eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-028/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-028/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wum.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-028/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c61e013a-c3dc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Materiały promocyjne z logo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AEZ/S-028/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 261477,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: materiały promocyjne na potrzeby Kongresu WIMC,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr od 2.1 SWZ
Wymagany termin wykonania zamówienia wynosi – do 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 17.04.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 42067,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: materiały promocyjne na potrzeby Uczelni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr od 2.2 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 46616,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: materiały promocyjne na potrzeby Uczelni i organizacji studenckich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr od 2.3 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 129942,40 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: odzież promocyjna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr od 2.4 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 42851,75 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: bluzy promocyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem rodzaju i liczby materiałów promocyjnych, został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr od 2.5 SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.5.) Wartość części: 20330,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45184,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60639,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45184,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Top Arts sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662153552

7.3.3) Ulica: Karłowicza 30

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-190

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45184,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-04-17

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.