eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 鏚 › 安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zaniaOg這szenie z dnia 2023-05-04


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zania

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Politechnika 鏚zka

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Wydzia Organizacji i Zarz康zania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: W鏊cza雟ka 221

1.5.2.) Miejscowo嗆:

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto 鏚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.michalak@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://woiz.p.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g noclegowych i restauracyjnych podczas XXII edycji Szko造 Letniej Zarz康zania

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f008b70b-ea41-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00200923

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-04

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Platforma dost瘼na pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl zak豉dka „Korespondencja”.;Zamawiaj帷y nie b璠zie udziela odpowiedzi na pytania lub rozpatrywa wniosk闚 dotycz帷ych czynno軼i podejmowanych w post瘼owaniu lub innych pism Wykonawc闚, je瞠li wnioski te lub pisma zostan z這穎ne w inny spos鏏 ni za po鈔ednictwem Platformy.Wykonawcy powinni pos逝giwa si numerem przedmiotowego post瘼owania.Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezp豉tne.Zg這szenie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki 鏚zkiej https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl.Wykonawca wybieraj帷 „przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca zak豉da konto wykonuj帷 proces rejestracyjny; podaje adres e-mail, ustanawia has這, nast瘼nie powtarza je, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika „Zarejestruj si”, nast瘼nie post瘼uje zgodnie z poleceniami Platformy. Rejestracja nast瘼uje automatycznie poprzez:a)podpisanie si pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub b)kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub je瞠li u篡tkownik nie podpisze si na wniosku ani nie skontaktuje si telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ci庵u maksymalnie 6 godzin roboczych.Po za這瞠niu konta Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert. Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:dokumenty w formacie „pdf" zaleca si podpisywa formatem PAdES; dopuszcza si podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf", wtedy b璠zie wymagany oddzielny plik z podpisem-Wykonawca b璠zie zobowi您any za陰czy pr鏂z podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.Zamawiaj帷y, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na Platformie tj.:Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; W陰czona JavaScript;Program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf.Zamawiaj帷y okre郵a dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng,xsl, xslt, TSL,XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc;Zamawiaj帷y okre郵a informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik za陰czony na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.Mo磧iwo嗆 otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu otwarcia ofert;Czas odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu;Wykonawca po up造wie terminu sk豉dania ofert nie mo瞠 dokona zmiany ani wycofa oferty; Dat z這瞠nia dokumentu,jest data ich wys豉nia za po鈔ednictwem zak豉dki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawc na adres email podany przy zak豉daniu konta na Platformie, o korespondencji wys豉nej przez Zamawiaj帷ego do Wykonawcy.W przypadku jakichkolwiek w徠pliwo軼i zwi您anych z zasadami korzystania z Platformy,Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc rozwi您ania teleinformatycznego Platforma zakupowa Politechniki 鏚zkiej tel. +48 22 2572223 (infolinia dost瘼na w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) email:oneplace@marketplanet.pl. Szczeg馧owe informacje dot.formy sk豉danych dokument闚 zosta造 okre郵one w rozdziale XVI. Oraz rozdziale X. SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacja zawarta w SWZ w ROZDZIALE XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta w SWZ w ROZDZIALE XXVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/W8/382/2023/05/1

