eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 latOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Grudziądzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Małomłyńska 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 45 14 400

1.5.8.) Numer faksu: 56 45 14 401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatgrudziadzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2880aa0c-e893-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021149/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz https://www.bip.powiatgrudziadzki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344):
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatgrudziadzki.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 8, może dokonać również notariusz.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do swz.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudziądzki ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Grudziądzkim jest Pan Dawid Banasiak – dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat” nr sprawy RZ.272.1.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostały Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 312000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r., jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. organu administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), wykaz jednostek zawiera załącznik nr 7 do swz.
Zamówienie obejmuje:
1) Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Grudziądzkiego i jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (otwarcie i obsługa podstawowych i pomocniczych rachunków bankowych).
2) Prowadzenie punktu obsługi kasowej Starostwa Powiatowego dla którego Zamawiający wyznacza pomieszczenie o powierzchni 14,25 m2 usytuowane na parterze w budynku stanowiącym siedzibę Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1.
Bank wybrany przez Zamawiającego do wykonywania bankowej obsługi budżetu wykona na własny koszt niezbędne prace związane z dostosowaniem ww. pomieszczenia do wymogów związanych z prowadzeniem punktu obsługi kasowej oraz wyposaży je w niezbędny sprzęt.
Miesięczna stawka czynszu za wynajem pomieszczenia wyznaczonego do prowadzenia obsługi kasowej wynosić będzie 10 zł/m2 + podatek VAT. Stawka czynszu może ulec zmianie nie częściej niż raz w roku, w przypadku zmiany uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ustalającej stawki czynszu najmu.
Ponadto wynajmujący ponosić będzie:
a) koszty związane z eksploatacją pomieszczenia, tj. koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości według zużycia w przeliczeniu na ilość m2, wody i odprowadzania ścieków w przeliczeniu na ilość osób na podstawie faktur dostawców oraz opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej w przeliczeniu na ilość m2. Wysokość stawek za opłaty eksploatacyjne mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzanych przez dostawców i obowiązywać będą z chwilą ich wprowadzenia,
b) opłaty lokalne i podatki wynikające z innych przepisów, w szczególności podatek od nieruchomości.
3) Bank prowadzący punkt obsługi kasowej będzie mógł realizować w tym punkcie inne czynności bankowe wynikające ze świadczonych przez ten bank usług.
4) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
5) Zainstalowanie usługi bankowości elektronicznej w Starostwie Powiatowym oraz
w jednostkach organizacyjnych powiatu grudziądzkiego (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Wydrznie Nr 1, Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Wydrznie Nr 2, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Białochowie Nr 3, Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych) oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tj. organie administracji rządowej wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, czyli łącznie na dziewięciu stanowiskach komputerowych.
6) Zapewnienie realizacji przelewów/dyspozycji złożonych w tym samym dniu.
7) Na wniosek Zamawiającego - uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym obowiązywania umowy (limit zadłużenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
a) każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
b) od uruchamianego kredytu nie będą pobierane żadne prowizje i opłaty,
c) wykonawca nie będzie pobierał prowizji i odsetek od niewykorzystanej części kredytu,
d) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu pięciu dni od daty złożenia wniosku o kredyt w rachunku bieżącym,
e) zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
f) kredyt oprocentowany będzie wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, która będzie stała w okresie obowiązywania zamówienia,
g) odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu,
h) zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego zawiadamiania Zamawiającego.
