewentualnego zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ (OPZ) w postaci opisu prac do wykonania w salach 30, 31 i 32.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określono szczegółowo w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużona gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający określił warunku w tym zakresie;
2. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowalne, z których każda polegała wykonaniu budowy, przebudowy, remontu budynku lub kompleksu budynków w zakresie wymiany lamp, stolarki aluminiowej, montażu wykładziny podłogowej pcv o powierzchni minimum 200m2 oraz malowania ścian i sufitów o powierzchni minimum 600m2.
2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
a) jedną osobą kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy), posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze. zm.), dalej ustawa Prawo budowlane.
b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownik robót elektrycznych - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również inne ważne uprawnienia budowlane, upoważniające do pełnienia ww. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przy realizacji budynków o kubaturze przekraczającej 1000 m³, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia potencjału kadrowego i technicznego zapewniającego należyta i terminową realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia – podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 5.1 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator
lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o świadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Termin wskazany w pkt 3. stosuje się
odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia – podmiotowych środków dowodowych,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty;
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach wskazanych w art. 98 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: VeloBank S.A. nr rachunku 35 1560 0013 2282 0909 8000 0029
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr : ZSTE-270/2/2023”
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert).
5. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
6. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Beneficjenta: Powiat Krakowski - Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13, 32 – 050 Skawina, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta). Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: zste@home.pl , do upływu terminu składania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający winien złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z
Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia
pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
2. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia potwierdzając brak podstaw do wykluczenia.
6. W przypadku składania oferty wspólnej podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a. w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji
materiałów przewidzianych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, co utrudnia możliwość wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania
należytej staranności nie mógł temu zapobiec, dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów
przewidzianych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy;
b. w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od dokumentacji, o
której mowa w § 1 ust. 2 umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub
wykonania robót dodatkowych, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych będzie
się wiązało z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, termin realizacji
zamówienia może ulec zmianie o okres od momentu wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie tych robót do
dnia dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji. W takim wypadku wynagrodzenie ulegnie stosownemu
zwiększeniu lub zmniejszeniu zgodnie z § 5 ust. 25 Umowy.
c. w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych lub nieprzewidzianych rozwiązań
technicznych/technologicznych względem wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy lub Umowie w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, w szczególności wskutek ujawnienia wad dokumentacji, tj. wad, o których zamawiający nie wiedział w chwili
przekazania dokumentacji Wykonawcy i z zachowaniem należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, zwłaszcza
związanych z błędami popełnionymi z winy osoby tworzącej dokumentację techniczną; w takim przypadku zmianie może
ulec: sposób wykonania przedmiotu umowy, termin realizacji oraz wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do zakresu
niezbędnego do dostosowania do wymaganego sposobu wykonania, czasu na realizację oraz wynagrodzenia; zmiana
wysokości wynagrodzenia nastąpi według zasad: dotychczasowe rozwiązania - na podstawie średnich cen SEKOCENBUD
z daty złożenia ofert, zaś rozwiązanie zamienne (nowo wprowadzane) - zgodnie z wyceną określoną wg średnich cen
SEKOCENBUDU z daty złożenia wniosku o wykonanie rozwiązania zamiennego,
d. (...)
Szczegółowe informacje dot. zmian umowy znajdują się we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-24 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na platformie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-24 15:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin wykonania zamówienia:
a) Maksymalnie 55 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy ( Zamawiający planuje przekazanie placu budowy w ostatnim tygodniu czerwca 2023 r.).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał roboty: naprawcze obejmujące tynki, rozbiórkowe podłóg, wykonanie nowych warstw podłóg (z wyłączeniem wykładziny i warstwy samopoziomującej), a także pozostałych robót towarzyszących konicznych do wykonania powyższych prac w ciągu maksymalnie 15 dni od dnia przekazania placu budowy.
c) Zamawiający po zawarciu umowy poinformuje Wykonawcę o dacie i miejscu przekazania placu budowy a wszystkie osoby niezbędne do dokonania przedmiotowej czynności ze strony Wykonawcy stawią się w tym dniu i miejscu celem dokonania odbioru placu budowy.
d). Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzgodnienia harmonogramu prac..
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 835).
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób poufności
informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
4. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
w wysokości stanowiącej 3% wartości wynagrodzenia brutto, 5.Szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w
tym wszystkie wymagania wobec wykonawcy zawarte są w
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania tj.
https://ezamowienia.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.