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g noclegowych, restauracyjnych oraz konferencyjnych
dla 215 uczestnik闚 konferencji (Szko造 Letniej Zarz康zania) wraz z zapewnieniem 3 sal szkoleniowych (w tym jedna du瘸 na min. 230 os鏏 przez ca造 okres konferencji i dwie mniejsze – ka盥a na minimum 30 os鏏) na potrzeby organizacji konferencji dla Instytutu Zarz康zania, Wydzia逝 Organizacji i Zarz康zania Politechniki 鏚zkiej. Obiekt o standardzie minimum 4* (standard miejsca zakwaterowania uczestnik闚 stanowi jedno z kryteri闚 oceny ofert opisane w Rozdziale XXI SWZ „Opis kryteri闚, kt鏎ymi Zmawiaj帷y kierowa si b璠zie przy wyborze oferty”), powinien by zlokalizowany w miejscu o 豉twej dost瘼no軼i komunikacyjnej tj. w maksymalnej odleg這軼i 100 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady, pod warunkiem, 瞠 obiekt, kt鏎y znajduje si w odleg這軼i wi瘯szej ni 30 km od drogi szybkiego ruchu/autostrady powinien posiada bezpo鈔edni dost瘼 do innej drogi co najmniej wojew鏚zkiej (odleg這嗆 liczona jak dla trasy samochodowej wed逝g Google Maps). Ponadto z uwagi na fakt, i cz窷 uczestnik闚 konferencji skorzysta z dojazdu do obiektu komunikacj publiczn, wymaga si, aby lokalizacja obiektu znajdowa豉 si w odleg這軼i maksymalnie 10 km od dworca kolejowego lub autobusowego (odleg這嗆 liczona jak dla trasy samochodowej wed逝g Google Maps – odleg這嗆 miejsca zakwaterowania uczestnik闚 od dworca kolejowego/autobusowego stanowi jedno z kryteri闚 oceny ofert opisane w Rozdziale XXI SWZ „Opis kryteri闚, kt鏎ymi Zmawiaj帷y kierowa si b璠zie przy wyborze oferty”). Ponadto obiekt powinien posiada zaplecze hotelowo-konferencyjne umo磧iwiaj帷e zwi瘯szenie zam闚ienia na zakwaterowanie i/lub wy篡wienie dodatkowych 105 os鏏, jak r闚nie sal konferencyjn dla wi瘯szej liczby uczestnik闚, w przypadku zg這szenia si du穎 wi瘯szej liczby uczestnik闚 (prawo opcji, o kt鏎ym mowa w Rozdziale II.e Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia). Dodatkowo niezale積ie od potencja逝 obiektu do zakwaterowania i/lub wy篡wienia zwi瘯szonej o 105 os鏏 liczby uczestnik闚 konferencji, o czym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga si, aby miejsce realizacji przedmiotu zam闚ienia umo磧iwia這 jego zwi瘯szenie o dodatkowe 20% warto軼i zam闚ienia podstawowego, liczone niezale積ie od prawa opcji ilo軼iowego, o czym mowa w Rozdziale II.e SWZ. Niezb璠ne b璠 r闚nie dost瘼ne miejsca parkingowe dla minimum 100 samochod闚, nale膨cych do uczestnik闚 konferencji, z mo磧iwo軼i zwi瘯szenia do 150 samochod闚, w przypadku skorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji, o kt鏎ym mowa powy瞠j.

Wykonawca jest zobowi您any do zapewnienia dost瘼no軼i architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w zakresie realizacji zam闚ienia, osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami, co najmniej w zakresie okre郵onym minimalnymi wymaganiami, o kt鏎ych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240, z p騧n. zm.). Je瞠li Wykonawca nie jest w stanie, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠闚 technicznych lub prawnych, zapewni dost瘼no軼i osobie ze szczeg鏊nymi potrzebami w zakresie dost瘼no軼i architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca jest zobowi您any zapewni takiej osobie dost瘼 alternatywny w rozumieniu ustawy, o kt鏎ej mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca, realizuj帷 zam闚ienia, jest obowi您any stosowa rozwi您ania zapewniaj帷e dost瘼no嗆, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240, z p騧n. zm.), w spos鏏 adekwatny do rodzaju i zakresu dzia豉 przewidzianych w umowie oraz charakteru zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55100000-1 - Us逝gi hotelarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie us逝gi noclegowe

55300000-3 - Us逝gi restauracyjne idotycz帷e podawania posi趾闚

55120000-7 - Us逝gi hotelarskie wzakresie spotka ikonferencji

55130000-0 - Inne us逝gi hotelarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

a) Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z prawa opcji okre郵onego w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. Realizacja prawa opcji polega b璠zie na zwi瘯szeniu ilo軼i uczestnik闚 Szko造 letniej Zarz康zania o maksymaln liczb 105 os鏏. Przez zwi瘯szenie liczby uczestnik闚 Szko造 letniej Zarz康zania Zamawiaj帷y rozumie zwi瘯szenie liczby os鏏 zakwaterowanych max. o 105 os鏏 lub zwi瘯szenie liczby os鏏 korzystaj帷ych z wy篡wienia max. o 105 os鏏 lub zwi瘯szenie liczby os鏏 zakwaterowanych oraz zwi瘯szenie liczby os鏏 korzystaj帷ych z wy篡wienia 陰cznie max. o 105 os鏏 zgodnie z potrzebami Zamawiaj帷ego.
b) Prawo opcji realizowane b璠zie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zam闚ienie podstawowe, z zastrze瞠niem zapis闚 punktu h) niniejszego Rozdzia逝,;
c) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji umowy podpisanej w zwi您ku z niniejszym post瘼owaniem.
d) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝.
e) W przypadku skorzystania z prawa opcji:
 Zamawiaj帷y poinformuje Wykonawc odr瑿nym pismem/o鈍iadczeniem o sposobie, a tak瞠 ilo軼i realizowanej opcji, z zastrze瞠niem zapis闚 punktu g) niniejszego Rozdzia逝,
 Rozliczenie tej cz窷ci zam闚ienia nast徙i przy zastosowaniu cen wskazanych w ofercie Wykonawcy
z zastrze瞠niem zapis闚 punktu h) niniejszego Rozdzia逝,
 Skorzystanie z prawa opcji nie b璠zie wymaga這 zawarcia aneksu do umowy, stanowi帷ej za陰cznik do niniejszej SWZ
 Do 鈍iadczenia us逝g w ramach prawa opcji zastosowanie b璠 mia造 odpowiednio postanowienia umowy stanowi帷ej za陰cznik do niniejszej SWZ
f) Wykonawca zobowi您any jest zabezpieczy odpowiedni ilo嗆 pokoi 2-osobowych i/lub 1-osobowych, w kt鏎ych zakwaterowani b璠 go軼ie, kt鏎ych obecno嗆 wskazano w ramach prawa opcji.
g) Zamawiaj帷y zobowi您any jest poinformowa Wykonawc odr瑿nym pismem/o鈍iadczeniem o sposobie, a tak瞠 ilo軼i realizowanej opcji z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
h) Ceny w zakresie realizacji prawa opcji liczone b璠 za osob, zgodnie z cenami zawartymi w Formularzu Asortymentowo Cenowym dla kategorii koszt闚 zmiennych tj. Us逝gi hotelowe – zakwaterowanie go軼i (H), Us逝gi cateringowe – wy篡wienie go軼i (C), stanowi帷ym za陰cznik do niniejszego post瘼owania. Zwi瘯szenie liczby uczestnik闚 wydarzenia nie wp造nie na zmian koszt闚 sta造ch tj. kategorii Wynajem sal szkoleniowych (S).

Niezale積ie od prawa opcji opisanego w punktach od a) do h) Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 skorzystania z warto軼i opcji polegaj帷ej na zwi瘯szeniu maksymalnie do wysoko軼i 20% warto軼i zam闚ienia podstawowego okre郵onego w Formularzu Cenowym (za陰cznik B do SWZ).

i) Prawo opcji realizowane b璠zie na takich samych warunkach i po cenach jednostkowych jak zam闚ienie podstawowe;
j) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj帷ego, z kt鏎ego mo瞠, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji umowy podpisanej w zwi您ku z niniejszym post瘼owaniem.
k) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj帷ego z prawa opcji Wykonawcy nie przys逝guj 瘸dne roszczenia z tego tytu逝.
l) W przypadku skorzystania z prawa opcji:
 Zamawiaj帷y poinformuje Wykonawc odr瑿nym pismem/o鈍iadczeniem o sposobie, a tak瞠 ilo軼i realizowanej opcji,
 Rozliczenie tej cz窷ci zam闚ienia nast徙i przy zastosowaniu cen wskazanych w ofercie Wykonawcy
 Skorzystanie z prawa opcji nie b璠zie wymaga這 zawarcia aneksu do umowy, stanowi帷ej za陰cznik do niniejszej SWZ
 Do 鈍iadczenia dostaw w ramach prawa opcji zastosowanie b璠 mia造 odpowiednio postanowienia umowy stanowi帷ej za陰cznik do niniejszej SWZ

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-03-13 do 2023-03-16

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y przy wyborze oferty b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami:
- cena ( C ) – 60 pkt.
- odleg這嗆 miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji od dworca kolejowego/autobusowego (O) – 20 pkt.
- standard miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji (S) – 10 pkt.
- lokalizacja sal konferencyjnych na jednej kondygnacji (K) – 10 pkt.
Maksymalna liczba punkt闚, jak mo瞠 uzyska oferta w kryteriach „cena, odleg這嗆 miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji od dworca kolejowego/autobusowego, standard miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji, lokalizacja sal konferencyjnych na jednej kondygnacji” wynosi 100 pkt. Przyjmuje si, 瞠 w zakresie kryteri闚 wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odleg這嗆 miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji od dworca kolejowego/autobusowego (O)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Standard miejsca zakwaterowania uczestnik闚 konferencji (S)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja sal konferencyjnych na jednej kondygnacji (K)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W przypadku Wykonawcy kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona: NIE DOTYCZY – Zamawiaj帷y nie wymaga przed這瞠nia przez Wykonawc podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z niniejszego post瘼owania. Weryfikacja braku podstaw wykluczenia Wykonawcy nast徙i na podstawie o鈍iadczenia sk豉danego wraz z ofert, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp.
-W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotycz帷e wykazania braku podstaw wykluczenia sk豉da ka盥y z
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia w post瘼owaniu
-Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
-Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
-W przypadku Wykonawc闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia stosuje si odpowiednio.
-Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
- W przypadku podmiot闚 na zasobach, kt鏎ych Wykonawca polega o鈍iadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia z post瘼owania, sporz康zone na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 oraz - do SWZ - o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, pod rygorem niewa積o軼i, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiot闚 (je瞠li dotyczy),