8) Lokowanie wolnych środków na rachunku Powiatu na lokacie typu „Overnight”. Środki pieniężne na rachunku Powiatu typu „Overnight” podlegają oprocentowaniu, które oparte będzie na sumie zmiennej stopy procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca
i marży niezmiennej przez cały okres obowiązywania umowy. Lokata powinna być tworzona wg stanu (salda) środków, nie wcześniej jak po terminie ostatniej sesji przychodzącej, obowiązującej w banku. Likwidacja lokaty nastąpi w dniu następnym z jednoczesną kapitalizacją odsetek na rachunku lokaty i przeksięgowaniem środków na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
9) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
10) Oprocentowanie środków na rachunkach budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w stosunku rocznym będzie oparte na zmiennej stawce WIBID 1M minus marża niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym. Zmiana wysokości oprocentowania będzie dokonywana w okresach miesięcznych w pierwszym dniu rozpoczynającym okres obrachunkowy
w oparciu o stawkę WIBID 1M według notowań z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący za który naliczane są odsetki. Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy. Marża banku pozostanie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
11) Możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków pomocniczych dla Powiatu Grudziądzkiego i jego jednostek organizacyjnych oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
12) Przyjmowanie wpłat gotówkowych.
13) Dokonywanie wypłat gotówkowych.
14) Obsługa kasowa musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zasadami wykonywania budżetu i klasyfikacji budżetowej.
15) Szacunkowa wartość wpłat gotówkowych przez punkt kasowy z tytułu należności przypadających Zamawiającemu (np. opłaty komunikacyjne, opłaty za czynności geodezyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, najem lokali mieszkalnych i inne) w formie gotówkowej wynosi 1.300.000,00 zł w ciągu jednego roku, tj. 3.900.000,00 zł w ciągu trzech lat trwania umowy, a szacunkowa liczba operacji kasowych (wpłat gotówkowych) wyniesie 7.222 w ciągu roku, tj. 21.666 w ciągu trzech lat.
16) Punkt obsługi kasowej musi być czynny poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:45 do 14:45, we wtorki w godzinach 7:45 do 16.00 oraz w piątki 7:45 – 13:45.
17) Z tytułu obsługi bankowej i prowadzenia punktu kasowego (Cena C1) Zamawiający będzie płacił ryczałt. Płatność dokonywana będzie w miesięcznych równych kwotach w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
18) Bank z tytułu obsługi bankowej i prowadzenia punktu kasowego nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji.
19) Przechowywanie depozytu w postaci dysków zawierających dane gromadzone przez Zamawiającego (między innymi kopie danych geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz finansowych), składowane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Grudziądzu przez Wykonawcę. Depozyt dostarczany do punktu kasowego będzie znajdował się w zamkniętej i opieczętowanej bezpiecznej kopercie. Wymiana depozytu, tj. odbiór depozytu znajdującego się w banku i złożenie następnego będzie odbywało się w każdy piątek w godzinach 11:00 – 13:45.
20) System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).
Rozwiązania równoważne - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2025-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert:
1. cena obsługi bankowej i prowadzenie punktu kasowego (C1) 70%
2. cena kredytu w rachunku bieżącym (C2) 10%
3. oprocentowanie rachunków (C3) 10%
4. oprocentowanie lokat typu „Overnight” (C4) 10%
Zamawiający oceniając oferty będzie przyznawał punkty w skali od 0 do 100 punktów za każde kryterium.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w danym kryterium cenę 0 zł, wówczas w celu obliczenia punktów Zamawiający doda do wzoru w tym kryterium w liczniku i mianowniku wartość 1 zł.
Łączną ocenę punktową oferty stanowi suma punktów w poszczególnych kryteriach (C1+ C2+C3+C4). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu o największej łącznej ocenie punktowej.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: cena kredytu w rachunku bieżącym C2

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oprocentowanie rachunków (C3)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oprocentowanie lokat typu „Overnight” (C4)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani będą spełniać warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 i 2 ustawy pzp dotyczące uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji , nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o którym mowa ww. Rozporządzeniu zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio: Oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
Lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 . Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega wykonawca.
4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego:
- 2.1. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonym w państwach Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowych lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia czynności bankowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są dołączyć do formularza ofertowego:
1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te maja potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy pzp.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w przypadku zaistnienia okoliczności (z uwzględnieniem warunków jej wprowadzenia) mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron. Np. związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
Zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. Gdy na Powiat Grudziądzki zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Powiatu Grudziądzkiego. Np. w przypadku pojawienia się nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa prowadzona będzie na warunkach zgodnych z umową.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferty za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.