eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach".Ogłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.3.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 468747741

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe9afc2f-d68f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028271/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165313/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 324233,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kWp na gruncie przy krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:
1) wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, w tym (jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa) prawomocne pozwolenie na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonanych prac oraz pozwolenie na użytkowanie,
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
o projekt koncepcyjny – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
o projekt budowlany– 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD) – dostarczony Zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowę, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego,
o projekt budowlany wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę – 2 egz. w wersji papierowej,
o projekt wykonawczy– 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z branż – 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD).
o kosztorys sporządzony metodą uproszczoną dla każdej z branż – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
o przedmiary robót budowlanych dla każdej z branż – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
o harmonogram rzeczowo – finansowy – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD),
o WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) dla całości inwestycji – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD).


2) wykonać roboty budowlano - montażowe instalacji zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego oraz zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,
3) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie,
4) zapewnić obsługę geodezyjną - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
5) przeprowadzić szkolenie z obsługi instalacji fotowoltaicznych, a także przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej instrukcję obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń,
6) przeprowadzić rozruch technologiczny,
7) wykonać bezpłatny przegląd techniczny wbudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie trwania gwarancji (przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia inwestycji potwierdzonego odbiorem) oraz wykonać bezpłatne przeglądy techniczne wymagane przez producentów urządzeń wykorzystywanych do budowy instalacji fotowoltaicznej.

2. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),
3) Procedurą włączenia mikro instalacji fotowoltaicznej do sieci, określoną w art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 poz. 716 ze zm.)

3. Informacje dodatkowe:
a) Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenia projektanta o kompletności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,
b) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii bądź decyzji administracyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano - montażowych w ramach niniejszego zamówienia.
3) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych.
4) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego pisemnego zatwierdzenia opracowanej dokumentacji.
5) Zamawiający dokona zatwierdzenia projektu w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania projektu przez Wykonawcę.
6) Opis przedmiotu zamówienia stanowi w ramach niniejszego zamówienia Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
7) Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.
9) Wbudowanie materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
10) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
11) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały.
12) W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru,
dokumenty, o których mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca.
13) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót budowlanych z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną.
14) Wykonawca udziela minimum 60 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 60 miesięcznej rękojmi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
15) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 12-letniej gwarancji bezawaryjnej pracy modułów fotowoltaicznych.
16) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji utrzymania wydajności paneli fotowoltaicznych: panele powinny posiadać wydajność odpowiednio minimum 85% sprawności znamionowej po 25 latach.
17) Czas realizacji serwisu paneli fotowoltaicznych maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pocztą elektroniczną lub sms, w okresie gwarancji i po upływie okresu gwarancji.
18) Wykonawca na własny koszt oznaczy i zabezpieczy miejsce wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
19) Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
20) Wykonawca usunie zbędne odpady powstałe w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699);
21) Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót.
22) Wykonawca zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych.
23) Wykonawca zapewnieni właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu.
24) W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Wykonawca zapewni pracę w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta.
25) Wykonawca zapewnieni odpowiednio wykwalifikowane osoby do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
26) Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz poniesie koszty ich zużycia.
27) Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. osób wykonujących związane z realizacja zamówienia.
5. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych;
- w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.).

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena najwyżej ocenionej oferty pod względem kryteriów oceny ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do oferowanej ceny. Brak zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia skutkuje unieważnieniem postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.