eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wręczyca Wielka › "Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka"Ogłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wręczyca Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Wręczyca Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-130

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343170245

1.5.8.) Numer faksu: 343170215

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wreczyca-wielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gwwreczycawielka.e-zp.finn.pl/procurements/15/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afd372fa-bd10-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046155/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 „Usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125975

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NIP.271.1.03.2023.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca wielka.
Zamawiający eksploatuje:
- sieci i przyłącza wodociągowe o łącznej długości około 410 km
- sieci i przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości około 92 km
Roboty polegać będą na usunięciu awarii na sieci i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka, a w szczególności:
• podjęcie działań w kierunku usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnych w ciągu 2 godziny od momentu zgłoszenia,
• dostępność 24 h/dobę

Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone prace przy wykorzystaniu własnych materiałów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ oraz w załączonych przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4000000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4000000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROL-KOP BIS Przemysław Hyra

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BEST INSTAL Marcin Langner, T.M.B. Michał Owczarek, HYDROMAX Grażyna Kotynia

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5742010255

7.3.3) Ulica: 22

7.3.4) Miejscowość: Piła Pierwsza

7.3.5) Kod pocztowy: 42-134

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.