eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdwin › Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze zlokalizowanego na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo oraz budowa drogi gminnejOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze zlokalizowanego na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo oraz budowa drogi gminnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŚWIDWIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943652015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@swidwin.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.swidwin.gmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2c90042-cfbf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze zlokalizowanego na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo oraz budowa drogi gminnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2c90042-cfbf-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00202566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039046/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbiórka starego oraz budowa nowego mostu na rzece Redze wraz z remontem drogi gminnej zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami Cieszeniewo i Kluczkowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160446

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1065216,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego wraz
z dojazdami. Docelowy obiekt projektuje się w postaci żelbetowej konstrukcji skrzynkowej o przekroju zamkniętym.

2) Wspólny Słownik Zamówień:
• 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
• 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 9 do SWZ.

4) Szacunkowa wartość zamówienia 1 065 216,62 zł netto.

5) Gwarancja i rękojmia:
Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert o wadze 40%. W ofercie należy wskazać na jaki okres Wykonawca udziela gwarancji.

6) Przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego.

7) Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały konkretne normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych ustanowione przez Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, a także znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż parametry materiałów i rozwiązań przedstawionych
w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

8) Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał posiada parametry techniczne i fizyczne takie same lub wyższe jak materiały wskazane w dokumentacji.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert, który upłynął w dniu 19.04.2023 r. o godz. 12:00 wpłynęło 5 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 795 800,00 zł. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 310 216,44 zł brutto. W związku
z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przekracza wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia konieczne stało się unieważnienie postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1795800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2285315,27 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.