eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto SzczecinOgłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b679886a-ced4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031986/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00157356

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: C/17/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 320924,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i nasadzenia drzew na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77211600-8 Sadzenie drzew
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 6 - 7 do SWZ.
4. Gwarancja i rękojmia:
1) Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac. W przypadku, gdy w okresie gwarancji i rękojmi drzewo zostanie wymienione na nowe (nowe nasadzenia), 36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi dotyczący nowego drzewa będzie liczony od daty jego nasadzenia,
2) W okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany będzie
do dokonywania przeglądów zasadzonego drzewostanu - w kwietniu i we wrześniu każdego roku. Czynność ta zostanie potwierdzona sporządzonym i podpisanym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, protokołem przeglądu,
3) W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany będzie do pielęgnacji gwarancyjnej obejmującej m.in.:
a) bieżące podlewanie drzew wg potrzeb,
b) odchwaszczanie mis przy drzewach,
c) usuwanie odrostów,
d) zwalczanie chorób i szkodników (np. oprysków),
e) nawożenie,
f) cięcia sanitarne,
g) naprawy i wymiany obudów,
h) inne zabiegi niezbędne do zachowania żywotności i wyglądu drzew, zgodnego
z gatunkiem/odmianą.
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z Zarządzeniem nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu, z SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
6. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 240500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 263950,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 240500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARKFLOR Sp. z o.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791038610

7.3.3) Ulica: Cechowa 127A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-685

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 240500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.