eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korycin › Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie KorycinOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Korycin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORYCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659361

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Knyszyńska 2A

1.5.2.) Miejscowość: Korycin

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-140

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@korycin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korycin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/korycin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Korycin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b1f8dd0-c7c6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050348/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Korycinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00145216

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót mających na celu poprawę funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Korycin poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gminna Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 129/2 obręb Mielniki, gm. Korycin (201103_2.0015.129/2), która stanowi własność Gminy Korycin.
Zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w programie Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ. Wykonane prace muszą zmierzać m.in. do ulepszenia efektywności podczyszczania mechanicznego ścieków surowych, ulepszenie efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków, naprawę instalacji przyjmowania ścieków dowożonych, zagospodarowanie osadów oraz montażu systemu fotowoltaiki na potrzeby oczyszczalni.
Zakres projektowanych prac obejmuje:
1) wymianę wyposażenia przepompowni ścieków surowych wraz z montażem sita pionowego na dopływie ścieków, w tym wymiana pomp, oraz stalowego wyposażenia przepompowni;
2) budowę kontenera krato-piaskownika wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami budowlanymi
3) rozbudowa i wymiana elementów zbiorników dwóch reaktorów biologicznych (uzupełnienia ubytków)
4) montaż Instalacji napowietrzania oraz mieszania ścieków w dwóch Reaktorach Biologicznych,
5) montaż dmuchaw w zabudowie zewnętrznej na płycie pokrywowej zbiornika reaktora biologicznego;
6) budowę Kontenerowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z instalacjami towarzyszącymi;
7) budowę zbiornika buforowego ścieków dowożonych, wraz z instalacją napowietrzania ścieków i innymi instalacjami towarzyszącymi;
8) remont zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego, w tym wymiana pomp, oraz stalowego wyposażenia;
9) budowę Budynku kontenerowego prasy osadu,
10) budowę Wiaty magazynowania osadu
11) budowa instalacji fotowoltaicznej ok. 40kW oraz zakup agregatu prądotwórczego ok. 30kW
12) budowę elementów zagospodarowania terenu tj. mi.in. budowa utwardzeń, ogrodzenia.
Zadaniem zespołu projektowego zatrudnionego przez Wykonawcę jest przeanalizowanie wystarczalności minimalnego zakresu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. W przypadku stwierdzenia konieczności modyfikacji i uzupełnień, Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność zrealizuje je, po uprzedniej akceptacji Inwestora.
Wystarczalność ostatecznego zakresu, który będzie realizowany, zostanie potwierdzona obliczeniami zawartymi w Projekcie Budowlanym.
Standardy realizacji ewentualnych modyfikacji i uzupełnień nie będą mniejsze niż opisane dla minimalnego zakresu zamówienia zdefiniowanego w niniejszym PFU.
W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje:
1) Uzyskanie wymaganych dokumentów formalno-prawnych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień potrzebnych do realizacji inwestycji
2) Wykonanie Projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego
3) Wykonanie projektów technicznych wraz z kosztorysami
4) Sporządzenie dokumentacji budowy
5) Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
6) Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych wraz z wszelkimi dostawami, które zostaną zrealizowane na podstawie powyższych projektów oraz wymagań.

Zamawiający dysponuje ważną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielniki, gm. Korycin” nr GR.6220.11.2021 z dnia 08.12.2021 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.5.5.) Wartość części: 4650000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na budowie z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnego w Korycinie” w obrębie ewid.: 201103_20008 Korycin działki nr: 440, 108, 109/1, 95/2, 376/7 gm. Korycin. Zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w programie Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1b do SWZ. Zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektów:
a) budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami (w pasie drogowym) i sieci kanalizacji tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Korycin ul. Krukowska w obrębie ewid. 201103_20008 Korycin działki nr: 440, 108, 109/1
b) budowy sieci wodociągowej z przyłączami (w pasie drogowym) w miejscowości Korycin ul. Krukowska w obrębie ewid. 201103_20008 Korycin działki nr: 440, 108, 109/1, 95/2, 376/7
oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie map do celów projektowych
2) przygotowanie niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji
3) sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót,
4) wykonanie badań gruntowych,
5) obsługę geodezyjną,
6) wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem,
7) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,
8) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania,
9) nadzór autorski projektanta,
10) uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sokółce na użytkowanie obiektu Przepompowni ścieków
11) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartość części: 200000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zaoferowana cena znacząco przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.