eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 ZadaniaOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023581

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa, 41A

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 427162618 w.4

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dkrach@starymlynzgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starymlynzgierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b419008b-bea2-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b419008b-bea2-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122612/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wraz z montażem wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - Zadania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 307143,30 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 249710,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zadanie nr 1: Dostawa z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem kinowego procesora dźwięku dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu wraz ze szkoleniem pracowników MOK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 23616,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Dostawa z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem systemu nagłośnienia kina dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu wraz ze szkoleniem pracowników MOK, obejmująca rozbudowę istniejącego systemu nagłośnienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342412-3 - Głośniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

32341000-5 - Mikrofony

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

32343000-9 - Wzmacniacze

31213300-5 - Szafy kablowe

4.5.5.) Wartość części: 156818,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Dostawa z montażem ekranu kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu wraz ze szkoleniem pracowników MOK.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 126708,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23616,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23616,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 23616,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kinekspert Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa, Sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7291600434

7.3.3) Ulica: Stanisława Przybyszewskiego 167

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-120

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 23616,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156818,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156818,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156818,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsbud Audio Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260202855

7.3.3) Ulica: Gajdy 24

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-878

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156818,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126708,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126708,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126708,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kinekspert Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7291600434

7.3.3) Ulica: Przybyszewskiego 167

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-120

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126708,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.