eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 7

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33/844-76-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kety.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkety

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminakety.ezamawiajacy.pl/pn/gminakety/demand/106392/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Kęty w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc51e1ef-cd68-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027024/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie zieleni przydrożnej (wykaszanie w pasach drogowych; działek gminnych)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154911

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023.MW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163580,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
wykonywanie usług polegających na koszeniu poboczy, rowów przydrożnych wraz z skarpami i przeciwskarpami znajdujących się w pasach drogowych dróg na terenie Gminy Kęty. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do koszenia działek gminnych (zieleńców) oraz przycinania żywopłotów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4, 4a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206964,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206964,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206964,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eskalibur Ełodzimierz Gacur

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 549 140 97 28

7.3.3) Ulica: Konstytucji 3 - Maja 67

7.3.4) Miejscowość: Andrychów

7.3.5) Kod pocztowy: 34-120

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206964,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia:5 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem szczegółowych terminów wynikających z harmonogramu prac określonych w załączniku nr 4a do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.