eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Przebudowa dróg gminnych w podziale na następujące części: - część I "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity - część II "Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka - etap IIOgłoszenie z dnia 2021-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w podziale na następujące części:
- część I „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity
- część II „Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598212643

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych w podziale na następujące części:
- część I „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity
- część II „Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d075b05b-edfb-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197343

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity

1.1.4 Przebudowa ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00126876/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.10.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 168637,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity”

a) Przedmiotem Części I jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokity działka nr 379, 382 obręb Rokity na długości 103 mb o szerokości jezdni 4,5 m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm, z 2 wjazdami wraz z wykonaniem chodnika o długości 16,5 m b (24,75 m2) elementu spowalniającego ruch- próg zwalniający na odcinki km 0+085 km.b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną tj. przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na odcinku 0+000 do 0+103, projektem organizacji ruchu – (stanowiącą załącznik nr 8.1 )
2. wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej, starobruk, kolorowa
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
o rodzaj i kolor kostki betonowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Inwestorem
3. wykonanie robót dla krawężników, obejmujący następujący zakres:
o jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 10 cm - ok. 145,5 mb oraz opornikiem o wym. 12x25x100- ok. 42mb. Obrzeże zastosować betonowe o wym. 100x30x8 cm na długości ok. 20 mb. Zjazdy obramować opornikiem 15x22x100 cm
4. wykonanie robót dla zjazdów, obejmujący następujący zakres:
o Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, starobruk, kolorowa kolor o gr. 8 cm,
- szerokość zjazdów: 6,1 m, 4,0 m
- ilość zjazdów do wykonania -2 szt.
- zjazdy należy obramować opornikiem betonowym o wym. 15x22x100 na ławie
betonowej C12/15
- powierzchnia zjazdów ok. 40 m2
o Konstrukcja
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej starobruk, kolorowa
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
o rodzaj i kolor kostki należy przed wbudowaniem ustalić z Inwestorem.
5. wykonanie robót dla poboczy, obejmujący następujący zakres:
- obustronne z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, szerokości 0,75m
- powierzchnia poboczy - ok. 150 m2
6. Organizacja ruchu - należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
7. usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami.
8. sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 93510,26 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Zamówienia - " Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka - etap II

a)Przedmiotem Części II jest przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Czarna Dąbrówka (Etap II) działka nr 225/2 obręb Czarna Dąbrówka na długości 93 mb o szerokości jezdni 4,5 m.
b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. wykonanie wszelkich robót budowlanych dotyczących jezdni wraz z poboczami zgodnie z dokumentacją techniczną tj. przedmiar robót, dokumentacja projektowa- dotycząca odcinka jezdni od 0+140 do 0+233 km, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na odcinku 0+140 do 0+233 (stanowiącą załącznik nr 8.2)
2. wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
o wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej,
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
- 10 cm warstwa odsączająca z pisaku
o rodzaj i kolor kostki betonowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Inwestorem
3. wykonanie robót dla krawężników, obejmujący następujący zakres:
jezdnię należy obramować opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 10 cm – 190,5 mb
4. wykonanie robót dotyczących pobocza: uzupełnienie obustronne poboczy z brukowca- 105 m2 oraz z kruszywa łamanego- 46m2.
5. usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami.
6. obsługa geodezyjna: czynności geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu w terenie wraz sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.5.) Wartość części: 75126,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 114218,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149766,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 114218,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420003015

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Rokitki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 114218,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87093,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117537,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87093,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Rokitkach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420003015

7.3.4) Miejscowość: Rokitki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87093,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.