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy - Zamawiaj帷y nie precyzuje warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie wymaga od Wykonawc闚 przed這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawcy zobowi您ani s z這篡 ofert, na kt鏎 sk豉daj si: a)Formularz Ofertowy, sporz康zony na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr A do SWZ – sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. b)Formularz Asortymentowo-Cenowy, sporz康zony na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr B do SWZ – sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - Formularz asortymentowo-cenowy stanowi tre嗆 oferty i nie maj w stosunku do niego zastosowania przepisy art. 128 ustawy Pzp dotycz帷e uzupe軟iania
dokument闚.c) O鈍iadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 wymagane zgodnie z tre軼i niniejszej SWZ, sporz康zone na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ jako w豉sne o鈍iadczenie Wykonawcy d)O鈍iadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp,sporz康zone na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do SWZ dla ka盥ego z podmiot闚 na zasobach, kt鏎ych Wykonawca polega, (je瞠li dotyczy),
e)O鈍iadczenie w trybie art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, sporz康zone na wzorze Za陰cznik nr 2 do SWZ dla ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (je瞠li dotyczy),
f)Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty (je瞠li umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokument闚 rejestrowych),
g)Zobowi您anie/a podmiotu trzeciego do udost瘼nienia zasob闚 -(je瞠li dotyczy),
h)O鈍iadczenie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia na wzorze stanowi帷ym Za陰cznik nr 4 do SWZ, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy,zgodnie z art. 117 ust 4 Ustawy Pzp (je瞠li dotyczy),
i)o鈍iadczenia i/lub dokumenty na podstawie kt鏎ych,Zamawiaj帷y dokona oceny skuteczno軼i zastrze瞠nia informacji zawartych w ofercie, stanowi帷ych tajemnic przedsi瑿iorstwa, w rozumieniu przepis闚 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (je瞠li Wykonawca zastrzega takie informacje) - j)dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty; tj.odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego,Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej,odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy). - Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 1 j) je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚
7. W przypadku Wykonawcy kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona: NIE DOTYCZY – Zamawiaj帷y nie wymaga przed這瞠nia przez Wykonawc podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z niniejszego post瘼owania. Weryfikacja braku podstaw wykluczenia Wykonawcy nast徙i na podstawie o鈍iadczenia sk豉danego wraz z ofert, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty w postaci elektronicznej. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotycz帷e wykazania spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (je郵i dotyczy) oraz braku podstaw wykluczenia sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji (je郵i dotyczy).Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz udokumentowa,瞠 陰cznie spe軟iaj warunki okre郵one przez Zamawiaj帷ego (je郵i dotyczy).W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane (je郵i dotyczy).W Formularzu Ofertowym nale篡 wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (Ten sam Wykonawca mo瞠 by cz這nkiem tylko jednego konsorcjum);Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wyznacz spo鈔鏚 siebie pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (tzw. lidera), Oferta musi by podpisana w taki spos鏏,by wi您a豉 prawnie wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Osoba podpisuj帷a ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre軼i pe軟omocnictwa za陰czonego do oferty – tre嗆 pe軟omocnictwa powinna dok豉dnie okre郵a zakres umocowania; Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie,z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.W przypadku Wykonawc闚 wykonuj帷ych dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia stosuje si odpowiednio.Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zosta造 okre郵one we wzorze umowy, stanowi帷ej za陰cznik nr 5 do SWZ, w paragrafie 8 oraz 9.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-05-12 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: za po鈔ednictwem Platformy pod adresem: https:/plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-12 09:40

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-06-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

W zwi您ku z obowi您kiem wynikaj帷ym z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego: 1. Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si: a) Wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy; b) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;c) Wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3. 2. Wykluczenie nast瘼uje na okres trwania okoliczno軼i okre郵onych w ust. 1.3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiaj帷y odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielnie zam闚ienia publicznego lub ofert takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do z這瞠nia oferty wst瘼nej, oferty podlegaj帷ej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a tak瞠 nie prowadzi z takim Wykonawc negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w konkursie, nie zaprasza do z這瞠nia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.