eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogówek › Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w GłogówkuOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-250

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@glogowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaglogowek.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminaglogowek/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e5aa480-cc6d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00504369/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00152265

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.III.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie, której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją zadania pn. Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku. Wykonawca zaprojektuje całość zadania z podziałem na dwa etapy, a następnie wykonane roboty objęte etapem 1 (zgodnie z PFU). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 Program Funkcjonalno-Użytkowy. Źródła finansowania: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza oraz środki własne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5491476 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6611250 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5491476 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zbigniew Dwornicki Usługi Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7551809646

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Radostynia nr 48A

7.3.5) Kod pocztowy: 48-210

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5491476 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.